12.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 296/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1852/2005,

11. november 2005,

millega määratakse Šoti viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks 2005/2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 15. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2825/93, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale, (2) ja eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2825/93 artikli 4 lõige 1 sätestab, et eksporditoetust makstakse teraviljakoguste eest, mille ettevõtted, millel on õigus toetust saada, on suunanud kontrolli alla ja destilleerinud asjaomase destilleerimisperioodi jooksul ning mis on korrutatud iga asjaomase liikmesriigi jaoks iga-aastaselt kindlaksmääratava koefitsiendiga. Kõnealune koefitsient väljendab asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud ja turustatud üldkoguste keskmist suhet kõnealuste koguste muutuste põhjal, mis on ilmnenud sellise arvu aastate jooksul, mis vastab asjaomase alkohoolse joogi keskmisele laagerdumisajale.

(2)

Ühendkuningriigi ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2004 kohta esitatud teabe põhjal oli Šoti viski keskmine laagerdumisaeg aastal 2004 seitse aastat. Seetõttu tuleb kehtestada koefitsiendid ajavahemikuks 1. oktoober 2005 kuni 30. september 2006.

(3)

Euroopa majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 3 artikkel 10 välistab toetuste maksmise ekspordil Liechtensteini, Islandisse ja Norrasse. Lisaks on Euroopa Ühendus sõlminud kolmandate riikidega lepinguid, mis näevad ette eksporditoetuste kaotamise. Seetõttu tuleks seda kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2825/93 artikli 7 lõikega 2 koefitsiendi arvutamisel ajavahemikuks 2005/2006 arvesse võtta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikul 1. oktoober 2005 kuni 30. september 2006 Ühendkuningriigis Šoti viski valmistamiseks kasutatavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid, millele on viidatud määruse (EMÜ) nr 2825/93 artiklis 4, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1633/2000 (EÜT L 187, 26.7.2000, lk 29).


LISA

Ühendkuningriigis kohaldatavad koefitsiendid

Rakendusperiood

Kohaldatav koefitsient

odrast valmistatud linnastele, mida kasutatakse linnaseviski valmistamiseks

teraviljale, mida kasutatakse teraviljaviski valmistamiseks

1. oktoobrist 2005 kuni 30. septembrini 2006

0,543

0,551