29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1949/2005,

28. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1917/2000 seoses kaupade eriliikumisega ja remondiga seotud kaupade kaubavahetusest väljajätmisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1172/95 ühenduse ja selle liikmesriikide kaubavahetust kolmandate riikidega käsitleva statistika kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1, artikli 6 lõiget 2, artikli 9 lõiget 1, artikli 10 lõiget 4 ja artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 7. septembri 2000 aasta määruses (EÜ) nr 1917/2000, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/95 rakendamiseks väliskaubanduse suhtes, (2) määratletakse algandmed väliskaubandusstatistika koostamiseks ja loetletakse kaubad ja kaupade liikumised, mille suhtes tehakse erand või mis lähtuvalt metoodikast vajavad erisätteid.

(2)

Võimaluse korral tuleks liikmesriikidevahelist kaubavahetust ja kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlevate andmete korral kasutada ühiseid põhimõisteid ja määratlusi. Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta, mis tühistas nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91, (3) vaadati üle liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva ühenduse statistika koostamise raamistik, on vaja vastavalt kohandada ühenduse ja selle liikmesriikide kaubavahetust kolmandate riikidega käsitleva statistika rakenduseeskirju.

(3)

Vastavalt rahvusvahelistele soovitustele ja liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva ühenduse statistika kehtivatele sätetele, jäetakse remondis olevad kaubad kaubavahetust käsitlevast statistikast välja. Järelikult on vaja remondis olevad kaubad välja jätta ka ühenduse kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlevast statistikast.

(4)

Tagamaks teatavate toodete kohta käiva teabe võrreldavus ühendusesiseses ja kolmandate riikidega toimuvas kaubavahetuses, tuleb teha kohandused tööstuslikke sisseseadeid, laevu ja õhusõidukeid, laevade ja õhusõidukite kütuse- ja muid varusid, osasaadetisi, avamererajatisi, kosmoseaparaate, elektrienergiat, gaasi ja meresaadusi käsitlevate sätete suhtes.

(5)

Täiendavad täpsustused tuleks esitada ajutiselt kasutatavate kaupade kohta, et ühtlustada nende kaupade väljajätmise kord kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlevast ühenduse statistikast.

(6)

Tehingu liiki kirjeldav klassifikaator tuleks vastavusse viia liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva ühenduse statistika raames kohaldatavate sätetega.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1917/2000 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed, on kooskõlas kolmandate riikidega peetava kaubavahetuse statistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1917/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Algmääruse artikli 6 lõike 2 kohaselt ei hõlma komisjonile esitatav väliskaubandusstatistika kaupu:

mis on lubatud vabasse ringlusse pärast seestöötlemist või töötlemist tolli kontrolli all,

mis on nimetatud I lisas esitatud erandite loetelus.”

2.

Artikli 15 lõikele 2 lisatakse punkt m:

“m)

elektrienergia ja gaas”.

3.

Artikli 16 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

“2.   Liikmesriigid võivad täieliku tööstusliku sisseseade ekspordi kirjendamiseks kasutada lihtsustatud deklareerimismenetlust.

3.   Lihtsustatud menetlust võib kohaldada ainult selliste täielike tööstuslike sisseseadete ekspordi suhtes, mille igaühe statistiline koguväärtus on üle 3 miljoni euro, välja arvatud kasutatud täielikud tööstuslikud sisseseaded. Sel juhul teavitavad liikmesriigid komisjoni kasutatud kriteeriumidest.

Tööstusliku sisseseade statistiline väärtus leitakse selle komponentide statistiliste väärtuste ja lõike 1 teises lõigus osutatud kaupade statistiliste väärtuste liitmise teel.”

4.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 17

1.   Käesoleva peatüki kohaldamisel klassifitseeritakse teatavasse kombineeritud nomenklatuuri gruppi kuuluvad komponendid 98. grupi alamrubriigi alla, mis käsitleb tööstusliku sisseseadet.

2.   Juhtudel, kui liikmesriigid ei luba täieliku tööstusliku sisseseade komponentide kirjendamiseks 98. grupi alamrubriigis kasutada lihtsustatud deklareerimismenetlust, tuleb kaubad klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri teiste gruppide asjaomastesse alamrubriikidesse.”

5.

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 18

Kooskõlas kombineeritud nomenklatuuriga koostatakse täieliku tööstusliku sisseseade kaubakoodid järgmiste reeglite kohaselt:

a)

kood koosneb kaheksast numbrist;

b)

esimesed neli numbrit on 9880;

c)

viies ja kuues number vastavad kombineeritud nomenklatuurikaubagrupile, mille alla komponendi moodustavad kaubad kuuluvad;

d)

seitsmes ja kaheksas number on 0.”

6.

Artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

7.

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

laeva või õhusõiduki omandiõigus – füüsiline või juriidiline isik on registreeritud laeva või õhusõiduki omanikuna.”;

b)

punkt d jäetakse välja.

8.

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 21

1.   Komisjonile edastatav väliskaubandusstatistika peab käsitlema järgmisi tehinguid:

a)

laeva või õhusõiduki omandiõiguse üleminekut kolmanda riigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult aruandva liikmesriigi füüsilisele või juriidilisele isikule, mis on registreeritud riiklikus laeva- või õhusõidukiregistris; nimetatud tehingut käsitatakse impordina;

b)

laeva või õhusõiduki omandiõiguse üleminekut aruandva liikmesriigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult, mis on registreeritud riiklikus laeva- või õhusõidukiregistris, kolmanda riigi füüsilisele või juriidilisele isikule; nimetatud tehingut käsitatakse ekspordina;

c)

laeva või õhusõiduki sisenemist ühenduse statistilisele territooriumile või sellelt lahkumist lepingulisele töötlemisele või sellele järgnevate toimingute tõttu.

Punkti b kohaldamisel deklareeritakse eksport liikmesriigis, kus laev või õhusõiduk on ehitatud, kui see laev või õhusõiduk on uus.

Punkti c kohaldamisel tähistab “töötlemine” ainult töid uue või oluliselt parendatud laeva või õhusõiduki tootmiseks.

2.   Statistika lõikes 1 osutatud tehingute kohta, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldab järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

statistilist protseduuri;

c)

partnerriiki, mis on:

lõike 1 punktis a osutatud tehingute puhul valmistajariigiks olev kolmas riik, kui laev või õhusõiduk on uus; muudel juhtudel kolmas riik, kus laeva või õhusõiduki omandiõigust üleandev füüsiline või juriidiline isik asub,

lõike 1 punktis b osutatud tehingute puhul kolmas riik, kus asub füüsiline või juriidiline isik, kellele laeva või õhusõiduki omandiõigus üle läheb,

lõike 1 punktis c nimetatut tehingute puhul ühenduse statistilisele territooriumile siseneva laeva või õhusõiduki lähteriik, mis ei ole ühenduse liikmesriik, ja ühenduse statistiliselt territooriumilt lahkuva laeva või õhusõiduki sihtriik;

d)

laevade puhul kogust ühikute arvuna ja muudes kombineeritud nomenklatuuris sätestatud täiendavates mõõtühikutes ning õhusõidukite puhul kogust netomassina ja täiendavates mõõtühikutes;

e)

statistilist väärtust, milleks on kogu kõnealuse laeva või õhusõiduki müügi- või ostutehingu kaubaarve kogusumma, juhul kui selline tehing toimuks, arvestamata transpordi- ja kindlustuskulusid.

3.   Vaatlusperioodiks on lõike 1 punktides a või b osutatud tehingute korral kuu, mil toimub omandi üleandmine, ning lõike 1 punktis c osutatud tehingute korral kuu, mil toimub kauba liikumine.”

9.

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 22

Liikmesriikide ametiasutustel on juurdepääs ka teistele kui määruse (EÜ) nr 1172/1995 artiklis 7 sätestatud andmeallikatele, sh riiklikule laeva- ja õhusõidukiregistrile, kui see on vajalik taoliste kaupade omandiõiguse ülemineku kindlakstegemiseks.”

10.

Artikli 24 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

partnerriigi kood või lihtsustatud riigi kood QS;”.

11.

Artikkel 25 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 25

Käesolevas peatükis tähendab mõiste “osasaadetised” kokku monteerimata või lahtimonteeritud terviktoote komponentide importi või eksporti mitme tarnena kaubanduslikel või transpordiga seotud põhjustel.”

12.

Artikli 29 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Lõikes 1 osutatud tehinguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

partnerriigi koodi või lihtsustatud riigi koodi QW;

c)

statistilist protseduuri;

d)

kogust netomassina;

e)

statistilist väärtust.

Punkti a kohaldamisel kasutatakse avamererajatiste käitajate jaoks või mootorite, masinate ja muude avamererajatisseadmete tööks ette nähtud kaupade puhul järgmisi lihtsustatud koode:

9931 24 00: kaubad kombineeritud nomenklatuuri gruppidest 1–24,

9931 27 00: kaubad kombineeritud nomenklatuuri grupist 27,

9931 99 00: mujale klassifitseeritud kaubad.

Ilma et see piiraks tollialaste õigusaktide kohaldamist, tähendab punktis b osutatud partnerriik riiki, kus on kõnealuse rajatise kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest vastutava füüsilise või juriidilise isiku elu- või asukoht, kui on tegemist rajatisest pärineva või sinna lähetatava kaubaga.”

13.

Artikkel 31 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 31

1.   Komisjonile edastatakse kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlev kaubandusstatistika, mis hõlmab järgmist:

a)

kosmoseaparaadi sisenemine ühenduse statistilisele territooriumile või sellelt lahkumine lepingulisele töötlemisele suunatud või sellele järgnevate toimingute tõttu;

b)

sellise kosmoseaparaadi startimine kosmosesse, millega seoses omandiõigus läheb üle kolmanda riigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult liikmesriigi füüsilisele või juriidilisele isikule;

c)

sellise kosmoseaparaadi startimine kosmosesse, millega seoses omandiõigus läheb üle liikmesriigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult kolmanda riigi füüsilisele või juriidilisele isikule.

Punktis b osutatud toimingud deklareeritakse impordina liikmesriigis, kus on uue omaniku elu- või asukoht.

Punktis c osutatud toimingud deklareeritakse ekspordina liikmesriigis, kus kosmoseaparaat on valmistatud.

Antud lõike kohaldamisel tähistab “töötlemine” ainult töid uue või oluliselt parendatud kosmoseaparaadivalmistamiseks.

2.   Lõikes 1 osutatud toiminguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

partnerriigi koodi;

c)

statistilist protseduuri;

d)

kogust netomassina ja täiendavates mõõtühikutes;

e)

statistilist väärtust, milleks on kosmoseaparaadi väärtus vastavalt tarnetingimusele Ex-works, vastavalt käesoleva määruse III lisas kirjeldatud tarnetingimustele.

Punkti b kohaldamisel määratakse “partnerriik” kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel:

lõike 1 punktis a osutatud toimingute korral on “partnerriik” ühenduse statistilisele territooriumile siseneva kosmoseaparaadi päritoluriik, mis ei ole ühenduse liikmesriik, ja ühenduse statistiliselt territooriumilt lahkuva kosmoseaparaadi sihtriik,

lõike 1 punktis b osutatud toimingute korral on “partnerriik” kosmoseaparaadi ehitanud riik,

lõike 1 punktis c osutatud toimingute korral on partnerriik riik, kus on kosmoseaparaadi omandiõiguse saanud füüsilise või juriidilise isiku elu- või asukoht.

3.   Vaatlusperioodiks on lõike 1 punktis a osutatud tehingute korral kuu, mil toimub kauba liikumine, ning lõike 1 punktides b ja c nimetatud tehingute korral kuu, mil toimub omandi üleandmine.”

14.

II jaotises lisatakse artikli 31 järele 9. ja 10. peatükk järgmises sõnastuses:

“9. PEATÜKK

Elektrienergia ja gaas

Artikkel 31a

Lisaks määruse (EÜ) nr 1172/95 artiklis 7 sätestatud andmeallikatele võivad liikmesriikide ametiasutused vajadusel nõuda, et aruandva liikmesriigi elektri- ja gaasiedastusvõrkude omanikud või käitajad esitaksid olulist teavet aruandva liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelise elektrienergia ja gaasi kaubavoogude jälgimiseks.

10. PEATÜKK

Meresaadused

Artikkel 31b

1.   Käesolevas artiklis tähendavad “meresaadused” kalatooteid, mineraale, päästetud vara ja muid saadusi, mida ei ole veel merelaevadelt maale toodud.

2.   Komisjonile edastatav väliskaubandusstatistika, peab käsitlema järgmisi tehinguid:

a)

meresaaduste maaletoomist aruandva liikmesriigi sadamates või nende omandamist liikmesriigis registreeritud laevade abil kolmandas riigis registreeritud laevadelt; selliseid toiminguid käsitatakse impordina;

b)

meresaaduste maaletoomist aruandva liikmesriigi laevadelt kolmanda riigi sadamates või nende omandamist kolmandas riigis registreeritud laevade poolt liikmesriigis registreeritud laevadelt; selliseid toiminguid käsitatakse ekspordina.

3.   Lõikes 2 osutatud tehinguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

partnerriigi koodi, nimelt:

impordi puhul kolmanda riigi koodi, kus meresaadused püüdnud laev on registreeritud,

ekspordi puhul selle kolmanda riigi koodi, kus meresaadused on maaletoodud või kus meresaadusi omandav laev on registreeritud;

c)

statistilist protseduuri;

d)

kogust netomassina;

e)

statistilist väärtust.

4.   Liikmesriikide ametiasutustel on juurdepääs ka teistele kui määruse (EÜ) nr 1172/95 artiklis 7 sätestatud andmeallikatele, sh teabele, mis käsitleb riiklikult registreeritud laevade deklaratsioone kolmandates riikides lossitud meresaaduste kohta.”

15.

I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga:

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 118, 25.5.1995, lk 10. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 229, 9.9.2000, lk 14.

(3)  ELT L 102, 7.4.2004, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1917/2000 I ja II lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

Artiklis 2 nimetatud komisjonile (Eurostatile) edastatavatest liikmesriikidevahelise kaubavahetusega seotud statistilistest andmetest välja jäetavate kaupade loetelu

Andmeid ei edastata järgmiste kaupade kohta:

a)

seaduslikud maksevahendid ja väärtpaberid;

b)

riiklikud kullavarud;

c)

hädaabisaadetised katastroofipiirkondadele;

d)

diplomaatiliseks või samalaadseks kasutamiseks ette nähtud kaubad:

1.

kaubad, millele on omistatud diplomaatiline, konsulaar- või analoogne puutumatus;

2.

riigipeale, valitsuse või parlamendi liikmetele tehtavad kingitused;

3.

vastastikuse haldusabi raames liikuvad kaubad;

e)

kaubad, mis ei ole ette nähtud äritehinguteks:

1.

ordenid, auhinnad, aumärgid ja medalid;

2.

reisivarustus, -moon ja muud esemed, kaasa arvatud isiklikuks kasutamiseks või tarbimiseks mõeldud spordivarustus, mis on reisijaga kaasas või saadetakse enne või pärast teda;

3.

pulmatarbed, kolimisega seotud või pärandi hulka kuuluvad esemed;

4.

sargad, tuhaurnid, matusekaunistused ning haudade ja hauamonumentide korrashoiuks ettenähtud esemed;

5.

reklaamtrükised, kasutamisjuhised, hinnakirjad ja muud reklaamitarbed;

6.

kaubad, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks või mida ei saa tööstuses kasutada;

7.

ballast;

8.

postmargid;

9.

rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted;

f)

tooted, mida kasutatakse osana isiku- või keskkonnakaitseks ettevõetavatest erakorralistest ühismeetmetest;

g)

kaubad, mis liiguvad liikmesriikide määratletud piirialade elanike vahel mittekaubanduslikul eesmärgil (piiriliiklus); tooted, mis on saadud nendest põllumajandustootjate valdustest, mis asuvad väljaspool nende põhiettevõtte asukohajärgset statistilist territooriumi, kuid siiski piirnevad nimetatud territooriumiga;

h)

kaubad, mida imporditakse või eksporditakse transpordivahendite, konteinerite ja transpordiseadmete remondiks, kuid mis ei kuulu töötlemisele tolli kontrolli all, samuti remondi käigus asendatud osad, tingimusel et tegemist on ajutise kaubavahetusega;

i)

kaubad, mida eksporditakse väljaspool statistilist territooriumi paiknevatele riiklikele relvajõududele, samuti teisest liikmesriigist imporditud kaubad, mille riigi relvajõud on toimetanud väljapoole statistilist territooriumi, ning liikmesriigi statistilisel territooriumil paiknevate teise liikmesriigi relvajõudude soetatud või võõrandatud kaubad;

j)

andmekandjatena kasutatavad kaubad, näiteks disketid, magnetlindid, filmid, kavandid, audio- ja videokassetid ning info edastamiseks turustatavad CD-ROMid, kui need on valmistatud konkreetse kliendi tellimusel või ei ole ette nähtud äritehinguks, samuti eelmist tarnet täiendavad kaubad, näiteks uuendatud versioonid, mille kohta kaubasaajale arvet ei esitata;

k)

satelliitide kanderaketid,

kuni kosmosesse saatmiseni toimuva ekspordi ja impordi korral,

kosmosesse saatmise ajahetkel;

l)

kaubad enne ja pärast remonti ning lisatud varusoad. Remondiga taastatakse kauba algne funktsioon või seisukord. Toimingu eesmärk on hoida kaupa töökorras, mis võib hõlmata kauba ümberehitust või täiustamist, kuid ei muuda mingil viisil selle olemust;

m)

kaubad ajutiseks kasutamiseks ja peale ajutist kasutamist, tingimusel et kõik järgmised tingimused on täidetud:

1.

neid pole mingil viisil töödeldud ega kavatsetud töödelda,

2.

nende eeldatav ajutine kasutusaeg ei ületa 24 kuud.

II LISA

Artikli 13 lõikes 2 osutatud tehingute loetelu

A

B

1.

Tehingud, millega kaasneb tegelik või kavandatav omandiõiguse üleminek (rahalise või muu) tasu eest (v.a punktides 2, 7 ja 8 loetletud tehingud) (1)  (2)  (3)

1.

Otsene ost või -müük (2)

2.

Tarnimine müügiks pärast tutvumist või prooviperioodi, komisjonimüügiks või müügiks komisjonäri vahendusel

3.

Vahetuskaubandus (loonustasu)

4.

Reisijate isiklikud ostud

5.

Kapitalirent (müük järelmaksuga) (3)

2.

Kauba tagastamine pärast algse tehingu registreerimist koodi 1 (4) all; kauba tasuta asendamine (4)

1.

Kaupade tagastamine

2.

Tagastatud kaupade asendamine

3.

Tagastamata kaupade asendamine (nt garantii alusel)

3.

Tehingud (mitte ajutised), mis hõlmavad omandiõiguse üleminekut ilma (rahalise või muu) tasuta

1.

Täielikult või osaliselt Euroopa Ühenduse korraldatud või rahastatud abiprogrammide raames tarnitud kaup

2.

Muud üldised riigiabitarned

3.

Muud abitarned (eraisikutelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt)

4.

Muud

4.

Tehingud, mille eesmärk on lepinguline töötlemine (5) (v.a punktis 7 loetletud)

 (8)

5.

Tehingud, mis järgnevad lepingulisele töötlemisele (5) (v.a punktis 7 loetletud)

 (8)

6.

Riiklikul otstarbel kodeeritavad eritehingud (6)

 (8)

7.

Tehingud ühiste kaitseprojektide või muude valitsustevaheliste tootmisprogrammide raames (nt Airbus)

 (8)

8.

Ehitusmaterjalide ja -seadmete tarned tööde jaoks, mis on osa üld- ja tsiviilehitustööde lepingust (7)

 (8)

9.

Muud tehingud

 (8)


(1)  Käesolev punkt hõlmab suuremat osa ekspordist ja impordist, s.t tehinguid, mille puhul:

omandiõigus läheb üle residendilt mitteresidendile ja

kauba eest tasutakse kohe või hiljem rahas või muul viisil.

Tuleb märkida, et see kehtib ka samasse ettevõttesse või ettevõtete gruppi kuuluvate üksuste vahel liikuva ning turustuskeskustesse saadetava või sealt saabuva kauba suhtes, välja arvatud juhul, kui kauba eest ei tasuta rahas või muul viisil (sellisel juhul kuuluvad need koodi 3 alla).

(2)  Kaasa arvatud varuosad ja muud tasulised asendamised.

(3)  Kaasa arvatud kapitalirent: rendimaksed arvutatakse nii, et need kataksid kogu või peaaegu kogu kaubaväärtuse. Omandiga kaasnevad riskid ja hüved lähevad üle rentnikule. Lepingu lõppedes saab rentnikust kauba seaduslik omanik.

(4)  Kauba tagastamine ja asendamine, mis oli algselt märgitud A veeru punktide 3–9 alla, tuleks märkida vastava punkti alla.

(5)  Töötlemine hõlmab selliseid töid (ümberkujundamist, ehitamist, monteerimist, laiendamist, renoveerimist jne), mille eesmärk on toota uus või oluliselt täiustatud toode. See ei pea tingimata hõlmama muutust toote klassifitseerimisel. Töötleja enda kulul tehtavad töötlemistoimingud ei kuulu käesoleva punkti alla ja need tuleks märkida tulba A punkti 1 alla.

Töötlemisele saadetavad ja töötlemiselt toodavad kaubad registreeritakse impordi ja ekspordina.

Remonti ei tohiks siiski selle punkti alla märkida. Remondiga taastatakse kauba algne funktsioon või seisukord. Toimingu eesmärk on hoida kaupa töökorras, mis võib hõlmata kauba ümberehitust või täiustamist, kuid ei muuda mingil viisil selle olemust.

Remonti saadetavad ja remondist toodavad kaubad jäetakse väliskaubandusstatistikast välja, vt I lisa punkti 1.

(6)  Selle punkti alla märgitavad tehingud võivad olla nt tehingud, millega ei kaasne omandiõiguse üleminekut nt remont, rent, laen, kasutusrent ja muu ajutine kasutus, v.a lepinguline töötlemine (tarnimine või tagastamine). Selle koodi all registreeritud tehinguid ei edastata komisjonile.

(7)  A veeru punktis 8 loetletud tehingud hõlmavad üksnes selliseid kaupu, mille kohta eraldi arvet ei esitata, kuid mille kohta esitatud üksikarve katab tööde koguväärtuse. Muudel juhtudel tuleb tehingud märkida punkti 1 alla.

(8)  Koodid riiklikuks otstarbeks võib märkida veergu B, tingimusel, et komisjonile edastatakse ainult koodid veerus A.