18.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 12/21


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/6/EÜ,

17. jaanuar 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka tolüülfluaniid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 703/2001 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teise etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loend nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Tolüülfluaniid kuulub nimetatud loetelusse.

(2)

Tolüülfluaniidi toimet inimeste tervisele ja keskkonnale on teavitaja kavandatud kasutusviiside puhul hinnatud vastavalt määruste (EÜ) nr 451/2000 ja (EÜ) nr 703/2001 sätetele. Nimetatud määrustes on määratud ka referentliikmesriigid, kes peavad esitama asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) vastavalt määruse (EÜ) nr 451/2000 artikli 8 lõikele 1. Tolüülfluaniidi puhul oli referentliikmesriik Soome ja kogu asjaomane teave esitati 13. juunil 2003.

(3)

Hindamisaruande kohta on esitanud eksperthinnangud liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusameti hindamistöörühm ning see esitati komisjonile 14. märtsil 2005. aastal Euroopa Toiduohutusameti teadusliku aruandena tolüülfluaniidi kohta. (4) Selle aruande vaatasid läbi liikmesriigid ja komisjon toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 23. septembril 2005 komisjoni läbivaatamisaruandena tolüülfluaniidi kohta.

(4)

Mitmete läbiviidud uuringute käigus on ilmnenud, et tolüülfluaniidi sisaldavaid taimekaitsevahendeid võib põhimõtteliselt käsitada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele vastavana, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seega on asjakohane lisada tolüülfluaniid I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides asjaomast toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine nimetatud direktiiviga ettenähtud korras.

(5)

Ilma et see piiraks eelnevat järeldust, on asjakohane hankida lisateavet teatud eriasjaolude kohta. Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmisel I lisasse võib esitada tingimusi. Seega on asjakohane nõuda, et tolüülfluaniidi tuleks taimtoiduliste imetajate suhtes tehtud riskianalüüsi kinnitamiseks täiendavalt testida ning et selliseid uuringuid peaksid esitama teavitajad.

(6)

Enne toimeaine I lisasse kandmist tuleks ette näha piisav ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud pooled saaksid valmistuda toimeainete lisamisest tulenevate uute tingimuste täitmiseks.

(7)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ määratletud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine lisamisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud tolüülfluaniidi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13, sätestatud nõuete ja I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete tingimustega.

(8)

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3600/92 (5) raames hinnatud toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmisel saadud kogemused on näidanud, et kehtivate kasutuslubade valdajate kohustused seoses andmetele juurdepääsuga võivad tekitada tõlgendamisraskusi. Edaspidiste raskuste vältimiseks on vaja täpsustada liikmesriikide kohustusi, eelkõige kohustust kontrollida, kas loa valdaja võimaldab juurdepääsu toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Täpsustamine ei too siiski liikmesriikidele ega lubade valdajatele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(9)

Seepärast on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2007. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide tekstid ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. aprillist 2007.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

1.   Vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ muudavad või tühistavad liikmesriigid vajaduse korral 31. märtsiks 2007 toimeainet tolüülfluaniidi sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevad load.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, kas kõnealuse direktiivi I lisas tolüülfluaniidi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning kas loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga sellise lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab tolüülfluaniidi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 30. septembriks 2006 kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisas tolüülfluaniidi käsitleva kande B osa. Selle hindamise põhjal määravad nad kindlaks, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e kehtestatud tingimustele.

Pärast kõnealust kindlaksmääramist liikmesriigid:

a)

muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 30. septembriks 2010, kui taimekaitsevahend sisaldab tolüülfluaniidi ainsa toimeainena, või

b)

kui vahend sisaldab tolüülfluaniidi ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 30. septembriks 2010 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained kanti direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. oktoobril 2006.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 396/2005 (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).

(3)  EÜT L 98, 7.4.2001, lk 6.

(4)  EFSA teaduslik aruanne (2005) 29, 1–76, kokkuvõte samaväärsest tolüülfluaniidi käsitlevast ülevaatest (lõplikult vormistatud 14. märtsil 2005).

(5)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000 (EÜT L 259, 13.10.2000, lk 27).


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne

Nr

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

 

“Tolüülfluaniid

CASi nr 731-27-1

CIPACi nr 275

N-diklorofluorometüültio-N',N'-dimetüül-N-p-tolüülsulfamiid

960 g/kg

1. oktoober 2006

30. september 2016

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse tolüülfluaniidi kohta alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. septembril 2005 koostatud lõpliku aruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II lisa.

Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu taimtoiduliste imetajate, veeorganismide ja muude kui sihtrühma lülijalgsete (v.a mesilased) kaitsele; vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskitõrjemeetmeid,

pöörama erilist tähelepanu jääkidele toidus ja hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad edasiste uuringute tegemist, et kinnitada taimtoiduliste imetajate suhtes tehtud riskianalüüsi (pikaajaline risk). Nad tagavad, et teatajad, kelle taotlusel tolüülfluaniid lisati kõnealusesse lisasse, esitavad komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul käesoleva direktiivi jõustumisest.”


(1)  Lisaandmed toimeaine identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.