25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/74


KOMISJONI OTSUS,

24. november 2006,

millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatuseks, pidades silmas ortosulfamurooni võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5539 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/806/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 91/414/EMÜ on ette nähtud ühenduses lubatud taimekaitsevahenditesse lisatavate toimeainete loetelu täiendamine.

(2)

Isagro SpA on 4. juulil 2005 esitanud Itaalia ametiasutustele toimiku toimeaine ortosulfamuroon kohta koos taotlusega lisada kõnealune toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(3)

Itaalia ametiasutused on teatanud komisjonile, et esialgse läbivaatuse põhjal vastab asjaomase toimeaine kohta esitatud toimik direktiivi 91/414/EMÜ II lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele. Näib, et esitatud toimik vastab ka direktiivi 91/414/EMÜ III lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul. Taotlejad on seejärel vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 edastanud asjaomase toimiku komisjonile ja teistele liikmesriikidele, samuti toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele.

(4)

Käesoleva otsusega tuleks ühenduse tasandil ametlikult kinnitada, et kõnealust toimikut käsitatakse direktiivi 91/414/EMÜ II lisas ja vähemalt ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele põhimõtteliselt vastavana.

(5)

Käesoleva otsusega ei piirata komisjoni õigust nõuda taotlejalt täiendavate andmete või teabe esitamist, et selgitada teatavaid punkte nendes toimikutes.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma, et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 4 kohaldamist, vastab käesoleva otsuse lisas nimetatud toimeainete kohta esitatud toimik, mis on komisjonile ja liikmesriikidele esitatud kõnealuse aine kandmiseks nimetatud direktiivi I lisasse, põhimõtteliselt kõnealuse direktiivi II lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele.

Samuti vastab kõnealune toimik nimetatud direktiivi III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul, võttes arvesse kavandatud kasutusviisi.

Artikkel 2

Referentliikmesriik jätkab asjaomase toimiku üksikasjalikku läbivaatamist ning esitab selle läbivaatuse tulemused ja soovitused asjaomase toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise või kandmata jätmise kohta, samuti sellega seotud tingimused Euroopa Komisjonile nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt aasta jooksul alates käesoleva otsuse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/85/EÜ (ELT L 293, 24.10.2006, lk 3).


LISA

Käesolevas otsuses käsitletud toimeaine

Nr

Tavanimetus, CIPACi nr

Taotleja

Taotluse esitamise kuupäev

Referentliikmesriik

1

Ortosulfamuroon

CIPACi numbrit ei ole veel määratud

Isagro SpA

4. juuli 2005

Itaalia