30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 397/14


NÕUKOGU OTSUS,

18. detsember 2006,

Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise lepingu, millega kehtestatakse kõrghariduse-, koolituse- ja noortevaldkonna koostööraamistik, sõlmimise kohta

(2006/964/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 149 ja 150 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma 24. oktoobri 2005. aasta otsusega volitas nõukogu komisjoni pidama läbirääkimisi Kanada valitsusega kõrghariduse-, koolituse- ja noortevaldkonna koostööprogrammi uuendamise lepingu sõlmimise üle.

(2)

Komisjon pidas kooskõlas nimetatud otsuse lisas sisalduvate juhistega ühenduse nimel Kanada valitsusega lepingu üle läbirääkimisi.

(3)

Ühendus ja Kanada loodavad saada koostööst vastastikust kasu, mis ühenduse seisukohalt peaks täiendama liikmesriikide ning Kanada vahelisi kahepoolseid programme ning pakkuma Euroopa lisaväärtust.

(4)

Leping allkirjastati ühenduse nimel 5. detsembril 2006, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(5)

Kõnealune leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vaheline leping, millega kehtestatakse kõrghariduse-, koolituse- ja noortevaldkonna koostööraamistik.

2.   Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Euroopa Ühenduse delegatsioon lepingu artiklis 6 osutatud ühiskomitees koosneb komisjoni esindajast, keda abistab esindaja igast liikmesriigist.

Artikkel 3

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik, kes on volitatud esitama lepingu artikli 12 lõikes 1 ettenähtud teate.

Brüssel, 18. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-E. ENESTAM


Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vaheline

LEPING,

millega kehtestatakse kõrghariduse-, koolituse- ja noortevaldkonna koostööraamistik

EUROOPA ÜHENDUS

ühelt poolt ja

KANADA VALITSUS

teiselt poolt,

edaspidi koos “lepinguosalised”,

MÄRKIDES, et 22. novembril 1990. aastal vastuvõetud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Kanada valitsuse deklaratsioonis viidatakse otseselt vastastikuse koostöö tugevdamisele mitmes valdkonnas, mis otseselt mõjutavad nende riikide kodanike praegust ja tulevast heaolu, nagu näiteks haridus- ja kultuurialaste vahetuste ja ühisprojektide, sealhulgas akadeemiliste vahetuste ja noortevahetuste valdkonnas,

MÄRKIDES, et 17. detsembril 1996. aastal vastuvõetud Kanada-ELi ühises poliitilises deklaratsioonis ja tegevuskavas kinnitatakse, et kultuuride ja väärtuste jagamisel põhinevate omavaheliste sidemete uuendamiseks julgustavad lepinguosalised oma kodanikke, eelkõige noori, sõlmima igal tasemel kontakte, ning et sellele deklaratsioonile lisatud ühine tegevuskava innustab lepinguosalisi oma koostööd tugevdama, seda eelkõige 1996. aastal ratifitseeritud Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kõrghariduse ja koolituse koostööprogrammi kehtestamise lepingu alusel,

MÄRKIDES, et 18. märtsil 2004. aastal ELi – Kanada tippkohtumisel vastuvõetud ELi – Kanada partnerluskavas viidatakse vajadusele leida uusi võimalusi oma riikide rahvaste vaheliste sidemete hoogustamiseks, laiendades eelkõige Euroopa Ühenduse ja Kanada noorte vahetusprogrammide ulatust ja pakkudes võimalusi ELi – Kanada koostöö tugevdamiseks ja selle ulatuse laiendamiseks uuendades 2001. aasta märtsis ratifitseeritud Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelist lepingut kõrghariduse ja koolituse koostööprogrammi uuendamise kohta,

MÄRKIDES, et 19. juunil 2005. aastal ELi – Kanada tippkohtumisel vastuvõetud ühisdeklaratsioonis viidatakse taas ELi ja Kanada juhtide kavatsusele uuendada, tugevdada ja laiendada 2001. aastal ratifitseeritud kõrghariduse ja koolituse koostööprogrammi uuendamise lepingu ulatust, lisades noortevaldkonna koostöö, tugevdades akadeemiliste ringkondade koostööd ja suurendades kodanike atlandiüleseid vahetusi,

ARVESTADES täiel määral Euroopa Ühenduse liikmesriikide vastutusalasid ja Kanada provintside ja piirkondade õiguslikku pädevust hariduse ja koolituse valdkonnas ning kõrghariduse ja koolitusasutuste iseseisvust,

ARVESTADES, et 1996. ja 2001. aasta kõrghariduse ja koolituse lepingute vastuvõtmine ja rakendamine viivad ellu ELi – Kanada deklaratsioonides kehtestatud kohustusi ja et koostöö on olnud mõlema lepinguosalise jaoks erakordselt positiivne,

TUNNUSTADES kõrghariduse ja koolituse olulist osa ülemaailmses teadmistepõhises majanduses osaleda suutvate inimressursside arendamisel,

TÕDEDES, et kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonna koostöö peaks täiendama muid Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelisi asjakohaseid koostööalgatusi,

TUNNUSTADES vajadust arvestada kõrghariduse ja koolituse alal tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide nagu OECD, UNESCO ja Euroopa Nõukogu tehtud tööd sel alal,

TUNNUSTADES lepinguosaliste ühist huvi kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonna koostöö vastu, mis on osa olemasolevast Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelisest laiemast koostööst,

LOOTES saada kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonna koostööst vastastikust kasu,

TÕDEDES, et on vaja laiendada juurdepääsu käesoleva lepingu raames toetatavatele meetmetele, eeskätt koolituse ja noortevaldkonnas;

SOOVIDES uuendada jätkuva kõrghariduse ja koolituse alase koostöö aluseid,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva lepinguga kehtestatakse kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonna koostööraamistik Euroopa Ühenduse ja Kanada vahel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

1.

kõrgharidusasutus – asutus (olenemata nimetusest), mis vastavalt lepinguosaliste kohaldatavatele õigusnormidele ja tavadele annab välja kõrghariduse tasemele vastavaid kutsetunnistusi või diplomeid;

2.

koolitusasutus – avalik-õiguslik, avaliku sektori osalusega või eraõiguslik organisatsioon (olenemata nimetusest), mis kavandab ja pakub lepinguosaliste kohaldatavate õigusnormide ja tavade kohaselt kutseharidust või koolitust, kutsealast jätkukoolitust, kutsealast täiendõpet või ümberõpet ning mis aitab kaasa pädevate asutuste tunnustatud kvalifikatsioonide omandamisele;

3.

õpilane – isik, kes osaleb õpingutel või koolituskursustel või programmides, mida pakub käesolevas artiklis määratletud kõrgharidusasutus või koolitusasutus, mida pädevad asutused tunnustavad või rahaliselt toetavad;

4.

noortevaldkond – mitteformaalse õppega seotud tegevusvaldkond, kus osalevad noorteorganisatsioonid ja muud noorteühendused ja noorsootöötajad, noorjuhid ja muud noortega tegelevad isikud.

Artikkel 3

Eesmärgid

1.   Käesoleva lepingu üldeesmärgid on:

a)

edendada Euroopa Liidu ja Kanada elanikkonna vastastikust mõistmist, sealhulgas laiendada teadmisi nende keeltest, kultuuridest ja institutsioonidest;

b)

parandada inimressursside kvaliteeti nii Euroopa Ühenduses kui Kanadas, lihtsustades globaalse teadmistepõhise majanduse väljakutsetele vastamiseks vajalike oskuste omandamist.

2.   Käesoleva lepingu konkreetsed eesmärgid on:

a)

tõsta Euroopa Ühenduse ja Kanada atlandiülese koostöö taset kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonnas;

b)

aidata kaasa nii Euroopa Liidu kui Kanada kodanike atlandiülestele vahetustele;

c)

aidata kaasa nii kõrgharidus- ja koolitusasutuste kui ka noortestruktuuride ja -organisatsioonide arengule;

d)

edendada ja/või tugevdada partnerlust sidusrühmade esindajatega, kes on Euroopa Ühenduses ja Kanadas tegevad kõrghariduse-, koolituse- ja noortevaldkonnas;

e)

aidata lepingu üldeesmärkide saavutamise kaudu kaasa üksikisikute professionaalsele arengule;

f)

arendada võimalusi noorsoopoliitika ja -tööga seotud dialoogiks ja vahetusteks.

3.   Käesoleva lepingu tegevuseesmärgid on:

a)

toetada kõrgkoolide ja koolitusasutuste vahelist koostööd, et edendada ja arendada ühiseid õppe- ja/või koolitusprogramme ja õpilaste liikuvust;

b)

parandada atlandiülest õpilaste liikuvuse kvaliteeti, edendades läbipaistvust, kvalifikatsiooni tõestavate dokumentide ning õppe- ja koolitusperioodide vastastikust tunnustamist ning, kui see on asjakohane, ainepunktide ülekandmist;

c)

toetada kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonnas tegutsevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike organisatsioonide vahelist koostööd, et hoogustada poliitiliste probleemide arutelusid ja kogemuste vahetamist;

d)

toetada spetsialistide (sealhulgas koolitatavate spetsialistide) atlandiülest liikuvust, et parandada vastastikust mõistmist ja eksperthinnanguid Euroopa Liidu ja Kanada suhete seisukohast olulistes küsimustes;

e)

toetada noortestruktuuride ja -organisatsioonide, samuti noorsootöötajate, noorjuhtide ja muude noortega tegelejate vahelist koostööd, eesmärgiga edendada heade tavade vahetamist ja võrgustike arendamist.

Artikkel 4

Põhimõtted

Käesoleva lepingu kohases koostöös lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1)

arvestatakse täiel määral Euroopa Ühenduse liikmesriikide vastutusalasid ja Kanada provintside ja piirkondade õiguslikku pädevust hariduse ja koolituse valdkonnas ning kõrghariduse ja koolitusasutuste autonoomiat;

2)

käesoleva lepingu raames teostatavatest meetmetest saadav kasu on üldises plaanis tasakaalustatud;

3)

Euroopa Ühenduse eri liikmesriikide ja Kanada provintside ja territooriumide laiaulatuslik osalus;

4)

tunnustatakse Euroopa Ühenduse ja Kanada kultuurilist, ühiskondlikku ja majanduslikku mitmekesisust;

5)

tõhustatud koostöö Euroopa Ühenduse ja Kanada vahel ja täiendavus Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Kanada vaheliste kahepoolsete programmidega, samuti teiste Euroopa Ühenduse ja Kanada vaheliste kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonna programmide ja algatustega.

Artikkel 5

Koostöö

Koostöö toimub käesoleva lepingu lahutamatuks osaks olevas lisas kirjeldatud meetmete kaudu.

Artikkel 6

Ühiskomitee

1.   Käesolevaga luuakse ühiskomitee. Sellesse kuuluvad kõikide lepinguosaliste esindajad.

2.   Ühiskomitee ülesanneteks on:

a)

käesoleva lepingu alusel kavandatud koostöö läbivaatamine;

b)

lepinguosalistele aruande esitamine käesoleva lepingu eesmärkide ja põhimõtete alusel tehtava koostöö ulatuse, seisu ja tõhususe kohta;

c)

teabe jagamine hiljutiste arengute, poliitiliste põhimõtete, uute suundumuste või uuendustegevuste kohta kõrghariduse, koolituse ja noorsootöö valdkonnas.

3.   Ühiskomitee tuleb kokku iga kahe aasta tagant, kusjuures ühiskomitee koosolekuid peetakse vaheldumisi Euroopa Liidus ja Kanadas. Muid koosolekuid võib pidada vastastikusel kokkuleppel.

4.   Ühiskomitee võtab otsused vastu konsensuse alusel. Kummagi lepinguosalise esindajate hulgast koosolekut ühiselt juhatama valitud isikud kinnitavad protokolli ja see esitatakse koos aruandega 1976. aastal Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelise kaubandus- ja majanduskoostöö raamkokkuleppe raames asutatud ühisele koostöökomiteele ja kummagi lepinguosalise asjaomastele ministritele.

Artikkel 7

Järelevalve ja hindamine

Koostöö üle teostatakse järelevalvet ja seda hinnatakse, kui see on kohane, koostöö põhimõttel, võimaldades seega vajaduse korral koostöömeetmeid vastavalt meetmete rakendamise käigus ilmnenud vajadustele või võimalustele muuta.

Artikkel 8

Rahastamine

1.   Koostöö sõltub kättesaadavatest rahalistest vahenditest ning Euroopa Ühenduse ja Kanada kohaldatavatest õigus- ja haldusnormidest, poliitikatest ja programmidest. Lepinguosalised rahastavad kogu tegevust võrdsetes osades.

2.   Lepinguosalised rahastavad otseselt järgmiseid isikuid:

Euroopa Ühendus rahastab Euroopa Ühenduse liikmesriigi kodanikke või liikmesriigis tunnustatud isikuid, kellel on selle riigi ametlik alaline elamisluba;

Kanada rahastab oma kodanikke ja Kanada õiguse alusel omandatud alalise elamisloaga isikuid.

3.   Ühiskomitee tegevusega või ühiskomitee huvidega seoses tekkinud kulud katab see lepinguosaline, kelle ees kulutusi teinud komitee liige vastutab. Ühiskomitee koosolekutega otseselt seotud kulud, välja arvatud reisi- ja elamiskulud, katab võõrustav lepinguosaline.

Artikkel 9

Töötajate sisenemine

Lepinguosalised astuvad vajalikke samme ja teevad kõik endast sõltuva, et lihtsustada käesoleva lepingu kohases koostöös osaleva lepinguosalise riigi töötajate ja õpilaste ning selles koostöös kasutatavate materjalide ja varustuse sisenemist teise lepinguosalise territooriumile ja sealt väljumist vastavalt nende lepinguosaliste asjaomastele õigusaktidele.

Artikkel 10

Muud lepingud

1.   Käesolev leping ei mõjuta koostööd, mida võidakse teha lepinguosaliste vaheliste muude lepingute alusel.

2.   Käesolev leping ei mõjuta mõne Euroopa Ühenduse liikmesriigi ja Kanada vahel kehtivaid ega tulevikus sõlmitavaid kahepoolseid lepinguid käesoleva lepinguga hõlmatud valdkondades.

Artikkel 11

Käesoleva lepingu territoriaalne kohaldamine

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ning kõnealuses asutamislepingus sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt Kanada territooriumi suhtes.

Artikkel 12

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised teatavad üksteisele kirja teel oma otsusest olla seotud käesoleva lepinguga. Käesolev leping jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb päevale, mil viimane lepinguosaline on teisele oma kinnitavast otsusest teatanud.

2.   Käesolev leping kehtib kaheksa aastat ja seda võib pikendada lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel.

3.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste vastastikusel kirjalikul kokkuleppel.

4.   Muudatused tehakse ja lepingut pikendatakse kirjavahetuse teel ja need jõustuvad lepinguosaliste määratud kuupäeval.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada teatades sellest 12 kuud kirjalikult ette. Käesoleva lepingu tähtajaline lõppemine või lõpetamine ei mõjuta käesoleva lepingu raames sõlmitud lepingute või vastavalt käesoleva lepingu lisale kehtestatud kohustuste kehtivust või kestust.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Käesolev leping on koostatud Helsingis 5. detsembril 2006. aastal kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

LISA

MEETMED

1.   Kõrghariduse ja koolituse valdkonna meede

1.1.   Lepinguosalised toetavad kõrgharidus- ja koolitusasutusi, kes loovad EÜ ja Kanada vahelisi ühiseid konsortsiume ühisprojektide läbiviimiseks kõrghariduse ja koolituse valdkonnas.

1.2.   Kõik ühised konsortsiumid tuleb luua mitmepoolse partnerluse alusel ja sinna peavad kuuluma asutused vähemalt kahest Euroopa Ühenduse liikmesriigist ja vähemalt kahest Kanada provintsist või territooriumist.

1.3.   Ühiste konsortsiumide meetmed peavad tavaliselt hõlmama atlandiülest õpilaste liikuvust ühiste õppekavade raames, vastastikkust ainepunktide tunnustamist ning keelelist ja kultuurilist ettevalmistust, püüdes hoida liikumise mõlemal suunal võrdsena.

1.4.   Lepinguosaliste asjaomased ametiasutused lepivad vastastikku kokku EÜ ja Kanada vaheliste ühiste konsortsiumide koostöö prioriteedid ja abikõlblikud valdkonnad.

1.5.   Lepinguosalised võivad rahaliselt toetada õpilaste liikumist selliste kõrg- ja/või kutseharidusasutuste ühiste konsortsiumide juurde, kes on kinnitatud andmete kohaselt rakendanud lepinguosaliste rahastatud ühisprojekte tipptasemel.

2.   Noortevaldkonna meede

Lepinguosalised võivad toetada rahaliselt meetmeid, mis on seotud noortestruktuuride, -organisatsioonide, noorsootöötajate, noorjuhtide ja teiste noortega tegelejatega. Need meetmed hõlmavad seminare, koolituskursusi, mentori või juhendaja käe all töötamist ja õppekülastusi sihtteemadel, näiteks kodakondsus, kultuurilised eripärad, ühiskondlik/vabatahtlik töö ja mitteformaalse hariduse tunnustamine.

3.   Täiendavad meetmed

3.1.   Lepinguosalised võivad toetada piiratud arvu täiendavaid meetmeid vastavalt käesoleva lepingu eesmärkidele, sealhulgas kogemuste ja heade tavade vahetamist, vahendite ja internetipõhiste materjalide kogumist kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonnas.

3.2.   Lepinguosalised võivad toetada rahaliselt poliitikale suunatud meetmeid, kaasates kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonnas tegevaid organisatsioone. Need meetmed võivad hõlmata uuringuid, konverentse, seminare, töörühmi ja kutsealaseid koolitusi, võrdlusanalüüse ning olla suunatud horisontaalsetele kõrg- ja kutsehariduse küsimustele, sealhulgas kvalifikatsiooni tunnustamisele ja ainepunktide ülekandmisele Euroopa ainepunktide ülekande süsteemi (ECTS) raames.

3.3.   Lepinguosalised võivad toetada rahaliselt selliste spetsialistide (sealhulgas vastsete kõrgkoolilõpetajate ja koolitatavate spetsialistide) liikuvust, kes tahavad osaleda lühiajalisel õppetööl või oskusi arendavas koolitusprogrammis, mis hõlmab konkreetseid EÜ-Kanada suhete valdkondi, mille lepinguosalised kindlaks määravad.

3.4.   Lepinguosalised võivad toetada rahaliselt vilistlasühendusi, mille liikmed on osalenud EÜ ja Kanada vaheliste kõrg- ja kutsehariduse konsortsiumide teostatud õpilasvahetustes. Neid vilistlasühendusi võib juhtida lepinguosaliste ühiselt nimetatud organisatsioon või mitu organisatsiooni.

Meetmete haldamine

1.   Lepinguosalised võivad käesoleva lepinguga ette nähtud tegevusi rahaliselt toetada.

2.   Meetmeid haldavad kummagi lepingupoole pädevad ametnikud. Kõnealuste ülesannete hulka võivad kuuluda:

ettepanekute esitamise eeskirjade ja korra kehtestamine, sealhulgas ühtsete suuniste koostamine taotlejatele;

ajakava koostamine konkursikutsete väljakuulutamiseks, taotluste esitamiseks ja valiku tegemiseks;

teabe esitamine käesoleva lepingu raames võetavate meetmete ja nende rakendamise kohta;

akadeemiliste nõuandjate ja ekspertide nimetamine, sealhulgas ettepanekute kohta sõltumatute hinnangute esitamiseks;

soovituste esitamine lepinguosaliste asjaomastele ametiasutustele selle kohta, milliseid projekte rahastada;

finantsjuhtimine;

ühine lähenemine järelevalvele ja hindamisele.

3.   Põhimõtteliselt toetab Euroopa Ühendus Euroopa Ühendusest pärit projektipartnereid (sealhulgas väljastab neile stipendiume) ning Kanada toetab Kanada projektipartnereid.

Tehnilise abi meetmed

Lepinguosalised teevad kättesaadavaks teenuste osutamiseks vajalikud rahalised vahendid, millega tagatakse käesoleva lepingu optimaalne rakendamine; eelkõige võivad lepinguosalised korraldada seminare, kollokviume või muid ekspertide kohtumisi, viia läbi hindamisi, anda välja materjale või levitada asjakohast teavet.