5.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/26


NÕUKOGU OTSUS,

18. juuli 2006,

liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(2006/544/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 128 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

võttes arvesse tööhõivekomitee arvamust, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Lissaboni strateegia 2005. aasta reform rõhutab majanduskasvu ja tööhõive tähtsust. Euroopa tööhõivestrateegia tööhõivesuunised (4) ja majanduspoliitika üldsuunised (5) on vastu võetud ühtse dokumendina, kusjuures Euroopa tööhõivestrateegial on Lissaboni strateegia tööhõive ja tööturu alaste eesmärkide elluviimisel kandev osa.

(2)

Euroopa Liidul tuleb koondada kõik liikmesriikide ja ühenduse asjakohased vahendid (sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika) Lissaboni strateegia kolme (majanduslikku, sotsiaalsesse ja keskkonnaalasesse) dimensiooni, et paremini kasutada nendevahelist koostoimet säästva arengu üldkontekstis.

(3)

Tööhõivesuunised ja majanduspoliitika üldsuunised tuleks täielikult läbi vaadata ainult kord kolme aasta jooksul, kuid vahepealsetel aastatel, kuni aastani 2008, tuleks neid ajakohastada vaid hädavajadusel, et tagada teatud stabiilsus, mis on tõhusaks rakendamiseks vajalik.

(4)

Komisjoni iga-aastases arenguaruandes ja ühises tööhõivearuandes esitatud liikmesriikide riiklike reformikavade analüüs näitab, et liikmesriigid peaksid jätkama jõupingutusi järgmiste esmatähtsate valdkondade käsitlemiseks:

suurema arvu inimeste tööturule toomine ja nende seal hoidmine ning sotsiaalkaitse süsteemide ajakohastamine;

töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime suurendamine; ning

hariduse ja kutseoskuste arendamise teel inimkapitali tehtavate investeeringute suurendamine.

(5)

Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2006. aasta kohtumisel rõhutati tööhõivepoliitika keskset rolli Lissaboni tegevuskava raamistikus ja vajadust suurendada prioriteetsete gruppide tööhõivevõimalusi elutsüklil põhineva lähenemisviisi raames. Sellega seoses kiitis Euroopa Ülemkogu heaks soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti, mis peaks veelgi suurendama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kasutamist ja andma tõuke naiste tulevikuväljavaadete ja võimaluste ulatuslikuks parandamiseks.

(6)

Lepingutes, sealhulgas ühinemislepingutes, sätestatud töötajate liikuvust takistavate tõkete kõrvaldamine peaks tugevdama siseturu toimimist ning suurendama majanduskasvu ja tööhõivepotentsiaali.

(7)

Võttes arvesse nii komisjoni poolt teostatud riiklike reformikavade analüüsi kui Euroopa Ülemkogu järeldusi, tuleks põhirõhk nüüd asetada tõhusale ja õigeaegsele elluviimisele, pöörates erilist tähelepanu 2005–2008. aasta tööhõivesuunistes esitatud kokkulepitud kvantitatiivsetele eesmärkidele ning jälgides, et elluviimine oleks kooskõlas Euroopa Ülemkogu järeldustega.

(8)

Liikmesriigid peaksid võtma tööhõivesuuniseid arvesse ühenduse rahastamisprogrammide, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise kavandamise käigus.

(9)

Arvestades suunistedokumendi ühtsust, peaksid liikmesriigid täielikult rakendama majanduspoliitika üldsuuniseid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/600/EÜ lisas sätestatud liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised jäävad 2006. aastaks kehtima ning liikmesriigid arvestavad neid oma tööhõivepoliitikas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  4. aprilli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  17. mai 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  27. aprilli 2006. aasta arvamus.

(4)  Nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsus 2005/600/EÜ liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (ELT L 205, 6.8.2005, lk 21).

(5)  Nõukogu 12. juuli 2005. aasta soovitus 2005/601/EÜ liikmesriikide ja ühenduse majanduspoliitika üldsuuniste kohta (2005–2006) (ELT L 205, 6.8.2005, lk 28).