6.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 243/44


KOMISJONI OTSUS,

4. august 2006,

struktuurifondidest ajavahemikul 2007–2013 lähenemiseesmärgi raames rahastamiseks abikõlblike piirkondade loetelu koostamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3475 all)

(2006/595/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 3 ja artikli 8 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 3 lõike 2 punktile a püütakse lähenemiseesmärgi raames kiirendada vähemarenenud liikmesriikide ja piirkondade lähenemist.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 5 lõikele 1 on struktuurifondidest lähenemiseesmärgi raames rahastamiseks abikõlblikud need piirkonnad, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (2) tähenduses statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuuri II tasandile (NUTS II tasand), kelle ostujõu pariteetides väljendatud sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta (arvutatud ühenduse ajavahemiku 2000–2002 andmete põhjal) on alla 75 % EL 25 keskmisest SKTst sama vaatlusperioodi jooksul.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 8 lõikele 1 sätestatakse, et NUTSi II tasandi piirkonnad, mis oleksid olnud nimetatud määruse artikli 5 lõike 1 alusel lähenemiseesmärgi staatuse raames abikõlblikud piirkonnad, kus abikõlblikkuse piirmäär jäi 75 %-le EL 15 keskmisest SKTst, kuid kes kaotavad abikõlblikkuse staatuse, kuna nende nominaalne SKT tase elaniku kohta ületab 75 % EL 25 keskmisest SKTst (mõõdetud ja arvutatud vastavalt sama artikli 5 lõikele 1), on samuti abikõlblikud ja võivad saada struktuurifondidest lähenemiseesmärgi raames üleminekuperioodil eriviisilist toetust.

(4)

Seepärast on vaja vastavalt koostada abikõlblike piirkondade loetelu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Struktuurifondidest lähenemiseesmärgi raames rahastamiseks abikõlblikud piirkonnad on need, mis on loetletud I lisas.

Artikkel 2

Piirkonnad, mis võivad saada struktuurifondidest lähenemiseesmärgi raames üleminekuperioodil eriviisilist toetust, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 8 lõikes 1, on loetletud II lisas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Danuta HÜBNER


(1)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.

(2)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.


I LISA

Struktuurifondidest ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 lähenemiseesmärgi raames rahastamiseks abikõlblike NUTSi II tasandi piirkondade loetelu

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


II LISA

Struktuurifondidest ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 lähenemiseesmärgi raames üleminekuperioodil eriviisiliseks rahastamiseks abikõlblike NUTSi II tasandi piirkondade loetelu

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands