19.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/68


Komisjoni 12. mai 2005. aasta määruse (EÜ) nr 718/2005 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses) parandus

(Käesolev tekst tühistab ja asendab Euroopa Liidu Teatajas L 121, 13. mai 2005, lk 64 avaldatud teksti)

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 718/2005,

12. mai 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (1) eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tšehhi Vabariik on määranud ühenduse asutuse ning teatanud sellest komisjonile. Komisjon on jõudnud järeldusele, et on olemas piisav tõendusmaterjal, et nimetatud asutus suudab usaldusväärselt, õigeaegselt, tõhusalt ja adekvaatselt täita määruse (EÜ) nr 2368/2002 II, III ja V peatükis sätestatud ülesandeid.

(2)

Ühendkuningriik on teatanud komisjonile oma ühenduse asutuse uue aadressi.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2368/2002 artikli 22 kohaselt moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER

LISA

“III LISA

Liikmesriikide pädevate asutuste ja nende ülesannete nimekiri, millele viidatakse artiklites 2 ja 19

BELGIA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, buss 71

B-2000 Antwerpen

Tel: (32-3) 206 94 70

Faks: (32-3) 206 94 90

e-post: Diamond@mineco.fgov.be

 

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Belgias ainult:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

TŠEHHI VABARIIK

 

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Tšehhi Vabariigis ainult:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mob: (420-737) 213 793

Faks: (420-2) 61 33 38 70

e-post: diamond@cs.mfcr.cz

SAKSAMAA

 

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli (sh ühenduse sertifikaatide väljastamine) teostab Saksamaal ainult järgmine asutus:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel: (49-6781) 56 27 - 0

Faks: (49-6781) 56 27 - 19

e-post: zaio@hzako.bfinv.de

 

Käesoleva määruse artikli 5 lõike 3, artiklite 6, 9, 10, artikli 14 lõike 3 ning artiklite 15 ja 17 kohaldamisel, eelkõige seoses komisjonile aruandmise kohustusega tegutseb pädeva Saksamaa asutusena järgmine asutus:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

ÜHENDKUNINGRIIK

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel: +44 (0) 207 008 6903

Faks: +44 (0) 207 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 522/2005 (ELT L 84, 2.4.2005, lk 8).