24.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/18


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/47/EÜ,

23. mai 2006,

milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 11(2),

ning arvestades, järgmist:

(1)

Komisjoni 2. mai 1974. aasta direktiivi 74/268/EMÜ, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist söödakultuuri- ja teraviljaseemnes (2) on oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Direktiivis 66/402/EMÜ sätestatakse hälbed tuulekaera esinemise puhul teraviljaseemnes.

(3)

Kõnealused hälbed tunduvad teatavate nõuetega võrreldes liiga kõrged. Seepärast nähakse direktiiviga 66/402/EMÜ ette täiendav tähistamine seemne puhul, mis vastab tuulekaera esinemist käsitlevatele eritingimustele.

(4)

Sellega seoses sätestatud eritingimused vastavad sellistele nõuetele ning kõnealustes eritingimustes võetakse samuti arvesse seemne tootmise ja kontrollimise võimalusi.

(5)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega.

(6)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osa esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid annavad taotluse korral välja direktiivi 66/402/EMÜ artikliga 11 ette nähtud ametliku sertifikaadi,

a)

kui põllukultuuris ei esine selle direktiivi I lisa sätete kohaselt tehtava ametliku põldtunnustamise ajal tuulekaera ning kui selle direktiivi artikli 7 sätete kohaselt võetud vähemalt ühekilogrammises proovis ei esine ametliku kontrollimise ajal tuulekaera või;

b)

kui selle direktiivi artikli 7 sätete kohaselt võetud vähemalt kolmekilogrammises proovis ei esine ametliku kontrollimise ajal tuulekaera.

Artikkel 2

Liikmesriigid võivad sätestada, et ametlik sertifikaat antakse välja üksnes ühel artiklis 1 ettenähtud kahest juhust.

Artikkel 3

Direktiiv 74/268/EMÜ, mida on muudetud I lisa A osas A loetletud direktiiviga, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. mai 2006

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.1.2005, lk 18).

(2)  EÜT L 141, 24.5.1974, lk 19. Direktiivi on muudetud direktiiviga 78/511/EMÜ (EÜT L 157, 15.6.1978, lk 34).

(3)  Vt I lisa osa A.


LISA I

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatusega

(viidatud artiklis 3)

Komisjoni direktiiv 74/268/EMÜ

(EÜT L 141, 24.5.1974, lk 19)

Komisjoni direktiiv 78/511/EMÜ

(EÜT L 157, 15.6.1978, lk 34)

B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtajad

(viidatud artiklis 3)

Direktiiv

ülevõtmise tähtaeg

74/268/EMÜ

1. juuli 1974

78/511/EMÜ

1. juuli 1980


LISA II

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 74/268/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 2(1) sissejuhatav lause

Artikkel 1, sissejuhatav lause

Artikkel 2(1), esimene taane

Artikkel 1, punkt a)

Artikkel 2(1), teine taane

Artikkel 1, punkt b)

Artikkel 3

Artikkel 2

Artikkel 4

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

I – II lisa