5.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/29


KOMISJONI OTSUS,

27. juuni 2006,

ajutiste erakorraliste meetmete kohta Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2881 all)

(2006/464/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui liikmesriik leiab, et on olemas oht direktiivi 2000/29/EÜ I või II lisas loetlemata kahjuliku organismi sissetoomiseks või levimiseks asjaomase liikmesriigi territooriumil, võib ta oma territooriumi kaitsmiseks selle ohu eest võtta ajutiselt mis tahes lisameetmeid.

(2)

Kuna Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu’t esineb Hiinas, Koreas, Jaapanis, USAs ja väikesel alal ühenduses, teavitas Prantsusmaa 14. märtsil 2005. aastal teisi liikmesriike ja komisjoni, et ta on 16. veebruaril 2005. aastal võtnud ametlikud meetmed oma territooriumi kaitsmiseks selle kahjuliku organismi sissetoomise ohu vastu.

(3)

Sloveenia teavitas liikmesriike ja komisjoni 29. juunil 2005, et sama organismi leviku puhangute tõttu oma territooriumil on ta 24. juunil 2005 vastu võtnud lisameetmed selle organismi edasise sissetoomise ja leviku takistamiseks oma territooriumil.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ei ole direktiivi 2000/29/EÜ I või II lisas loetletud. Olemasoleval vähesel teaduslikul teabel põhinev kahjuriohu hindamise aruanne on siiski näidanud, et see võib olla kastani (Castanea Mill.) üks kahjulikumaid kahjurputukaid. See võib oluliselt vähendada kastanitoodangut ja kastanite kvaliteeti ning on mõningaid tõendeid, et see võib isegi puud hävitada. Kastaneid kasvatatakse sageli vähetähtsal viljelusalal küngastel või mägedes. Kõnealuse putuka levikust tulenev kahju võib seisata inimtoiduks ettenähtud kastanite tootmise neis piirkondades ning põhjustada seega majandusliku languse ja keskkonna olukorra halvenemise.

(5)

Seepärast on vaja võtta ajutisi meetmeid kõnealuse kahjuliku organismi ühendusse toomise ja leviku vältimiseks.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmeid tuleks kohaldada kõnealuse organismi sissetoomise või leviku, Castanea taimede tootmise ja ühenduses liikumise, organismi kontrolli ning liikmesriikides tema esinemise või jätkuva mitteesinemise uurimise suhtes.

(7)

Kõnealuste meetmete tulemusi on asjakohane hinnata korrapäraselt 2006., 2007. ja 2008. aastal eelkõige liikmesriikide edastatava teabe põhjal. Võimalike täiendavate meetmete võtmist kaalutakse nimetatud hindamise tulemusi silmas pidades.

(8)

Käesoleva otsuse järgimiseks peaksid liikmesriigid vajaduse korral kohandama oma õigusakte.

(9)

Kõnealuste meetmete tulemused tuleks üle vaadata 1. veebruariks 2008.

(10)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõiste

Käesolevas otsuses tähendab mõiste “taimed” istutamiseks ettenähtud Castanea Mill. perekonna taimi ja taimeosi, v.a viljad ja seemned.

Artikkel 2

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu vastu võetavad meetmed

Ühendusse on keelatud sisse tuua ja ühenduses levitada Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu't (edaspidi “organism”).

Artikkel 3

Taimede importimine

Taimi võib ühendusse tuua ainult juhul, kui

a)

need vastavad käesoleva otsuse I lisa punktis 1 sätestatud meetmetele ja

b)

neid kontrollitakse ühendusse sissetoomisel kõnealuse organismi esinemise suhtes vastavalt direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktile a ja tunnistatakse sellest vabaks.

Artikkel 4

Taimede liikumine ühenduses

Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 3 punkti a ja II lisa II osa kohaldamist, võib ühendusest pärit või käesoleva otsuse artikli 3 alusel ühendusse imporditud taimi nende tootmiskohast ühenduses, sealhulgas vajaduse korral aianduskeskustest mujale viia ainult juhul, kui need vastavad käesoleva otsuse I lisa punktis 2 sätestatud tingimustele.

Artikkel 5

Uuringud ja teavitamine

1.   Liikmesriigid teevad iga-aastasi ametlikke uuringuid, et kindlaks teha, kas on tõendeid kõnealuse organismi või tema põhjustatud kahjustuste esinemise kohta nende territooriumil.

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 16 lõike 2 kohaldamist, edastatakse nende uuringute tulemused komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga aasta 31. detsembriks.

2.   Kõnealuse organismi esinemise igast kahtlusest või sellele kinnituse leidmisest tuleb viivitamata teavitada vastutavaid ametiasutusi.

3.

a)

Liikmesriigid võivad nõuda, et taimede vedu nende territooriumile või selle piires peab olema jälgitav, mis võib sisaldada nõuet, et vedamise eest vastutav isik peab vastutavatele ametiasutustele esitama liikumisdeklaratsiooni.

b)

Liikmesriigid võivad istutamise eest vastutavatelt isikutelt nõuda istutamist käsitleva deklaratsiooni esitamist vastutavatele ametiasutustele.

Artikkel 6

Piiritletud tsoonide kehtestamine

Kui artikli 5 lõikes 1 viidatud uuringute tulemused või artikli 5 lõikes 2 viidatud teatamine kinnitavad kõnealuse organismi esinemist mingis piirkonnas või on organismi esinemine kindlaks tehtud muude vahenditega, siis peavad liikmesriigid määratlema piiritletud tsoonid ja võtma ametlikud meetmed vastavalt II lisa punktile I või punktile II.

Artikkel 7

Vastavus

Vajaduse korral kohandavad liikmesriigid meetmeid, mis nad on kõnealuse organismi sissetoomise ja leviku vastu enda kaitseks võtnud, nii et need vastaksid käesolevale otsusele, ning teavitavad kohandatud meetmetest viivitamatult komisjoni.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 1. veebruariks 2008.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk 9).


LISA I

KÄESOLEVA OTSUSE ARTIKLITES 3 JA 4 OSUTATUD MEETMED

1.   Meetmed (sertifikaadid)

Ilma et see piiraks käesoleva otsuse artikli 5 lõike 3 punkti a ning direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A osa punkti 2 ja IV lisa A osa I jao punktide 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 ja 40 kohaldamist, peab kolmandatest riikidest pärit taimedega kaasas olema direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõikes 1 osutatud sertifikaat, mille lahtris “Täiendav deklaratsioon” kinnitatakse, et

a)

asjaomaseid taimi on tootmiskohas kogu kasvuaja vältel kasvatatud riikides, kus kõnealust organismi teadaolevalt ei esine; või

b)

asjaomaseid taimi on tootmiskohas kasvatatud kogu kasvuaja vältel kahjurivabas piirkonnas, mille on kinnitanud taimede päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon vastavalt fütosanitaarmeetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele, ning lahtrisse “Päritolukoht” märgitakse kahjurivaba piirkonna nimi.

2.   Liikumise tingimused

Ilma et see piiraks käesoleva otsuse artikli 5 lõike 3 punkti a ja II lisa II osa ning direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa II jao punkti 7 ning V lisa A osa I jao punkti 2.1 kohaldamist, võib kõiki nii ühendusest pärit kui käesoleva otsuse artikli 3 alusel ühendusse imporditud taimi nende tootmiskohast liikmesriigis, sealhulgas vajaduse korral aianduskeskustest, mujale viia ainult juhul, kui nendega on kaasas taimepass, mis on koostatud ja välja antud vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (1) ja:

a)

kui nimetatud tootmiskohast pärit taimi on kogu nende eluaja jooksul või nende ühendusse toomisest saadik kasvatatud liikmesriigis tootmiskohas, kus kõnealust organismi teadaolevalt ei esine, või

b)

kui neid taimi on kogu nende eluaja jooksul või ühendusse toomisest saadik kasvatatud tootmiskohas, mis asub kahjurivabas piirkonnas, mille liikmesriigi taimekaitseorganisatsioon on kinnitanud vastavalt fütosanitaarmeetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele.


(1)  EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 3.3.2005, lk 23).


II LISA

KÄESOLEVA OTSUSE ARTIKLIS 6 OSUTATUD MEETMED

I.   Piiritletud tsoonide kehtestamine

1.

Artiklis 6 osutatud piiritletud tsoonid koosnevad järgmistest osadest:

a)

nakatatud tsoon, kus kõnealuse organismi esinemine on kinnitust leidnud ning kõigil taimedel on leitud organismi põhjustatud sümptomeid ja kus võimaluse korral kõik taimed kuulusid istutamise ajal samasse partiisse;

b)

fookustsoon vähemalt viie kilomeetri ulatuses ümber nakatatud tsooni;

c)

puhvertsoon vähemalt 10 kilomeetri ulatuses ümber fookustsooni.

Juhul, kui mitu puhvertsooni kattuvad või on geograafiliselt lähedal, määratletakse laiem piiritletud tsoon, mis hõlmab asjaomased piiritletud tsoonid ja nendevahelised alad.

2.

Lõikes 1 osutatud tsoonide täpne piiritlemine põhineb usaldusväärsetel teaduslikel põhimõtetel, kõnealuse organismi bioloogial, nakatumise tasemel, aastaajal ja taimede täpsel levikul asjaomases liikmesriigis.

3.

Kui leiab kinnitust organismi olemasolu väljaspool nakatatud tsooni, tuleb vastavalt muuta piiritletud tsoonide piire.

4.

Kui artikli 5 lõikes 1 viidatud uuringute tulemusel ei leita üheski piiritletud tsoonis kõnealust organismi kolme aasta jooksul, lakkavad tsoonid kehtimast ja käesoleva lisa II osas osutatud meetmeid ei ole enam vaja rakendada.

5.

Liikmesriigid teavitavad viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni lõikes 1 osutatud tsoonidest, esitades sobiva mõõtkavaga kaardid ja teatades kõnealuse organismi likvideerimiseks või selle leviku piiramiseks võetud meetmetest.

II.   Meetmed piiritletud tsoonides

Artiklis 6 osutatud ametlikud meetmed, mis tuleb võtta piiritletud tsoonides, hõlmavad vähemalt järgmist:

piiritletud tsoonidest taimede välja- või tsooni sisseveo keeld;

juhul kui tootmiskohas on kinnitust leidnud organismi esinemine taimedel: asjakohased meetmed kahjuliku organismi likvideerimiseks, mis hõlmavad vähemalt nakatunud taimede ja kõigi nende taimede hävitamist, millelt on leitud organismi põhjustatud sümptomeid, võimaluse korral kõigi istutamise ajal samasse partiisse kuulunud taimede hävitamist ning asustatud pahkade võimaliku esinemise ajal organismi esinemise seiret asjakohase kontrollimise teel.