27.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 106/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 632/2005,

26. aprill 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1185/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva rukki eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1185/2004 (2) avati alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva rukki eksportimiseks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1185/2004 artikli 5 lõige 4 täpsustab aadressi, kuhu pakkumised tuleb esitada Saksamaa sekkumisametile. Seoses Saksamaa haldusasutuste ümberkorraldamisega tuleb kõnealust aadressi muuta.

(3)

Käesolevas määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1185/2004 artikli 5 lõige 4 asendatakse järgneva tekstiga:

“4.   Pakkumised tuleb esitada Saksamaa sekkumisametile:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

faks

:

00 49 (0) 228 6845 3985

00 49 (0) 228 6845 3276

”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 28. aprillist 2005 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. aprill 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 227, 26.6.2004, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1730/2004 (ELT L 307, 5.10.2004, lk 3).