25.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 88/63


KOMISJONI OTSUS,

24. märts 2006,

milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid teatavate Madagaskarilt pärit loomsete saaduste suhtes, välja arvatud kalatooted

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 888 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/241/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artiklit 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 1. augusti 1997. aasta otsust 97/517/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid teatavate Madagaskarilt pärit loomsete saaduste suhtes, välja arvatud kalatooted, (2) on oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune otsus kodifitseerida.

(2)

Ühenduse inspekteerimised Madagaskaril on näidanud, et sealsete lihatootmisettevõtete infrastruktuuris ja hügieenis on tõsiseid puudusi ning pädevate asutuste poolt läbiviidavate kontrollide tõhususe osas puuduvad piisavad tagatised. Madagaskari loomatervishoiu alases korralduses on suuri puudusi ning EÜ eeskirjade täitmata jätmist; selles riigis on võimalik oht inimeste tervisele tulenevalt loomsete saaduste, välja arvatud kalandustoodete, tootmisest ja töötlemisest.

(3)

Loomsete saaduste, v.a kalatoodete import Madagaskarilt tuleks keelata, kuni on võimalik tagada, et ohtu enam pole.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust kohaldatakse Madagaskarilt pärit loomsetele saadustele, v.a kalatooted.

Artikkel 2

Liikmesriigid keelavad artiklis 1 viidatud toodete impordi.

Artikkel 3

Otsus 97/517/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 214, 6.8.1997, lk 54. Otsust on muudetud otsusega 97/553/EÜ (EÜT L 228, 19.8.1997, lk 31).

(3)  Vt I lisa.


LISA I

Kehtetuks tunnistatud otsus koos muudatusega

Komisjoni otsus 97/517/EÜ (EÜT L 214, 6.8.1997, lk 54)

 

Komisjoni otsus 97/553/EÜ (EÜT L 228, 19.8.1997, lk 31)

Ainult, mis puudutab artiklis 1 sisalduvat viidet otsusele 97/517/EÜ


LISA II

Vastavustabel

Otsus 97/517/EÜ

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2 esimene lõik

Artikkel 2

Artikkel 2 teine lõik

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 4

I lisa

II lisa