4.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/91


KOMISJONI OTSUS,

1. veebruar 2006,

millega muudetakse otsust 2005/393/EÜ kitsendustega tsoonide osas, mis on seotud lammaste katarraalse palavikuga Hispaanias ja Portugalis

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 180 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/64/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 punkti d, artikli 8 lõiget 3 ja artikli 19 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2000/75/EÜ on kehtestatud eeskirjad ja meetmed lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks ühenduses, sealhulgas ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonide kehtestamine ning loomade kõnealustest tsoonidest väljaviimise keeld.

(2)

Komisjoni 23. mai 2005. aasta otsusega 2005/393/EÜ lammaste katarraalsest palavikust ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonide ning nendest tsoonidest välja- või läbiveo tingimuste kohta (2) on ette nähtud selliste geograafiliste piirkondade piiritlemine, kus liikmesriigid peavad kehtestama lammaste katarraalsest palavikust ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid (kitsendustega tsoonid).

(3)

Hispaania ja Portugal on teavitanud komisjoni 4. serotüübi viiruse levimisest kitsendustega tsooni E mitmes äärealas.

(4)

Seepärast tuleks kõnealuseid kitsendustega tsoone laiendada, võttes arvesse olemasolevaid andmeid vektori ökoloogiliste seoste ja tema hooajalise tegevuse muutuse kohta.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2005/393/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/393/EÜ I lisas tsooni E kitsendustega tsoonide Hispaaniat ja Portugali käsitlevad loetelud asendatakse järgmisega:

“Hispaania:

järgmised provintsid: Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres ja Badajoz, Toledo ja Ciudad Real,

Jaeni provintsi järgmised piirkonnad: Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda,

Ávila provintsi järgmised piirkonnad: Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga ja Sotillo de la Adrada,

Salamanca provintsi järgmised piirkonnad: Bejar, Ciudad Rodrigo ja Sequeros,

Madridi provintsi järgmised piirkonnad: Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero ja San Martin de Valdeiglesias.”

“Portugal:

Algarve piirkondlik põllumajandusamet: kõik concelho’d,

Alentejo piirkondlik põllumajandusamet: kõik concelho’d,

Ribatejo e Oeste piirkondliku põllumajandusameti järgmised concelho’d: Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes and Sardoal,

Beira Interiori piirkondliku põllumajandusameti järgmised concelho’d: Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença a Nova, Vila Velha de Rodão and Mação.”

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 7. veebruarist 2006.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. veebruar 2006

Komisjoni nimel

Komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74.

(2)  ELT L 130, 24.5.2005, lk 22. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/828/EÜ (ELT L 311, 26.11.2005, lk 37).