16.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/46/EÜ,

14. juuni 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

21. mail 2003 võttis komisjon vastu tegevuskava, milles avaldati meetmed äriühinguõiguse kaasajastamise ja hea ühingujuhtimise tava edendamise kohta ühenduses. Ühenduse lühiajaliseks prioriteediks seati juhatuse liikmete kollektiivse vastutuse kinnitamine, seotud osapooltega tehtavate tehingute ja bilansiväliste tehingute läbipaistvuse suurendamine ning äriühingus rakendatavate hea ühingujuhtimise tavade avalikustamise parandamine.

(2)

Vastavalt tegevuskavale pidid äriühingu haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmed olema vähemalt kollektiivselt äriühingu ees vastutavad raamatupidamise aastaaruannete ja tegevusaruannete koostamise ning avaldamise eest. Sama lähenemine pidi hakkama kehtima ka konsolideeritud aruandeid koostavate äriühingute haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete suhtes. Need organid toimivad neile riigisisese õigusega omistatud pädevuse raames. Ühelt poolt ei tohiks see takistada liikmesriike kaugemale minemast ja kehtestamast otsest vastutust aktsionäride/osanike või huvirühmade ees. Teiselt poolt pidid liikmesriigid vältima juhatuse üksikliikmetega piirduva vastutussüsteemi valimist. Samas ei tohiks see takistada liikmesriikide kohtuid või teisi täitevasutusi rakendamast sanktsioone juhatuse üksikliikme suhtes.

(3)

Vastutus raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete ning ka tegevusaruannete ja konsolideeritud tegevusaruannete koostamise ja avaldamise eest põhineb riigisisesel õigusel. Liikmesriigi õigus- või haldusnormidega sätestatud vastutust käsitlevad eeskirjad peavad olema kohaldatavad haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete suhtes. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus määratleda vastutuse ulatus.

(4)

Usaldusväärse finantsaruandluse protsessi edendamiseks Euroopa Liidus peavad äriühingu finantsaruande ettevalmistamise eest vastutava organi liikmed olema kohustatud tagama, et äriühingu raamatupidamise aastaaruannetes ja tegevusaruandes toodud finantsteave annab õige ja õiglase ülevaate.

(5)

27. septembril 2004 võttis komisjon vastu teatise kuritarvituste ärahoidmisest ja nende vastu võitlemisest finants- ja ärialal, milles kirjeldatakse muu hulgas äriühingute sisekontrolli ja juhatuse liikmete vastutust käsitlevaid komisjoni poliitilisi algatusi.

(6)

Nõukogu neljas direktiiv 78/660/EMÜ (3) ning nõukogu seitsmes direktiiv 83/349/EMÜ (4) sätestavad praegu ainult äriühingu ja selle sidusettevõtjate vaheliste tehingute avalikustamise. Eesmärgiga lähendada äriühinguid, mille väärtpaberitega ei ole lubatud reguleeritud turgudel kaubelda, äriühingutele, mis kohaldavad oma konsolideeritud aruannete suhtes rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid, tuleks avalikustamist laiendada, et hõlmata ka muid seotud osapooli, nagu tippjuhid ja juhatuse liikmete abikaasad, aga ainult juhul, kui sellised tehingud on olulised ega ole tehtud tavapärastel turutingimustel. Tavapärastele turutingimustele mittevastavate, seotud osapooltega tehtud oluliste tehingute avalikustamine võib aidata raamatupidamise aastaaruannete kasutajatel hinnata äriühingu finantsseisundit, ning kui äriühing kuulub kontserni, siis kontserni kui terviku seisundit. Kontsernisisesed seotud osapooltega tehtud tehingud tuleks konsolideeritud raamatupidamisaruandeid koostades elimineerida.

(7)

Seotud osapooli käsitlevaid määratlusi, mis on esitatud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites, mille komisjon on vastu võtnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta), (5) tuleks kohaldada direktiividele 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ.

(8)

Bilansivälised tehingud võivad olla äriühingule riskiks või eeliseks, mis on oluline äriühingu finantsseisundi hindamisel, ning kui äriühing kuulub kontserni, siis kontserni kui terviku seisundi hindamisel.

(9)

Bilansivälisteks tehinguteks võib lugeda äriühingu igasuguseid isikutega, ka juriidilise isiku õigusteta üksustega, tehtavaid tehinguid või kokkuleppeid, mis ei kajastu bilansis. Bilansivälised tehingud võivad olla seotud ühe või mitme eriotstarbelise majandusüksuse loomise või kasutamisega ning offshore-toimingutega muu hulgas majanduslikel, õiguslikel, maksundus- või raamatupidamisalastel eesmärkidel. Selliste bilansiväliste tehingute näited on riski ja eeliste jagamise tehingud või lepingust, näiteks võlafaktooringust, ühitatud müügi- ja tagasiostulepingutest, veoselepingutest, võta-või-maksa lepingutest, eraldiseisvate äriühingute ja juriidilise isiku õigusteta üksuste kaudu korraldatud väärtpaberitele üleminekust, panditud varadest, kasutusrendilepingutest, alltöövõtust ja muust taolisest tulenevad kohustused. Bilansis kajastamata tehingutega seonduvate oluliste riskide ja eeliste kohane avalikustamine tuleks ette näha raamatupidamisaruannete või konsolideeritud aruannete lisades.

(10)

Äriühinguid, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud turul ja millel on registreeritud asukoht ühenduses, tuleks kohustada avaldama tegevusaruande selgesti eristava eraldi alajaotusena ühingujuhtimise aastaaruande. Kõnealune aruanne peaks vähemalt andma aktsionäridele/osanikele hõlpsasti kättesaadavat olulist teavet tegelikult rakendatud hea ühingujuhtimise tavadest, sealhulgas riskijuhtimissüsteemide ja finantsaruandluse sisekontrolli peamiste näitajate kirjeldust. Ühingujuhtimise aruandes peaks olema selgelt ära näidatud, kas äriühing rakendab muid kui riigisisese õigusega ette nähtud hea ühingujuhtimise tavasid, olenemata sellest, kas need sätted on otseselt kehtestatud äriühingu suhtes kohaldatavates hea ühingujuhtimise tavades või muudes hea ühingujuhtimise tavades, mida äriühing võib olla otsustanud kohaldada. Vajaduse korral võivad äriühingud esitada ka keskkonna- ja sotsiaalsete aspektide analüüsi, mis on vajalik äriühingu arengu, tulemuste ja seisundi mõistmiseks. Konsolideeritud majandusaasta aruannet koostavatelt ettevõtjatelt ei ole tarvis nõuda eraldi ühingujuhtimise aruannet. Samas tuleks esitada riskijuhtimissüsteemi ning kontserni sisekontrollisüsteemi käsitlev teave.

(11)

Käesoleva direktiivi alusel vastu võetud erinevad meetmed ei peaks tingimata olema kohaldatavad sama tüüpi äriühingutele või ettevõtjatele. Liikmesriikidel peaks olema võimalus teha direktiivi 78/660/EMÜ artiklis 11 kirjeldatud väikeettevõtjatele erandeid käesoleva direktiiviga sätestatud seotud osapooli ja bilansiväliseid tehinguid puudutavate nõuete osas. Äriühingutelt, mis juba avalikustavad oma raamatupidamisaruannetes teavet seotud osapooltega tehingute kohta vastavalt Euroopa Liidus vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, ei tuleks käesoleva direktiivi alusel nõuda täiendava teabe avalikustamist, sest rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamine juba annab õige ja õiglase ülevaate antud äriühingust. Ühingujuhtimise aruannet käsitlevad käesoleva direktiivi sätted peaksid olema kohaldatavad kõigile äriühingutele, sealhulgas pankadele, kindlustus- ja edasikindlustusseltsidele ning äriühingutele, mis on emiteerinud muid väärtpabereid kui need, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul niivõrd, kuivõrd liikmesriigid ei ole kehtestanud nende suhtes erandit. Juhatuse liikmete kohustusi ja vastutust, samuti sanktsioone käsitlevad käesoleva direktiivi sätted peaksid olema kohaldatavad kõigile äriühingutele, kelle suhtes on kohaldatavad nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ, 86/635/EMÜ (6) ning 91/674/EMÜ (7) ja kõigile ettevõtjatele, kes koostavad konsolideeritud aruandeid vastavalt direktiivile 83/349/EMÜ.

(12)

Praegu näeb direktiiv 78/660/EMÜ ette muu hulgas bilansimahu ja netokäibe suuruse maksimaalse piirmäära, mida liikmesriigid võivad kohaldada teatud avalikustamisnõuetest vabastatavate äriühingute kindlaksmääramisel, ülevaatamist iga viie aasta järel. Lisaks neile iga viie aasta järel toimuvatele ülevaatamistele on võimalik ka bilansimahu ja netokäibe piirmäärade täiendav ühekordne suurendamine. Liikmesriigid ei ole kohustatud kõnealuseid suurendatud piirmäärasid kasutusele võtma.

(13)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt piiriüleste investeeringute hõlbustamist, võrreldavuse parandamist terves ELis ning hoogustatud ja järjekindla avalikustamise kaudu üldsuse usalduse suurendamist finantsaruannete vastu, ei saa liikmesriigid piisaval määral saavutada ning seda saab käesoleva direktiivi ulatust ja mõju arvestades paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(14)

Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida on tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

(15)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (8) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

(16)

Seetõttu tuleks direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 78/660/EMÜ muutmine

Direktiivi 78/660/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 11 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses taandes asendatakse sõnad “bilansi kogumaht: 3 650 000 eurot” sõnadega “bilansimaht: 4 400 000 eurot”;

b)

teises taandes asendatakse sõnad “puhaskäive: 7 300 000 eurot” sõnadega “netokäive: 8 800 000 eurot”.

2)

Artikli 11 kolmandas lõigus asendatakse sõnad “direktiiv, milles on sätestatud käesolevad summad artikli 53 lõikes 2 ette nähtud läbivaatuse tulemusel” sõnadega “iga direktiiv, milles on sätestatud käesolevad summad”.

3)

Artikli 27 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses taandes asendatakse sõnad “bilansi kogumaht: 14 600 000 eurot” sõnadega “bilansimaht: 17 500 000 eurot”;

b)

teises taandes asendatakse sõnad “puhaskäive: 29 200 000 eurot” sõnadega “netokäive: 35 000 000 eurot”.

4)

Artikli 27 kolmandas lõigus asendatakse sõnad “direktiiv, milles on sätestatud käesolevad summad artikli 53 lõikes 2 ette nähtud läbivaatuse tulemusel” sõnadega “iga direktiiv, milles on sätestatud käesolevad summad”.

5)

Artiklile 42a lisatakse järgmine lõige:

“5a.   Erandina lõigete 3 ja 4 sätetest võivad liikmesriigid lubada või nõuda finantsinstrumentide hindamist kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, nagu need on vastu võetud komisjoni 29. septembri 2003 määrusega (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002), (9) kuni 5. septembrini 2006 muudetud kujul, koos kaasnevate avalikustamisnõuetega, mis on ette nähtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) (10) vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites.

6)

Artikli 43 lõikele 1 lisatakse järgmised punktid:

“7a)

äriühingu bilansis kajastamata tehingute olemus ja majanduslik otstarve ning nende tehingute finantsmõju äriühingule, eeldusel et sellised riske ja eeliseid sisaldavad tehingud on olulised, ning niivõrd kui nende riskide ja eeliste avalikustamine on vajalik äriühingu finantsolukorra hindamiseks.

Liikmesriigid võivad artiklis 27 osutatud äriühingutel lubada piirduda andmete avalikustamisel tehingute olemust ja majanduslikku otstarvet kirjeldava teabega;

7b)

äriühingu poolt seotud osapooltega tehtud tehingud, sealhulgas antud tehingute suurus, suhte olemus seotud osapoolega, samuti muu tehingutega seotud teave, mis on vajalik äriühingu finantsolukorra mõistmiseks, kui antud tehingud on olulised ning neid ei ole tehtud tavapärastel turutingimustel. Üksikute tehingutega seotud teave võidakse ühendada vastavalt tehingute iseloomule, välja arvatud juhtudel, kui eraldi teave on vajalik, et mõista seotud osapooltega tehtud tehingute mõju äriühingu finantsolukorrale.

Liikmesriigid võivad lubada artiklis 27 osutatud äriühingutel jätta avalikustamata käesolevas punktis ette nähtud teabe, välja arvatud direktiivi 77/91/EMÜ artikli 1 lõikes 1 viidatud äriühingu tüübi korral: sel juhul võivad liikmesriigid avalikustamise nõuet piirata minimaalselt nende tehingute suhtes, mis on tehtud otseselt või kaudselt

i)

äriühingu ja selle peamiste aktsionäride/osanike

ning

ii)

äriühingu ja haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete vahel.

Liikmesriigid võivad teha erandi tehingutele kahe või enama kontserni liikme vahel eeldusel, et antud kontserni liige on tehingu osapooleks olevate tütarettevõtjate ainuomanik.

Mõistel “seotud osapool” on sama tähendus, mis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites.”

7)

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 46a

1.   Äriühing, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud turul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) (11) artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses, lisab oma tegevusaruandele ühingujuhtimise aruande. Aruanne lisatakse tegevusaruandele eraldi alajaotusena ning see sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

viide

i)

hea ühingujuhtimise tavale, mida äriühing rakendab,

ja/või

ii)

hea ühingujuhtimise tavale, mida äriühing võib olla otsustanud vabatahtlikult kohaldada,

ja/või

iii)

kogu asjakohasele teabele riigisisese õigusega kehtestatud nõudeid ületavate rakendatavate hea ühingujuhtimise tavade kohta.

Kui alapunktid i ja ii on kohaldatavad, näitab äriühing ühtlasi ära, kus asjakohased tekstid on avalikult kättesaadavad; kui alapunkt iii on kohaldatav, avalikustab äriühing oma rakendatavad hea ühingujuhtimise tavad;

b)

määral, mil äriühing vastavalt riigisisesele õigusele kaldub kõrvale punkti a alapunktides i või ii märgitud hea ühingujuhtimise tavast, selgitus, millistest hea ühingujuhtimise tava osadest ta kõrvale kaldub ja mis on selle põhjused. Kui äriühing on otsustanud mitte kohaldada ühtegi punkti a alapunktides i või ii viidatud hea ühingujuhtimise tava, selgitab ta selle põhjuseid;

c)

äriühingu sisekontrolli- ja riskijuhtimissüsteemide peamiste tunnusjoonte kirjeldus seoses finantsaruandluse protsessiga;

d)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste kohta) (12) artikli 10 lõike 1 punktides c, d, f, h ja i nõutav teave, kui äriühing kuulub käesoleva direktiivi reguleerimisalasse;

e)

aktsionäride/osanike koosoleku toimimine ja selle olulisemad volitused ning aktsionäride/osanike õiguste ja nende kasutusviisi kirjeldus, välja arvatud juhul, kui riigisisesed õigus- või haldusaktid näevad juba täielikult ette antud teavet;

f)

haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite ja nende komisjonide koosseisu ja toimimist.

2.   Liikmesriigid võivad lubada, et käesolevas artiklis nõutav teave esitatakse koos tegevusaruandega avaldatavas eraldi aruandes artikli 47 kohaselt või võib tegevusaruandes olla viide kohale äriühingu veebilehel, kus see dokument on avalikkusele kättesaadav. Eraldi aruande korral sisaldab ühingujuhtimise aruanne viidet tegevusaruandele, kus lõike 1 punkti d alusel nõutav teave on kättesaadav. Artikli 51 lõike 1 teist lõiku kohaldatakse käesoleva artikli lõike 1 punktide c ja d suhtes. Ülejäänud teabe puhul kontrollib vannutatud audiitor, kas ühingujuhtimise aruanne on koostatud.

3.   Äriühingutele, kes on emiteerinud muid väärtpabereid kui need, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses, võivad liikmesriigid teha erandi lõike 1 punktide a, b, e ja f sätete rakendamise suhtes, välja arvatud juhul, kui kõnealused äriühingud on emiteerinud väärtpabereid, millega kaubeldakse mitmepoolses kauplemissüsteemis direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 15 tähenduses.

8)

Lisatakse järgmine jagu:

“10.A JAGU

Kohustus ja vastutus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamise ning avaldamise eest

Artikkel 50b

Liikmesriigid tagavad, et äriühingu haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmed on kollektiivselt kohustatud tagama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning eraldi esitamise korral artiklile 46a vastava ühingujuhtimise aruande koostamise ja avaldamise vastavuse käesoleva direktiivi nõuetega ja vajaduse korral vastavuse määrusega (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. Antud organid toimivad neile riigisisese õigusega antud pädevuse raames.

Artikkel 50c

Liikmesriigid tagavad, et vastutust käsitlevaid õigus- ja haldusnorme kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 50b osutatud haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete suhtes, vähemalt mis puudutab äriühingut seoses artiklis 50b osutatud kohustuse rikkumisega.”

9)

Artikkel 53a asendatakse järgmisega:

“Artikkel 53a

Liikmesriigid ei tee artiklites 11, 27, artikli 43 lõike 1 punktides 7a ja 7b ning artiklites 46, 47 ja 51 sätestatud kohustuste osas erandeid äriühingutele, kellel on lubatud kaubelda oma väärtpaberitega reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses.”

10)

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 60a

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida nad kohaldavad käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud riigisiseste õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.”

11)

Artikkel 61a asendatakse järgmisega:

“Artikkel 61a

Hiljemalt 1. juuliks 2007 vaatab komisjon läbi artiklite 42a–42f, artikli 43 lõike 1 punktide 10 ja 14, artikli 44 lõike 1, artikli 46 lõike 2 punkti f ning artikli 59 lõike 2 punktide a ja b sätted, võttes arvesse õiglase väärtuse arvestuse sätete kohaldamise kogemusi, eriti seoses määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt lisatud standardiga IAS 39, ja arvestades rahvusvahelisi suundumusi raamatupidamise valdkonnas, ning esitab vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku eespool nimetatud artiklite muutmiseks.”

Artikkel 2

Direktiivi 83/349/EMÜ muutmine

Direktiivi 83/349/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 34 lisatakse järgmised punktid:

“7a)

Kõigi konsolideeritud bilansis kajastamata tehingute olemus ja majanduslik eesmärk ning nende tehingute finantsmõju, eeldusel et sellised riske ja eeliseid sisaldavad tehingud on olulised, ja niivõrd kui nende riskide ja eeliste avalikustamine on vajalik konsolideerimisel hõlmatavate ettevõtjate finantsolukorra hindamiseks tervikuna.

7b)

Emaettevõtja või teiste konsolideerimisel hõlmatavate ettevõtjate poolt seotud osapooltega tehtud tehingud, välja arvatud kontsernisisesed tehingud, kaasa arvatud selliste tehingute maht, suhte olemus seotud osapoolega, samuti muu tehingutega seotud teave, mis on vajalik konsolideerimisel hõlmatavate ettevõtjate finantsseisundi mõistmiseks tervikuna, kui sellised tehingud on olulised ning ei ole tehtud tavapärastel turutingimustel. Üksikute tehingutega seotud teave võidakse ühendada vastavalt tehingute iseloomule, välja arvatud juhtudel, kui eraldi teave on vajalik, et mõista seotud osapooltega tehtud tehingute mõju konsolideerimisel hõlmatavate ettevõtjate finantsolukorrale tervikuna.”

2)

Artikli 36 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

“f)

kontserni sisekontrolli- ja riskijuhtimissüsteemide peamiste tunnusjoonte kirjeldus seoses konsolideeritud aruannete koostamisega, kui ettevõtja väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud turul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsturuinstrumentide turgude kohta) (13) artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses. Kui konsolideeritud tegevusaruanne ja tegevusaruanne esitatakse üheainsa aruandena, peab kõnealune teave sisalduma ühingujuhtimise aruannet käsitlevas osas, nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ artiklis 46a.

Kui liikmesriik lubab direktiivi 78/660/EMÜ artikli 46a lõikes 1 nõutava teabe esitamist koos tegevusaruandega avaldatavas eraldi aruandes vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 47, moodustab esimese lõigu alusel esitatud teave osa eraldi aruandest. Kohaldatakse käesoleva direktiivi artikli 37 lõike 1 teist lõiku.

3)

Lisatakse järgmine jagu:

“3.A JAGU

Kohustus ja vastutus raamatupidamise konsolideeritud aruande ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise ja avaldamise eest

Artikkel 36a

Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmed, kes koostavad raamatupidamise konsolideeritud aruande ja konsolideeritud tegevusaruande, on kollektiivselt kohustatud tagama, et raamatupidamise konsolideeritud aruande, konsolideeritud tegevusaruande ning eraldi esitamise korral direktiivi 78/660/EMÜ artikli 46a kohaselt esitatava ühingujuhtimise aruande koostamine ja avaldamine vastaks käesoleva direktiivi nõuetele ning vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) (14) vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. Nimetatud organid toimivad neile riigisisese õigusega antud pädevuse raames.

Artikkel 36b

Liikmesriigid tagavad, et vastutust käsitlevaid õigus- ja haldusnorme kohaldatakse artiklis 36a osutatud haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete suhtes selles ulatuses, mis puudutab konsolideeritud aruandeid koostavat ettevõtjat seoses artiklis 36a viidatud kohustuse rikkumisega.

4)

Artiklile 41 lisatakse järgmine lõige:

“1a.   Mõistel “seotud osapool” on sama tähendus, mis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites.”

5)

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 48

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida nad kohaldavad käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud riigisiseste õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Sätestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.”

Artikkel 3

Direktiivi 86/635/EMÜ muutmine

Direktiivi 86/635/EMÜ artikli 1 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

“Direktiivi 78/660/EMÜ artikleid 2, 3, artikli 4 lõikeid 1, 3–6, artikleid 6, 7, 13, 14, artikli 15 lõikeid 3 ja 4, artikleid 16–21, 29–35, 37–41, artikli 42 esimest lauset, artikleid 42a–42f, artikli 45 lõiget 1, artikli 46 lõikeid 1 ja 2, artikleid 46a, 48–50, 50a, 50b, 50c, artikli 51 lõiget 1 ning artikleid 51a, 56–59, 60a, 61 ja 61a kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 2 märgitud institutsioonide suhtes, välja arvatud juhul, kui direktiiv sätestab teisiti.”

Artikkel 4

Direktiivi 91/674/EMÜ muutmine

Direktiivi 91/674/EMÜ artikli 1 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

“Direktiivi 78/660/EMÜ artikleid 2, 3, artikli 4 lõikeid 1, 3–6, artikleid 6, 7, 13, 14, artikli 15 lõikeid 3 ja 4, artikleid 16–21, 29–35, 37–41, artikleid 42, 42a–42f, artikli 43 lõike 1 punkte 1–7b ja 9–14, artikli 45 lõiget 1, artikli 46 lõikeid 1 ja 2, artikleid 46a, 48–50, 50a, 50b, 50c, artikli 51 lõiget 1 ning artikleid 51a, 56–59, 60a, 61 ja 61a kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 2 märgitud äriühingute suhtes, välja arvatud juhul, kui direktiiv sätestab teisiti.”

Artikkel 5

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 5. septembriks 2008.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 14. juuni 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

H. WINKLER


(1)  ELT C 294, 25.11.2005, lk 4.

(2)  Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 22. mai 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/43/EÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

(4)  EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/43/EÜ.

(5)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(6)  EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/51/EÜ (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).

(7)  EÜT L 374, 31.12.1991, lk 7. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2003/51/EÜ.

(8)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

(9)  ELT L 261, 13.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 108/2006 (ELT L 24, 27.1.2006, lk 1).

(10)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.”

(11)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(12)  ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.”

(13)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.”

(14)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.”