9.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 38/36


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/15/EÜ,

7. veebruar 2006,

millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

võttes arvesse tööohutuse, töötervishoiu ja tööhügieeni nõuandekomitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 98/24/EÜ kohaselt peab komisjon tegema ettepaneku kehtestada ühenduse tasandil ohtlike ainete Euroopas eesmärgiks olevad soovituslikud piirnormid töökeskkonnas, et kaitsta töötajaid keemilistest mõjuritest tulenevate ohtude eest.

(2)

Selle ülesande täitmisel abistab komisjoni töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), mis asutati komisjoni otsusega 95/320/EÜ. (2)

(3)

Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid on tervisekaitsel põhinevad mittesiduvad normid, mis on tuletatud värskeimatest kättesaadavatest teaduslikest andmetest ning mis võtavad arvesse mõõtmismeetodite kättesaadavust. Nendega kehtestatakse kokkupuute lävitase, millest allpool ei tohiks ükski aine põhjustada kahjulikke tagajärgi. Piirnormid on vajalikud, et tööandja saaks kindlaks määrata ja hinnata riske vastavalt direktiivi 98/24/EÜ artiklile 4.

(4)

Kõikide keemiliste mõjurite kohta, mille suhtes on ühenduse tasandil kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid, peavad liikmesriigid ühenduse piirnormi arvesse võttes kehtestama siseriikliku töökeskkonna ohtlike ainete piirnormi, kuid võivad määrata selle laadi siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.

(5)

Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikke piirnorme tuleb pidada oluliseks osaks üldises korras, millega tagatakse töötajate tervisekaitse tööl ohtlikest keemilistest ainetest tulenevate ohtude eest.

(6)

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 793/93 (3) (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta) raamistikus arendatud riski hindamise ja riski vähendamise strateegia tulemuste põhjal on vaja mõne aine suhtes kehtestada või vaadata üle töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid.

(7)

Esimene ja teine töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide loetelu on kehtestatud komisjoni direktiividega 91/322/EMÜ (4) 96/94/EÜ, (5) võttes aluseks nõukogu 27. novembri 1980. aasta direktiivi 80/1107/EMÜ, mis käsitleb töötajate kaitset ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste mõjuritega töl. (6)

(8)

Direktiiv 80/1107/EMÜ on direktiiviga 98/24/EÜ alates 5. maist 2001 kehtetuks tunnistatud.

(9)

Direktiivis 98/24/EÜ on sätestatud, et direktiivid 91/322/EMÜ ja 96/94/EÜ jäävad jõusse.

(10)

Direktiiv 96/94/EÜ on kehtetuks tunnistatud alates 31. detsembrist 2001 komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiviga 2000/39/EÜ, millega kehtestati töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide esimene loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl. (7)

(11)

Viimaste teaduslike andmete põhjal on asjakohane vaadata läbi töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid, mis on sätestatud direktiivis 91/322/EMÜ.

(12)

Vastavalt direktiivi 98/24/EÜ artiklile 3 on SCOEL hinnanud 33 ainet, mis on loetletud käesoleva direktiivi lisas. Nendest 33 ainest olid 17 juba loetletud direktiivi 91/322/EMÜ lisas. Nelja aine puhul soovitab SCOEL soovituslikke piirnorme muuta, 13 aine puhul jäävad kehtima endised piirnormid. Seetõttu jäetakse välja direktiivi 91/322/EMÜ lisast need 17 ainet, mis on loetletud käesoleva direktiivi lisas; ülejäänud 10 ainet jäävad alles direktiivi 91/322/EMÜ lisasse.

(13)

10 ainet jäävad alles direktiivi 91/322/EMÜ lisasse. 9 aine puhul ei ole SCOEL veel uusi piirnorme soovitanud, ühe aine puhul on lähitulevikus oodata täiendavaid teaduslikke andmeid, mis saadetakse SCOELile seisukoha võtmiseks.

(14)

Käesoleva direktiivi lisas esitatud loetelu hõlmab 16 muud ainet, mille piirnormide kohta on SCOEL andnud oma soovituse pärast uusimate töötervishoiualaste teaduslike andmete hindamist ning mõõtmismeetodite kättesaadavust arvesse võttes, vastavalt direktiivi 98/24/EÜ artiklile 3.

(15)

Üks neist 16 ainest, monoklorobenseen, oli loetletud direktiivi 2000/39/EÜ lisas. SCOEL on pärast uusimate teaduslike andmete läbivaatamist soovitanud kehtestada uue piirnormi. Seetõttu tuleb see aine, mis on nüüd sisse kantud käesoleva direktiivi lisasse, jätta välja direktiivi 2000/39/EÜ lisast.

(16)

Samuti on vaja kehtestada lühiajalise kokkupuute piirnormid teatavatele ainetele, et võtta arvesse tagajärgi, mis tulenevad lühiajalisest kokkupuutest nendega.

(17)

Mõne aine puhul on parima võimaliku kaitse tagamiseks vaja arvestada ka aine läbi naha tungimise ohtu.

(18)

Käesolev direktiiv on konkreetne samm siseturu sotsiaalse mõõtme väljaarendamise suunas.

(19)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) (8) artikli 17 kohaselt asutatud komitee arvamusega.

(20)

Seetõttu tuleks direktiivi 91/322/EMÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevaga kehtestatakse direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks lisas loetletud keemiliste mõjurite suhtes ühenduses kehtiv töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu.

Artikkel 2

Liikmesriigid kehtestavad lisas sätestatud keemiliste mõjurite suhtes siseriiklikud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid, võttes arvesse ühenduse piirnorme.

Artikkel 3

Direktiivi 91/322/EMÜ lisast jäetakse välja viited järgmistele ainetele ning nende soovituslikele piirnormidele: nikotiin, sipelghape, metanool, atsetonitriil, nitrobenseen, resortsinool, dietüülamiin, süsinikdioksiid, oksaalhape, tsüaanamiid, difosforpentaoksiid, difosforpentasulfiid, broom, fosforpentakloriid, püreeter, baarium (lahustuvates ühendites Ba), hõbe (lahustuvates ühendites Ag).

Direktiivi 2000/34/EÜ lisast jäetakse välja viide ainele klorobenseen.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 18 kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist.

Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste õigusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kõnealuste õigusnormide vastuvõtmisel või nende ametliku avaldamise korral lisavad liikmesriigid nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiivi reguleerimisalas nende poolt vastuvõetavate siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vladimír ŠPIDLA


(1)  EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.

(2)  EÜT L 188, 9.8.1995, lk 14.

(3)  EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 177, 5.7.1991, lk 22.

(5)  EÜT L 338, 28.12.1996, lk 86.

(6)  EÜT L 327, 3.12.1980, lk 8.

(7)  EÜT L 142, 16.6.2000, lk 47.

(8)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.


LISA

OHTLIKE AINETE SOOVITUSLIKUD PIIRNORMID TÖÖKESKKONNAS

EINECS (1)

CAS (2)

Aine

Piirnormid

Märkus (3)

8 tundi (4)

Lühiajaline (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotiin

0,5

nahk

200-579-1

64-18-6

Sipelghape

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanool

260

200

nahk

200-830-5

75-00-3

Kloroetaan

268

100

200-835-2

75-05-8

Atsetonitriil

70

40

nahk

201-142-8

78-78-4

Isopentaan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenseen

1

0,2

nahk

203-585-2

108-46-3

Resortsinool

45

10

nahk

203-625-9

108-88-3

Tolueen

192

50

384

100

nahk

203-628-5

108-90-7

Monoklorobenseen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentaan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietüülamiin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-heksaan

72

20

203-806-2

110-82-7

Tsükloheksaan

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfoliin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksüetoksü)etanool

50,1

10

nahk

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksüetoksü)etanool

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Süsinikdioksiid

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoetanool

2,5

1

7,6

3

nahk

205-634-3

144-62-7

Oksaalhape

1

206-992-3

420-04-2

Tsüaanamiid

1

0,58

nahk

207-343-7

463-82-1

Neopentaan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difosforpentaoksiid

1

215-242-4

1314-80-3

Difosforpentasulfiid

1

231-131-3

 

Hõbe (lahustuvates ühendites Ag)

0,01

Baarium (lahustuvates ühendites Ba)

0,5

Kroom (metall), anorgaanilised kroomi(II)ühendid ja anorgaanilised kroomi(III)ühendid (lahustumatud)

2

231-714-2

7697-37-2

Lämmastikhape

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Broom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Kloor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfiin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Püreeter (sensibileerivatest laktoonidest puhastatud)

1

233-060-3

10026-13-8

Fosforpentakloriid

1


(1)  EINECS: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu.

(2)  CAS: Chemical Abstracts Service'i number.

(3)  Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev märkus “nahk” tähendab, et aine võib olulisel määral imenduda naha kaudu.

(4)  Mõõdetud või arvutatud kaheksatunnise kontrollaja aja–kaalu keskmisega.

(5)  Piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis põhineb 15-minutilisel ajavahemikul, kui pole näidatud teisiti.

(6)  mg/m3: milligrammi ühes kuupmeetris õhus 20 °C ja 101,3 kPa juures.

(7)  ppm: mahumiljondikku õhus (ml/m3).