29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1946/2005,

14. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 2007/2000 (1) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2005.

(2)

Kuni ei ole sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguid kõigi Lääne-Balkani riikidega, on asjakohane pikendada määruse (EÜ) nr 2007/2000 kehtivusaega.

(3)

Loodetakse, et turgude jätkuv avanemine aitab kaasa selle piirkonna poliitilisele ja majanduslikule stabiliseerumisele, avaldamata ühendusele kahjulikku mõju. Seoses sellega tuleks kõnealuseid soodustusi rakendada edasisel ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2010.

(4)

Jugoslaavia Liitvabariigis võeti 4. veebruaril 2003 vastu põhiseaduslik harta, millega anti riigile uus nimi Serbia ja Montenegro ning seati sisse pädevuse jagunemine riikide liidu ja sellesse kuuluva kahe vabariigi vahel.

(5)

Määruses (EÜ) nr 2007/2000 sätestatud kaubandusmeetmed peavad arvesse võtma ka asjaolu, et Montenegro Vabariigil, Serbia Vabariigil ja Kosovol, sellisena nagu nad on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1244 (1999), on igaühel oma eraldi tolliterritoorium.

(6)

Ühendus on sõlminud tekstiilitoodetega kauplemise lepingu Serbia Vabariigiga, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2007/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad “ja Serbiast ja Montenegrost, sealhulgas Kosovost” sõnadega “ja Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumidelt”.

2.

Artikli 3 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad “Jugoslaavia Liitvabariigist” sõnadega “Montenegro või Kosovo tolliterritooriumidelt”.

3.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 punktis d asendatakse sõnad “Jugoslaavia Liitvabariigist, sealhulgas Kosovost” sõnadega “Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumidelt”;

b)

lõike 4 sissejuhatavas lauses ja punktis c asendatakse sõnad “Serbiast ja Montenegrost, sealhulgas Kosovost” sõnadega “Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumidelt”.

4.

Artiklis 17 asendatakse kuupäev “31. detsembrini 2005” kuupäevaga “31. detsembrini 2010”.

5.

I lisa veerus “Soodustuse saajad” asendatakse kõikjal tekst “Jugoslaavia Liitvabariik, sh Kosovo” tekstiga “Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumid”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

T. JOWELL


(1)  EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1282/2005 (ELT L 203, 4.8.2005, lk 6).

(2)  ELT L 90, 8.4.2005, lk 36.