4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1282/2005,

3. august 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2000, et võtta arvesse komisjoni määrusi (EÜ) nr 1789/2003 ja (EÜ) nr 1810/2004, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. septembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes, muudetakse määrust (EÜ) nr 2820/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1763/1999 ja (EÜ) nr 6/2000, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 11. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1789/2003 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) (2) tehti muudatusi kombineeritud nomenklatuuris teatavate määrusega (EÜ) nr 2007/2000 reguleeritavate kalatoodete koodide osas.

(2)

Komisjoni 7. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1810/2001 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) (3) tehti muudatusi kombineeritud nomenklatuuris teatavate määrusega (EÜ) nr 2007/2000 reguleeritavate veinitoodete koodide osas.

(3)

Selguse huvides tuleks vastavalt kohandada määrust (EÜ) nr 2007/2000.

(4)

Kombineeritud nomenklatuuri muudatusi koodide osas tuleks kohandada vastavalt määruste jõustumise kuupäevadele: (EÜ) nr 1789/2003 – jõustus 1. jaanuaril 2004 – ja (EÜ) nr 1810/2004 – jõustus 1. jaanuaril 2005.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2007/2000 I lisa teises veerus tehakse järgmised muudatused:

1.

Järjekorranumbrite 09.1571 ja 09.1573 puhul:

CN kood “ex 0305 59 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 59 80”,

CN kood “ex 0305 69 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 69 80”.

2.

Järjekorranumbrite 09.1575 ja 09.1577 puhul:

CN kood “ex 0304 20 95” asendatakse CN koodiga “ex 0304 20 94”,

CN kood “ex 0305 59 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 59 80”,

CN kood “ex 0305 69 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 69 80”.

3.

Järjekorranumbri 09.1515 puhul:

CN kood “2204 21 83” asendatakse CN koodiga “2204 21 84”,

CN kood “ex 2204 21 84” asendatakse CN koodiga “ex 2204 21 85”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 lõigete 1 ja 2 sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

Artikli 1 lõike 3 sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 374/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 1).

(2)  ELT L 281, 30.10.2003, lk 1.

(3)  ELT L 327, 30.10.2004, lk 1.