7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/27


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/28/EÜ,

6. märts 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1972. aasta direktiivi 72/245/EMÜ mootorsõidukitele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiv 72/245/EMÜ on üks direktiivi 70/156/EMÜ alusel kehtestatud tüübikinnitusmenetlust käsitlevatest üksikdirektiividest.

(2)

Selleks et tagada sõidukite lähitoimeradareid kasutavate tehnoloogiate arendamine ja juurutamine sõidukite ohutuse täiustamiseks, on kahe raadiospektri sagedusala kasutamine ühtlustatud komisjoni 8. juuli 2004. aasta otsusega 2004/545/EÜ raadiospektri kasutuse ühtlustamise kohta sagedusalal 79 GHz seoses lähiala liiklusradarite kasutusega ühenduses (3) ja komisjoni 17. jaanuari 2005. aasta otsusega 2005/50/EÜ 24 GHz raadiosagedusala ajutise kasutuse ühtlustamise kohta seoses sõidukite lähitoimeradarseadmete kasutusega ühenduses. (4)

(3)

Otsuse 2005/50/EÜ kohaselt on sõidukite 24 GHz lähitoimeradarite kasutamine ajutine ning liikmesriigid peavad looma seiresüsteemi, mille eesmärk on teha kindlaks, kui palju sagedusala 24 GHz lähitoimeradaritega varustatud sõidukeid on nende territooriumil registreeritud.

(4)

Direktiiviga 72/245/EMÜ, mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2005/49/EÜ, (5) nähti liikmesriikidele ette asjakohane vahend selle seire teostamiseks. Kõnealuse direktiiviga muudeti vastavalt ka direktiivi 70/156/EMÜ.

(5)

Sestsaadik on saanud selgeks, et nende andmete esitamisviisi on 24 GHz sagedusala lähitoimeradarite puhul võimalik lihtsustada ning et seire vajadusteks on tarbetu nõuda vastavustunnistusel lisaks 24 GHz lähitoimeradarseadmetele informatsiooni ka 79 GHz lähitoimeradarite kasutuse kohta, sest 79 GHz sagedusala ei sega muid kasutusvõimalusi ja selle kasutamine ei ole piiratud. Seetõttu on kohane muuta 24 GHz lähitoimeradarseadmete kasutusega seotud nõudeid direktiivis 72/245/EMÜ ja jätta sealt välja nõuded, mis on seotud 79 GHz lähitoimeradarite kasutamisega. Käesolev direktiiv ei mõjuta olemasolevate tüübikinnituste kehtivust sõidukitele, millel ei ole 24 GHz lähitoimeradareid.

(6)

Direktiivi 72/245/EMÜ III C lisas esitatud näidisele vastavaid tunnistusi annavad välja üksnes tehnilised teenistused. Selles protsessis ei osale ükski muu asutus ega võimkond. Seetõttu ei ole praegu tunnistusel nõutav täiendav tempel vajalik ning see nõue kaotatakse.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 72/245/EMÜ vastavalt muuta.

(8)

Direktiivi 72/245/EMÜ muudatused mõjutavad direktiivi 70/156/EMÜ. Seepärast on vaja ka direktiivi 70/156/EMÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas direktiivis ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 70/156/EMÜ artikli 13 alusel loodud tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 72/245/EMÜ muutmine

Direktiivi 72/245/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1.

I lisast jäetakse välja punkt 2.1.14;

2.

II A lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12.7.1 asendatakse järgmisega:

“12.7.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 12.7.2 jäetakse välja;

3.

III A lisa liites tehakse järgmised muudatused:

a)

punkt 1.3.1 asendatakse järgmisega:

“1.3.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 1.3.2 jäetakse välja;

4.

III C lisast jäetakse välja lahter, kus on sõnad “Ametiasutuse tempel”.

Artikkel 2

Direktiivi 70/156/EMÜ muutmine

Direktiivi 70/156/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1.

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12.7.1 asendatakse järgmisega:

“12.7.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 12.7.2 jäetakse välja;

2.

III lisa I osa A jagu muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12.7.1 asendatakse järgmisega:

“12.7.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 12.7.2 jäetakse välja;

3.

IX lisas muudetakse kõikide vastavustunnistuse näidiste 2. küljel asuvat teksti järgmiselt:

a)

punkt 50 asendatakse järgmisega ning lisatakse järgmine joonealune märkus:

“50.

Märkused: (6)

b)

punktid 50.1, 50.2 ja 50.3 jäetakse välja.

Artikkel 3

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juuniks 2006. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid õigusnorme alates 1. juulist 2006.

Kui liikmesriigid kõnealused õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi määravad liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. märts 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/64/EÜ (ELT L 310, 25.11.2005, lk 10).

(2)  EÜT L 152, 6.7.1972, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/83/EÜ (ELT L 305, 24.11.2005, lk 32).

(3)  ELT L 241, 13.7.2004, lk 66.

(4)  ELT L 21, 25.1.2005, lk 15.

(5)  ELT L 194, 26.7.2005, lk 12.

(6)  Kui sõiduk on varustatud 24 GHz sagedusala lähitoimeradariga vastavalt otsusele 2005/50/EÜ, peab valmistaja märkima siia: “Sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk”;”