6.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 243/32


KOMISJONI OTSUS,

4. august 2006,

millega määratakse liikmesriikide kaupa kindlaks piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi jaoks ette nähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2007–2013

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3472 all)

(2006/593/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, (1) eelkõige selle artikli 18 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 3 lõike 2 punkti b kohaselt on piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk suunatud piirkondade konkurentsivõime ja atraktiivsuse suurendamisele.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 4 lõike 1 punkti b kohaselt aitavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond kaasa kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 punktis b nimetatud eesmärgi saavutamisele. Vastavalt artikli 4 lõikele 2 annab ühtekuuluvusfond abi piirkondadele, mis ei ole lähenemiseesmärgi raames abikõlblikud, kuid mis asuvad ühtekuuluvusfondi jaoks abikõlblikes liikmesriikides.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 20 kohaselt tuleb ajavahemikul 2007–2013 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi (edaspidi “fondid”) kasutada olevatest kulukohustuste vahenditest eraldada 15,95 % piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi jaoks, millest 21,14 % on kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud üleminekuperioodi eritoetuste jaoks.

(4)

On vaja teha liikmesriikide kaupa piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi vahendite soovituslikud jaotused. Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt tuleb seda teha kooskõlas määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisas sätestatud kriteeriumide ja metoodikaga.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa punktis 4 on kehtestatud saadaolevate vahendite jaotamise meetod kõnealuse määruse artikli 6 kohastele abikõlblikele liikmesriikidele ja piirkondadele.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa punkti 6 alapunktis b on kehtestatud assigneeringute kindlaksmääramise meetodid kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud üleminekutoetuste jaoks.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa punktis 7 määratakse kindlaks maksimaalne toetuseraldis fondidest iga liikmesriigi kohta.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa punktides 12–31 määratakse kindlaks summad teatavate erijuhtumite jaoks ajavahemikuks 2007–2013.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 24 kohaselt tuleb ajavahemikul 2007–2013 fondidest saada olevatest kulukohustuste vahenditest eraldada 0,25 % komisjoni algatatud tehnilise abi rahastamiseks; liikmesriikide kaupa kindlaksmääratud soovituslikud jaotused ei tohi seetõttu sisaldada tehnilise abi summasid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 6 kohaselt liikmesriikide kaupa kindlaksmääratud kulukohustuste assigneeringute soovituslikud summad piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames struktuurifondidest abi saavate abikõlblike piirkondade jaoks, kaasa arvatud kõnealuse määruse II lisas kindlaksmääratud täiendavad summad sätestatakse I lisa tabelis 1.

Eelmises lõigus nimetatud kulukohustuste assigneeringute aastane jaotus liikmesriikide kaupa sätestatakse I lisa tabelis 2.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 8 lõike 2 kohaselt liikmesriikide kaupa kindlaksmääratud kulukohustuste assigneeringute soovituslikud summad piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames struktuurifondidest üleminekuperioodi eritoetuste jaoks, kaasa arvatud kõnealuse määruse II lisas kindlaksmääratud täiendavad summad sätestatakse II lisa tabelis 1.

Eelmises lõigus nimetatud kulukohustuste assigneeringute aastane jaotus liikmesriikide kaupa sätestatakse II lisa tabelis 2.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Danuta HÜBNER


(1)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.


I LISA

Kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus liikmesriikide kaupa piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames struktuurifondidest abi saavate abikõlblike piirkondade jaoks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013

(EUR)

Liikmesriik

TABEL 1 –

Assigneeringud (2004. aasta hindade alusel)

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgiga hõlmatud abikõlblikud piirkonnad

Täiendav rahastamine, mis on nimetatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa punktis:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Ceska republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Liikmesriik

TABEL 2 –

Assigneeringute jaotus aastate kaupa (2004. aasta hindade alusel)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Ceska republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Kokku

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


II LISA

Kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus liikmesriikide kaupa piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames struktuurifondidest üleminekuperioodi eritoetust saavate abikõlblike piirkondade jaoks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013

(eurodes)

Liikmesriik

TABEL 1 –

Assigneeringud (2004. aasta hindade alusel)

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi üleminekukorraga hõlmatud abikõlblikud piirkonnad

Täiendav rahastamine, mis on nimetatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 II lisa punktis:

Punkt 15

Punkt 19

Punkt 20

Punkt 26

Punkt 27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Kokku

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(eurodes)

Liikmesriik

TABEL 2 –

Assigneeringute jaotus aastate kaupa (2004. aasta hindade alusel)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Kokku

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775