8.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 298/1


NÕUKOGU OTSUS,

7. november 2006,

milles käsitletakse ühenduse seisukohta rahvusvahelises troopilise puidu nõukogus 1994. aasta troopilise puidu lepingu kehtivusaja pikendamise küsimuses

(2006/C 298/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõikega 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus on kirjutanud alla 1994. aasta rahvusvahelisele troopilise puidu lepingule ja kohaldanud seda ajutiselt vastavalt nõukogu otsusele 96/493/EÜ (2).

(2)

2006. aasta jaanuaris sõlmiti UNCTADis 1994. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu jätkuleping.

(3)

1994. aasta rahvusvaheline troopilise puidu leping kehtib kuni 31. detsembrini 2006, kui rahvusvaheline troopilise puidu nõukogu ei otsusta artikli 46 lõike 3 alusel seda pikendada kuni jätkulepingu jõustumiseni.

(4)

Lepingu kehtivusaja pikendamine on ühenduse huvides.

(5)

Tuleks kehtestada Euroopa Ühenduse seisukoht rahvusvahelises troopilise puidu nõukogus,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse seisukoht rahvusvahelises troopilise puidu nõukogus on hääletada selle poolt, et pikendada 1994. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu kehtivusaega kuni 2006. aasta jätkulepingu ajutise või lõpliku jõustumiseni.

Artikkel 2

Euroopa Ühendus püüab saavutada, et rahvusvahelise troopilise puidu nõukogu võtaks vastu otsuse 1994. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu kehtivusaja pikendamise piiramise kohta või kehtestaks lepingu läbivaatamise klausli.

Brüssel, 7. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  Dok 12953/06 — KOM(2006)469 lõplik.

(2)  EÜT L 208, 17.8.1996, lk 1.