8.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 66/7


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/27/EÜ,

3. märts 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiive 93/14/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite pidurite kohta ja 93/34/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 95/1/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite maksimaalse valmistajakiiruse, maksimaalse pöördemomendi ja mootori maksimaalse kasuliku võimsuse kohta ja 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ, (1) eriti selle artiklit 17,

võttes arvesse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/14/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite pidurite kohta, (2) eelkõige selle artiklit 4,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/34/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta, (3) eelkõige selle artiklit 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. veebruari 1995. aasta direktiivi 95/1/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite maksimaalse valmistajakiiruse, maksimaalse pöördemomendi ja mootori maksimaalse kasuliku võimsuse kohta, (4) eelkõige selle artiklit 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 1997. aasta direktiivi 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta, (5) eelkõige selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivid 93/14/EMÜ, 93/34/EMÜ, 95/1/EÜ ja 97/24/EÜ on üksikdirektiivid, mis käsitlevad direktiiviga 2002/24/EÜ kehtestatud EÜ tüübikinnitusmenetlust.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 78 viimane muudatus on vaja sisse viia Euroopa tüübikinnituse nõuetes, selleks et säilitada direktiivis 93/14/EMÜ sätestatud nõuete samaväärsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 78 sätestatud nõuetega.

(3)

Direktiivides 93/34/EMÜ ja 95/1/EÜ sätestatud nõudeid kahe- ja kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse ja maksimaalse kiiruse kohta saab parema õigusliku reguleerimise eesmärgil lihtsustada.

(4)

Tüübikinnitussüsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleb selgitada, milliseid välispinnast väljaulatuvaid osi, turvavöö kinnituspunkte ja turvavöid käsitlevaid sätteid kohaldatakse kerega ja kereta sõidukite suhtes.

(5)

Direktiivi 97/24/EÜ nõudeid originaalkatalüüsmuundurite ja originaalhelisummutite kohta tuleb selgitada ja täiendada.

(6)

Seepärast tuleks direktiive 93/14/EMÜ, 93/34/EMÜ, 95/1/EÜ ja 97/24/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas tehnika arenguga kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 93/14/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Direktiivi 93/34/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

Direktiivi 95/1/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi III lisale.

Artikkel 4

Direktiivi 97/24/EÜ 1. peatüki III lisa, 3. peatüki I ja II lisa, 4. peatüki I lisa, 5. peatüki I, II, VI ja VII lisa, 7. peatüki lisa, 9. peatüki II, III ja IV lisa, 11. peatüki pealkirja ja I lisa ning 12. peatüki I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi IV lisale.

Artikkel 5

1.   Alates 1. jaanuarist 2007 ei tohi liikmesriigid käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 93/14/EMÜ, 93/34/EÜ, 95/1/EÜ ja 97/24/EÜ nõuetele vastavate kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite puhul asjaomase direktiivi sisuga seonduvatel põhjustel keelduda EÜ tüübikinnituse andmisest või keelata sellise mootorsõiduki registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist.

2.   Alates 1. juulist 2007 keelduvad liikmesriigid asjaomase direktiivi sisuga seonduvatel põhjustel EÜ tüübikinnituse andmisest mis tahes uut tüüpi kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukitele, mis ei vasta käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 93/14/EMÜ, 93/34/EÜ, 95/1/EÜ ja 97/24/EÜ nõuetele.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid, määrused ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2006. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. märts 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/30/EÜ (ELT L 106, 27.4.2005, lk 17).

(2)  EÜT L 121, 15.5.1993, lk 1.

(3)  EÜT L 188, 29.7.1993, lk 38. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 1999/25/EÜ (EÜT L 104, 21.4.1999, lk 19).

(4)  EÜT L 52, 8.3.1995, lk 1. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 2002/41/EÜ (EÜT L 133, 18.5.2002, lk 17).

(5)  EÜT L 226, 18.8.1997, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/30/EÜ.


I LISA

Direktiivi 93/14/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse järgmine punkt 2.1.1.3:

“2.1.1.3.

Piduri hõõrdkatted ei tohi sisaldada asbesti.”

2)

1. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

punktid 1.1.1 ja 1.1.2 asendatakse järgmisega:

“1.1.1.

Pidurisüsteemide ettenähtud tõhusus põhineb peatumisteekonnal ja/või täisaeglustuse keskmisel väärtusel. Piduriseadme tõhusus määratakse peatumisteekonna mõõtmise teel sõiduki algkiiruse suhtes ja/või keskmise täisaeglustuse mõõtmise teel katse ajal.

1.1.2.

Peatumisteekond on vahemaa, mille sõiduk läbib ajavahemikul alates hetkest, mil juht alustab pidurisüsteemi kontrollseadise käivitamist, kuni hetkeni, mil sõiduk peatub; sõiduki algkiirus (v1) on kiirus hetkel, mil juht alustab pidurisüsteemi kontrollseadise käivitamist; algkiirus ei tohi olla alla 98 % kõnealuses katses ettenähtud kiirusest. Keskmine täisaeglustus (dm) on keskmine aeglustus kiirustel vb–ve läbitud teepikkuse juures, mis arvutatakse järgmise valemi abil:

Formula

kus:

dm

=

täisaeglustus

v1

=

nagu eespool määratletud

vb

=

sõiduki kiirus 0,8 v1 (km/h)

ve

=

sõiduki kiirus 0,1 v1 (km/h)

sb

=

v1 ja vb vahel läbitud teepikkus meetrites

se

=

v1 ja vb vahel läbitud teepikkus meetrites.

Kiirus ja teepikkus määratakse mõõteriistade abil, mille täpsus on ± 1 % katses ettenähtud kiiruse juures. Täiskiiruse dm määramisel võib kasutada muid meetodeid kui kiiruse ja teepikkuse mõõtmine; sellisel juhul peab dm olema määratud täpsusega ± 3 %.”;

b)

punktis 1.1.3 asendatakse sõna “osa” sõnaga “mootorsõiduk”;

c)

punkt 1.2.1.1 asendatakse järgmise tekstiga:

“1.2.1.1.

Sõidupiduriga pidurdamisel kehtivad iga kategooria sõiduki jaoks sätestatud piirangud; sõiduk peab vastama nii kõnealuse sõidukikategooria ettenähtud pidurdusteekonna kui ka keskmise täisaeglustuse nõuetele, kuid mõlemat näitajat ei ole tingimata tarvis mõõta.”;

d)

punkt 1.4.2.1 asendatakse järgmise tekstiga:

“1.4.2.1.

Katsetatav sõiduk ja pidur(id) ei tohi olla niisked ja pidur(id) peab/peavad olema külmad. Pidur on külm, kui kettal või trumli välispinnal mõõdetud temperatuur on alla 100 °C;”.


II LISA

Direktiivi 93/34/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt:

punkt 3.1.1.2 asendatakse järgmise tekstiga:

“3.1.1.2.

Teine osa koosneb kuuest tähemärgist (tähed ja numbrid), mis tähistavad sõiduki üldisi omadusi (tüüp, variant ja mopeedide puhul versioon); igale omadusele võib vastata mitu tähemärki. Kui tootja ei kasuta ühte või mitut kõnealustest tähemärkidest, siis tuleb kasutamata kohad täita tootja valitud tähtede või numbritega;”.


III LISA

Direktiivi 95/1/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

7. punkt asendatakse järgmisega:

“7.   MAKSIMAALNE KIIRUS

Sõiduki maksimaalset kiirust väljendatakse ühikuga kilomeetrit tunnis ja täisarvuga, mis on kõige lähemal kahe järjestikuse katse jooksul mõõdetud kiiruste aritmeetilisele keskmisele, kusjuures mõõdetud kiiruste erinevus ei tohi ületada 3 %. Kui see aritmeetiline keskmine jääb täpselt kahe täisarvu vahele, ümardatakse see ülespoole järgmise arvuni. Mootorsõidukite puhul, mille maksimaalne kiirus ei ole piiratud direktiivi 2002/24/EÜ artikli 1 lõigetes 2. ja 3. esitatud määratlusega, ei ole vaja tüübikinnituskatset ja maksimaalseks kiiruseks loetakse kiirus, mille mootorsõiduki tootja on esitanud direktiivi 2002/24/EÜ II lisa teatises.”


IV LISA

Direktiivi 97/24/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

III lisa 1. peatüki 2. liite punktis II.1 kustutatakse viies taane;

2)

3. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

määruse pealkiri asendatakse järgmisega:

ii)

lisatakse järgmine punkt 3.6:

“3.6.

Kaherattaliste mootorsõidukite puhul, mis on varustatud konstruktsiooni või paneelidega, mis on ette nähtud sõidukijuhi või reisijate ümbritsemiseks või osaliseks ümbritsemiseks või mootorsõiduki osade katmiseks, võib tüübikinnituse ametiasutus või tehniline talitus omal äranägemisel ja pärast mootorsõiduki tootjaga arutlemist kohaldada käesoleva lisa või II lisa nõudeid mootorsõiduki või selle osa suhtes, tuginedes kõige halvemas seisundis oleva mootorsõiduki hindamisele”;

iii)

punkt 6.2 asendatakse järgmisega:

“6.2.

Siduri ots ja pidurikangid on märgatavalt kerajad ja nende kumerusraadius on vähemalt 7 mm. Nende kangide välimiste äärte kumerusraadius on mitte vähem kui 2 mm. Pidureid kontrollitakse mittekasutusasendis.”;

b)

II lisa pealkiri ja jagu “ÜLDOSA” asendatakse järgmisega:

“KOLMERATTALISTE MOOTORSÕIDUKITE, KERGETE NELJARATTALISTE MOOTORSÕIDUKITE JA NELJARATTALISTE MOOTORSÕIDUKITE VÄLISPINNAST VÄLJAULATUVATE OSADE SUHTES KOHALDATAVAD NÕUDED

ÜLDOSA

Direktiivis 74/483/EMÜ (1) sätestatud nõudeid (mis käsitlevad mootorsõidukite (kategooria M1) välispinnast väljaulatuvaid osi) kohaldatakse reisijate veoks ettenähtud kolmerattaliste mootorsõidukite suhtes.

Pidades silmas nimetatud mootorsõidukite eri konstruktsioone, võib tüübikinnituse ametiasutus või tehniline talitus omal äranägemisel ja pärast mootorsõiduki tootjaga arutlemist kohaldada käesoleva lisa või I lisa nõudeid mootorsõiduki või selle osa suhtes, tuginedes kõige halvemas seisundis oleva mootorsõiduki hindamisele.

Samuti kehtib see allpool esitatud nõuete kohta seoses nõuetega kolmerattalistele mootorsõidukitele, kergetele neljarattalistele mootorsõidukitele ja neljarattalistele mootorsõidukitele.

Järgmisi nõudeid kohaldatakse kaubaveoks ettenähtud kolmerattaliste mootorsõidukite, kergete neljarattaliste mootorsõidukite ja neljarattaliste mootorsõidukite suhtes.

3)

4. peatüki I lisasse lisatakse järgmised punktid 14 ja 15:

“14.   kereta mootorsõiduk– mootorsõiduk, mille reisijate kabiin ei ole piiratud vähemalt nelja elemendiga järgmisena nimetatutest: tuuleklaas, põrand, katus, külg- ja tagaseinad või uksed;

15.   kerega mootorsõiduk– mootorsõiduk, mille reisijate kabiin on piiratud või võib olla piiratud vähemalt nelja järgmise elemendiga: tuuleklaas, põrand, katus, külg- ja tagaseinad või uksed.”:

4)

5. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

Punkt 2.3.2 asendatakse järgmise tekstiga:

“2.3.2.

Originaalvarukatalüüsmuunduril peab olema vähemalt üks järgmistest tunnustest:

“e” tähis, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnus,

sõiduki tootja nimi või kaubamärk,

mark ja identifitseerimiseks vajaliku osa number.

Märgistused peavad olema loetavad ja kustutamatud ning nähtavad asendis, milles need tuleb kinnitada.”;

ii)

punkt 5.2.1. asendatakse järgmisega ning punktid 5.2.1.1 ja 5.2.1.2 kustutatakse:

“5.2.1.   Märgistus

Originaalvarukatalüüsmuunduril peab olema vähemalt üks järgmistest tunnustest:

“e” tähis, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnus,

sõiduki tootja nimi või kaubamärk,

mark ja identifitseerimiseks vajaliku osa number.

Märgistused peavad olema loetavad ja kustutamatud ning nähtavad asendis, milles need tuleb kinnitada.”;

b)

II lisa muudetakse järgmiselt:

i)

punkt 2.4.2 asendatakse järgmise tekstiga:

“2.4.2.

Originaalvarukatalüüsmuunduri(te)l peab olema vähemalt üks järgmistest tunnustest:

“e” tähis, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnus,

sõiduki tootja nimi või kaubamärk,

mark ja identifitseerimiseks vajaliku osa number.

Märgistused peavad olema loetavad ja kustutamatud ning nähtavad asendis, milles need tuleb kinnitada.”;

ii)

Punkt 5.2.1. asendatakse järgmisega ning punktid 5.2.1.1 ja 5.2.1.2 kustutatakse.

“5.2.1.   Märgistus

Originaalvarukatalüüsmuunduritel peab olema vähemalt üks järgmistest tunnustest:

“e” tähis, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnus,

sõiduki tootja nimi või kaubamärk,

mark ja identifitseerimiseks vajaliku osa number.

Märgistused peavad olema loetavad ja kustutamatud ning nähtavad asendis, milles need tuleb kinnitada.”;

c)

VI lisa punkt 4a asendatakse järgmisega:

“4a.   Katalüüsmuundurid

4a.1.   Kõigi käesoleva direktiivi nõuete kohaselt katsetatud originaalkatalüüsmuundur

4a.1.1.   V lisa (teatis) punkti 3.2.12.2.1 kohane originaalkatalüüsmuunduri mark ja tüüp.

4a.2.   Kõigi käesoleva direktiivi nõuete kohaselt katsetatud originaalkatalüüsmuundur

4a.2.1.   V lisa punkti 3.2.12.2.1 (teatis) kohane (kohased) originaalvarukatalüüsmuunduri mark (margid) ja tüüp (tüübid).”;

5)

7. peatüki lisa joonis 1 asendatakse järgmisega:

Joonis 1

Image

6)

9. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

II lisa punkt 2.3.2.2 asendatakse järgmisega:

“2.3.2.2.

Originaalsummutitel peab olema vähemalt üks järgmistest tunnustest:

“e” tähis, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnus,

sõiduki tootja nimi või kaubamärk,

mark ja identifitseerimiseks vajaliku osa number.

Märgistused peavad olema loetavad ja kustutamatud ning nähtavad asendis, milles need tuleb kinnitada.”;

b)

III lisa punkt 2.3.2.2 asendatakse järgmisega:

“2.3.2.2.

Kõikidel originaalsummutitel peab olema vähemalt üks järgmistest tunnustest:

“e” tähis, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnus,

sõiduki tootja nimi või kaubamärk,

mark ja identifitseerimiseks vajaliku osa number.

Märgistused peavad olema loetavad ja kustutamatud ning nähtavad asendis, milles need tuleb kinnitada.”;

c)

IV lisa punkt 2.4.2.2 asendatakse järgmisega:

“2.4.2.2.

Kõikidel originaalsummutitel peab olema vähemalt üks järgmistest tunnustest:

“e” tähis, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnus,

sõiduki tootja nimi või kaubamärk,

mark ja identifitseerimiseks vajaliku osa number.

Märgistused peavad olema loetavad ja kustutamatud ning nähtavad asendis, milles need tuleb kinnitada.”;

7)

11. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

b)

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

punkt 1.6 asendatakse järgmisega ja lisatakse punkt 1.6a:

1.6.   “iste” konstruktsioon (kaasa arvatud istmekate), mis moodustab sõiduki lahutamatu osa ja võimaldab täiskasvanul istuda; mõiste tähistab nii individuaalset istet kui ka osa istmest, mis vastab ühele istekohale. Sadulat ei loeta istmeks punkti 2.1 mõistes;

1.6a.   “sadul” iste, kus juht või reisija peab istuma ratsuli.”;

ii)

jaotis 2 asendatakse järgmisega:

“2.   ÜLDNÕUDED

2.1.   Turvavööde olemasolu korral peavad turvavööde kinnituspunktid vastama käesoleva peatüki ettekirjutustele.

2.1.1.   Kõikides kolmerattalistes mopeedides, kolmerattalistes mootorsõidukites, kergetes neljarattalistes mootorsõidukites ja neljarattalistes mootorsõidukites peavad istmed olema varustatud turvavööde kinnituspunktidega.

2.1.1.1.   Turvavööde kinnituspunktid, mis sobivad kolme kinnituspunktiga turvavöödele, on nõutavad kõikide istmete puhul, mis vastavad mõlemale järgmisele nõudele:

kui istmel on seljatugi või kui tugi aitab määrata kindlaks mannekeeni seljatoe kaldenurka ja seda võib lugeda seljatoeks ja

kui H punkti taga on külgmine või põigitine struktuurielement kõrgemal kui 450 mm, mõõdetuna H punkti vertikaaltasapinnast.

2.1.1.2.   Kõikide muude istmete puhul tunnistatakse vastuvõetavaks puusavöödele sobivad kinnituspunktid.

2.1.2.   Turvavöö kinnituspunktid ei ole kohustuslikud kolmerattaliste mopeedide või neljarattaliste mootorsõidukite puhul, millel on kuni 250 kg tühimass.”;

8)

12. peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

pärast 12. peatüki I lisa pealkirja lisatakse järgmine lause:

“Käesolevas peatükis tähendab “kerega mootorsõiduk” mootorsõidukit, mille reisijate kabiin on piiratud või võib olla piiratud vähemalt nelja järgmise elemendiga: tuuleklaas, põrand, katus, ja külg- ja tagaseinad või uksed.”;

b)

II lisa punkt 2.3.1 asendatakse järgmisega:

“2.3.1.

Kõik mootorsõidukid peavad olema varustatud tuuleklaasi jää- ja udutõrje seadmetega, mis eemaldavad tuuleklaasi katva mis tahes jää ja kirmetise ning tuuleklaasi sisepinda katva mis tahes udu.

Nimetatud seade ei ole nõutav kerega kolmerattaliste mopeedide puhul, millel on kuni 4 kW mootor või mootorsõidukite puhul, kui tuuleklaas on kinnitatud nii, et tal puudub toestus või muu tuuleklaasile kinnitatud konstruktsioon või paneel, mis on rohkem kui 100 mm väljaulatuv. Seade on nõutav mis tahes mootorsõiduki puhul, millel on katus, mis on kas alaline, külgepandav või ülestõstetav.”


(1)  EÜT L 266, 2.10.1974, lk 4.”