4.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/80


NÕUKOGU OTSUS,

23. jaanuar 2006,

millega võimaldatakse Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidel, samuti Venemaal, saada abi tehnilise abi ja teabevahetuse programmi (TAIEX) raames

(2006/62/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 181a lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaudne tsentraliseeritud haldamine on juba varem osutunud väärtuslikuks vahendiks ühinemiseelse abi valdkonnas, eelkõige seoses tehnilise abi ja teabevahetusameti (TAIEX) tegevusega.

(2)

2004. aasta mais vastuvõetud komisjoni strateegiadokumendis esitatakse Euroopa naabruspoliitika eesmärgina Euroopa Liidu 2004. aasta laienemisest tuleneva kasu jagamine naaberriikidega ning laienemisprotsessi käigus saadud vahendite ja kogemuste kasutamine lähendamaks partnerriike ELile; selle eesmärgiks on järkjärguline majanduslik integratsioon ja poliitilise integratsiooni süvendamine. Euroopa naaberriigid peaksid seetõttu TAIEXi kaudu abi saama.

(3)

10. mai 2005. aastal ELi ja Venemaa 15. tippkohtumisel võtsid EL ja Venemaa vastu nelja ühise tegevusruumi loomise üldkava, millel on Euroopa naabruspoliitika eesmärkidega sarnased eesmärgid – tugevdada ELi ja Venemaa koostööd ning püüelda õigusnormide lähendamise ja õigusaktide ühtlustamise poole vastavalt kõrgematele standarditele.

(4)

Venemaa võib tulevase Euroopa naabruse ja partnerluse rahastamisvahendi kaudu toetust saada.

(5)

Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (2) (edaspidi “finantsmäärus”) artikli 54 lõikega 2 võimaldatakse ühenduse eelarvet täita kaudse tsentraliseeritud juhtimise abil ning sätestatakse konkreetsed nõuded, eeldusel et see on lubatud programmi põhiõigusaktiga.

(6)

TAIEXi kaudu antavat abi on vaja rakendada kooskõlastatult. Käesoleva otsusega peaks seetõttu järgima samasugust lähenemist kui nõukogu 18. detsembri 1989. aasta määruses (EMÜ) nr 3906/89 teatavatele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele antava majandusabi kohta (3) (Phare), nõukogu 5. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 2666/2000, mis käsitleb Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia Liitvabariigi ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi abistamist (4) (CARDS), ja nõukogu 17. detsembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 2500/2001, milles käsitletakse ühinemiseelset finantsabi Türgile. (5)

(7)

Osa nõukogu 29. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 99/2000 (abi andmise kohta partnerriikidele Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias) (6) kohaseid tegevusi kuulub Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (“Euratomi asutamisleping”) reguleerimisalasse. Käesolev otsus nimetatud osa tegevustest ei hõlma,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse eesmärk on võimaldada Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidel, samuti Venemaal, ja eelkõige neil riikidel, kes rakendavad tegevuskava või üldkava, saada toetust TAIEXi vahendusel, millega pakutakse partnerriikidele eesmärgipärast tehnilist abi tegevuskavaga seotud õigusaktide mõistmisel ja väljatöötamisel ning nende rakendamisel ja jõustamisel.

Artikkel 2

Nõukogu 23. juuli 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1488/96 (Euroopa–Vahemere partnerluse raames toimuva majandus- ja sotsiaalstruktuuride reformiga kaasnevate finants- ja tehniliste meetmete “MEDA” kohta) (7) ja määruse (EÜ, Euratom) 99/2000 kohaldamisel võib komisjon kooskõlas finantsmääruse artikli 54 lõikega 2 otsustada anda avaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid, eelkõige sellisest otsusest tulenevaid eelarve täitmisega seotud ülesandeid üksusele, kes rakendab TAIEXi programmi, mida rakendatakse määruse (EMÜ) nr 3906/1989, määruse (EÜ) nr 2666/2000 ja määruse (EÜ) nr 2500/2001 alusel.

Artikkel 3

Käesolevat määrust ei kohaldata määruse (EÜ, Euratom) nr 99/2000 alusel rakendatavate tegevuste suhtes, mis kuuluvad Euratomi asutamislepingu reguleerimisalasse.

Artikkel 4

Käesoleva otsusega lubatud tegevust rahastatakse eelarverealt 19 06 01 (abi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia partnerriikidele) ja sellega seotud halduskulude eelarverealt 19 01 04 07 ning MEDA eelarverealt 19 08 02 01 (majandus- ja sotsiaalstruktuuride reformiga kaasnevad meetmed Vahemere piirkonna kolmandates riikides) ja sellega seotud halduskulude eelarverealt 19 01 04 06.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2257/2004 (ELT L 389, 30.12.2004, lk 1).

(4)  EÜT L 306, 7.12.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 23).

(5)  EÜT L 342, 27.12.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005.

(6)  EÜT L 12, 18.1.2000, lk 1.

(7)  EÜT L 189, 30.7.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005.