14.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 562/2005,

5. aprill 2005,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kohta piima- ja piimatootesektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamiselepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 40,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. juuli 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1498/1999, mis sätestab nõukogu määruse (EMÜ) nr 804/68 rakenduseeskirjad liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kohta piima- ja piimatoodete sektoris, (2) on korduvalt oluliselt muudetud. Määrusega (EÜ) nr 1255/1999 ja kõigi selle rakendusmäärustega on tehtud arvukalt muudatusi. Seetõttu tuleks määrus 1498/1999 selguse huvides kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(2)

Toodangu ja turuolukorra hindamiseks piima- ning piimatootesektoris on vajalik korrapärane teabevahetus määruses (EÜ) nr 1255/1999 sätestatud sekkumismeetmete mõju kohta, eriti muutuste kohta sekkumisametite valduses olevate ja eraladustuses hoitavate kõnealuste toodete varudes.

(3)

Abi kaseiiniks töödeldud lõssi jaoks ja toetused saab kindlaks määrata üksnes nii siseturul kui ka rahvusvahelises kaubanduses toimuvate hinnamuutuste alase teabe põhjal.

(4)

Kaubavoogude täpne ja korrapärane jälgimine toetuste mõju hindamiseks nõuab teavet nende toodete ekspordi kohta, millele on määratud toetus, eriti pakkumismenetluste alusel määratud koguste kohta.

(5)

Nõukogu otsusega 94/800/EÜ (3) heakskiidetud mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (edaspidi “põllumajandusleping”) rakendamiseks on vaja esitada täiendavat ja üksikasjalikumat teavet impordi ja ekspordi kohta, eriti litsentsitaotluste ja litsentside kasutamise viisi kohta, et tagada põllumajanduslepingust tulenevate kohustuste täitmine. Kiiret teavet ekspordi suundumuste kohta on vaja nende kohustuste parimaks ärakasutamiseks. Nimetatud lepingu alusel ei kohaldata toiduabi ekspordi suhtes subsideeritud ekspordi suhtes kohaldatavaid piiranguid. Tuleks sätestada, et ekspordilitsentsi taotlusi käsitlevates teadetes tuleks täpsustada, millised litsentsitaotlused hõlmavad toiduabi.

(6)

Komisjoni 26. jaanuari 1999. aasta määruses (EÜ) nr 174/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 804/68 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, (4) kehtestatakse teatavate piimatoodete Kanadasse, Ameerika Ühendriikidesse ja Dominikaani Vabariiki eksportimise erieeskirjad. Tuleks sätestada asjakohase teabe vahetamine.

(7)

Määrusega (EÜ) nr 174/1999 kehtestatakse erikord toetuste andmiseks ühenduse päritolu koostisainetele, mida kasutatakse sisese töötlemise lepingute alusel toodetud juustus. Tuleks sätestada asjaomase teabe vahetamine.

(8)

Määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklis 5 sätestatakse, et teatavatel juhtudel võivad ekspordilitsentsid kehtida sellise toote ekspordi suhtes, millel on litsentsi lahtris 16 märgitud koodist erinev kood. Tuleks sätestada asjaomase teabe vahetamine.

(9)

Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordikorra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega, (5) sätestatakse teatavad kolmandate riikide ametiasutuste väljaantavate IMA 1 sertifikaatide abil hallatavad impordikvoodid. Liikmesriigid teatavad komisjonile toodete kogused, mille kohta on välja antud impordilitsentsid IMA 1 sertifikaatide alusel. Kogemused näitavad, et kõnealuse impordi iga etapi hoolikaks jälgimiseks ei piisa alati sellisest teavitamisest. Tuleks sätestada täiendava teabe vahetamine.

(10)

Aastate jooksul komisjoni saadud teabe töötlemisel saadud kogemused näitavad, et teavet edastatakse mõnikord liiga sageli. Seetõttu on mõnes valdkonnas teabevahetuse esitamissagedust vähendatud.

(11)

On oluline suuta võrrelda toodete hinnanoteeringuid, eelkõige toetuste ja abi koguste arvutamiseks. Samuti on vajalik andmeid kaaludes teada, kui usutavad need hinnanoteeringud on.

(12)

Viimastel aastatel on sidevahendid oluliselt edasi arenenud. Seda arengut tuleks arvestada teabevahetuse muutmisel kiiremaks, tõhusamaks ja turvalisemaks.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

VARUD JA SEKKUMINE

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 1 alusel võetud sekkumismeetmete korral edastavad liikmesriigid hiljemalt iga kuu kümnendal kuupäeval komisjonile eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a)

ladustatud või kogus asjaomase kuu lõpus ning selle kuu jooksul varudesse laekunud ja neist väljaviidud kogused, kasutades käesoleva määruse I lisa A osa näidist;

b)

asjaomase kuu jooksul varudest väljaviidud või kogus, jaotatuna vastavalt seda käsitlevatele määrustele, kasutades käesoleva määruse I lisa B osa näidist;

c)

asjaomase kuu lõpus ladustatud või kogus vanuse järgi jaotatuna, kasutades käesoleva määruse I lisa C osa näidist.

2.   Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 3 alusel võetud sekkumismeetmete korral edastavad liikmesriigid, kasutades käesoleva määruse II lisa näidist, hiljemalt iga kuu kümnendal kuupäeval komisjonile eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a)

asjaomase kuu jooksul varudesse laekunud ja neist väljaviidud või ja või ekvivalendiks ümberarvestatud koore kogused;

b)

ladustatud või ja või ekvivalendiks ümberarvestatud koore kogused kokku asjaomase kuu lõpus.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 1 alusel võetud sekkumismeetmete korral edastavad liikmesriigid hiljemalt iga kuu kümnendal kuupäeval eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a)

ladustatud lõssipulbri kogus asjaomase kuu lõpus ning selle kuu jooksul varudesse laekunud ja neist väljaviidud kogused, kasutades käesoleva määruse III lisa A osa näidist;

b)

asjaomase kuu jooksul varudest väljaviidud lõssipulbri kogus jaotatuna, kasutades käesoleva määruse III lisa B osa näidist;

c)

ladustatud lõssipulbri koguse asjaomase kuu lõpus vanuse järgi jaotatuna, kasutades käesoleva määruse III lisa C osa näidist.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklite 8 ja 9 alusel võetud sekkumismeetmete korral edastavad liikmesriigid käesoleva määruse IV lisa näidise abil hiljemalt iga kuu kümnendal kuupäeval eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a)

asjaomase kuu jooksul varudesse laekunud ja neist väljaviidud juustu kogused, jaotatuna vastavalt juustuliikidele;

b)

ladustatud juustu kogus asjaomase kuu lõpus, jaotatuna vastavalt juustuliikidele.

Artikkel 4

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

laekunud kogused – kogused, mis füüsiliselt ladustatakse, olenemata sellest, kas sekkumisamet võtab need üle või mitte;

b)

väljaviidud kogused – kõrvaldatud kogused või ülevõetud kogused, kui need on ostja poolt enne kõrvaldamist üle võetud.

II PEATÜKK

LÕSSI JA LÕSSIPULBRI TOETUSI KÄSITLEVAD MEETMED

Artikkel 5

1.   Söödas kasutatavale lõssile ja lõssipulbrile määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 11 lõike 1 alusel antava toetuse korral edastavad liikmesriigid käesoleva määruse V lisa näidise abil, komisjonile hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a)

segasööda tootmisel kasutatud lõssi kogused, mille kohta on asjaomase kuu jooksul esitatud toetusetaotlused;

b)

denatureeritud lõssipulbri kogused, mille kohta on asjaomase kuu jooksul esitatud toetusetaotlused;

c)

segasööda tootmisel kasutatud lõssipulbri kogused, mille kohta on asjaomase kuu jooksul esitatud toetustaotlused.

2.   Kaseiiniks töödeldud lõssile määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 alusel antava toetuse korral teatavad liikmesriigid komisjonile käesoleva määruse V lisa näidise abil hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval lõssi kogused, mille kohta on eelmise kuu jooksul esitatud toetusetaotlused. Need kogused jaotatakse vastavalt toodetud kaseiini või kaseinaatide kvaliteedile.

III PEATÜKK

HINNAD

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt igal kolmapäeval kella 11ks (Brüsseli aja järgi) eelmisel nädalal nende territooriumil VI lisas loetletud toodete suhtes kohaldatud tehasehinnad. Liikmesriigid teatavad ettevõtjate esitatud meiereitootehinnad, välja arvatud juustuhinnad, kui siseriiklik toodang moodustab vähemalt 2 % ühenduse toodangust või kui pädev riigiasutus peab selle toodangut siseriiklikul tasandil tüüpiliseks. Juustude kohta teatavad liikmesriigid sordi alusel nende juustude hinnad, mille toodang moodustab vähemalt 8 % juustu siseriiklikust kogutoodangust.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt kuu aega pärast eelmise kuu lõppu nende territooriumil tootjatele makstavad toorpiimahinnad.

Hinnad väljendatakse kaalutud keskmisena, mille liikmesriigi pädev asutus kehtestab valikuuringute vormis.

3.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et nende teated ühenduses kohaldatavate hindade kohta on tüüpilised, täpsed ja täielikud. Selleks esitavad liikmesriigid hiljemalt iga aasta 31. maiks XII lisas toodud standardküsimustikust lähtuva aruande.

4.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et asjaomased ettevõtjad esitavad neile nõutava teabe asjakohaste tähtaegade jooksul.

5.   Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab mõiste “tehasehind” hinda, millega toode ostetakse ettevõttest, välja arvatud maksud (VAT) ja muud kulud (transport, laadimine, käitlemine, ladustamine, kaubaalused, kindlustus jne). Hind väljendatakse kaalutud keskmisena, mille liikmesriigi pädev asutus kehtestab valikuuringute vormis.

IV PEATÜKK

KAUBANDUS

1. JAGU

IMPORT

Artikkel 7

Liikmesriigid edastavad komisjonile järgmise teabe:

1.

hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kvoodiaasta lõppemist eelmise kvoodiaasta kohta määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklis 5 nimetatud kvootide alusel impordilitsentsi saanud toodete kogused, jaotatuna CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel;

2.

hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks eelmise kuue kuu kohta määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklis 24 nimetatud kvootide alusel impordilitsentsi saanud toodete kogused, jaotatuna CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel;

3.

hiljemalt iga kuu kümnendal kuupäeval eelmise kuu kohta ühises tollitariifistikus nimetatud soodustuseta tollimaksu kohaldamisest sõltuva impordilitsentsi saanud toodete kogused, jaotatuna CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel;

4.

hiljemalt iga kuu kümnendal kuupäeval eelmise kuu kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 2007/2000 (6) artikli 1 ja nõukogu otsusega 2002/761/EÜ (7) heaks kiidetud ühenduse ja Liibanoni vahelise vahelepingu artikli 10 alusel impordilitsentsi saanud toodete kogused, jaotatuna CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel;

5.

hiljemalt iga kuu kümnendal kuupäeval eelmise kuu kohta määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklis 20 nimetatud kvootide alusel impordilitsentsi saanud toodete kogused, jaotatuna CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel;

6.

kord aastas, hiljemalt kolm kuud pärast iga kvoodi kehtivusaja lõppu määruses (EÜ) nr 2535/2001 nimetatud impordikvootide raames saadud kasutamata jäänud litsentside kogused, jaotatuna kvoodi numbri, CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel.

Vajaduse korral teatavad liikmesriigid komisjonile, et asjakohaste võrdlusperioodide kohta ei ole välja antud ühtegi litsentsi.

Artikkel 8

Liikmesriigid edastavad komisjonile VII lisa näidist kasutades hiljemalt 31. märtsiks eelmise aasta kohta järgmised CN-koodi alusel jaotatud andmed IMA 1 sertifikaadi esitamisel saadud impordilitsentside kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 2535/2001 2. jaotise III peatükile, täpsustades IMA 1 sertifikaadi numbrid:

a)

sertifikaadi saanud toodete kogus ja impordilitsentsi väljaandmise kuupäev;

b)

toodete kogus, mille tagatis on vabastatud.

2. JAGU

EKSPORT

Artikkel 9

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile igal tööpäeval kella 18ks järgmise teabe:

a)

piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta on sel päeval esitatud litsentsitaotlused:

i)

mis on nimetatud määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklis 1, välja arvatud kõnealuse määruse artiklis 17 nimetatud taotlused;

ii)

mis on nimetatud määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklis 17;

b)

vajaduse korral selle kohta, et sel päeval ei esitatud punktis a nimetatud taotlusi;

c)

piimatoodete taotluse ning eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta on sel päeval esitatud määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklis 8 nimetatud ajutise ekspordilitsentsi taotlused, märkides:

i)

pakkumiste esitamise lõppkuupäeva, millele on lisatud taotletavate koguste pakkumiskutset kinnitav dokument;

ii)

pakkumiskutsega hõlmatud toodete koguse või kui pakkumiskutse esitavad relvajõud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (8) artikli 36 lõike 1 punktile c ja kogust ei ole täpsustatud, jaotades ligikaudse koguse kindlaksmääratud viisil;

d)

piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta sel päeval tehti lõplik otsus anda või tühistada määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklis 8 nimetatud ajutine ekspordilitsents, näidates pakkumiskutse esitanud asutuse, ajutise ekspordilitsentsi kuupäeva ja sellega hõlmatud koguse, kasutades käesoleva määruse VIII lisa A osa näidist;

e)

vajaduse korral punktis c nimetatud pakkumiskutsega hõlmatud toodete uuesti läbivaadatud koguse, kasutades käesoleva määruse VIII lisa A osa näidist;

f)

riigi ja eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel jaotatud piimatootekogused, mille kohta on määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklite 20 ja 20a alusel antud alaliste toetustega kaetud litsentsid, kasutades käesoleva määruse VIII lisa B osa näidist.

2.   Seoses lõike 1 punkti c alapunktis i nimetatud teabega piisab ühest liikmesriigi teavitamisest juhtudel, kui sama pakkumiskutse kohta on esitatud rohkem taotlusi.

3.   Liikmesriigid ei teata iga päev kogustest, mille kohta on määruse (EÜ) nr 174/1999 artikli 1 lõike 1 teise lõigu ning artiklite 18, 20 ja 20a alusel esitatud ekspordilitsentsi taotlused, kui ei ole esitatud toetusetaotlust või on tegemist toiduabiga Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu artikli 10 lõike 4 tähenduses.

Artikkel 10

Liikmesriigid teatavad komisjonile iga nädala esmaspäeval eelmise nädala kohta piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille jaoks on taotletud määruse (EÜ) nr 174/1999 artikli 1 lõike 1 teises lõigus nimetatud litsentsi, ilma toetuseta, kasutades käesoleva määruse VIII lisa C osa näidist.

Artikkel 11

Liikmesriigid edastavad komisjonile enne iga kuu 16. kuupäeva eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a)

piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel jaotatud kogused, mida hõlmavad määruse (EÜ) nr 174/1999 artikli 10 lõike 3 esimese lõigu punkti b alusel tühistatud litsentsitaotlused, märkides toetusemäära, kasutades käesoleva määruse IX lisa A osa näidist;

b)

piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel jaotatud kogused, mida ei eksporditud pärast asjakohaste litsentside kehtivusaja lõppu, ja asjakohase toetuse määra, kasutades käesoleva määruse IX lisa B osa näidist;

c)

piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mida hõlmavad ekspordilitsentsi taotlused toiduabi jaoks vastavalt Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu artikli 10 lõikele 4, kasutades käesoleva määruse IX lisa C osa näidist;

d)

piimatoodete kogused, jaotatuna CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel, mille kohta ei kehti ükski asutamislepingu artikli 23 lõikes 2 nimetatud õiguslik seisund ja mida määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 11 lõike 6 kolmanda taande kohaselt imporditakse CN-koodi 0406 30 alla kuuluvate toodete valmistamiseks ning millele on antud määruse (EÜ) nr 174/1999 artikli 17 lõikes 1 nimetatud luba, kasutades käesoleva määruse IX lisa D osa näidist;

e)

piimatoodete kogused, jaotatuna CN-koodi või vajaduse korral eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel, millele on määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklite 18 ja 20 kohaselt antud alalised litsentsid ja mille kohta ei taotletud toetust, kasutades käesoleva määruse IX lisa E osa näidist.

Artikkel 12

Liikmesriigid teatavad komisjonile enne iga kuu (n) 16. kuupäeva kuu n–4 kohta X lisa A osa näidist kasutades CN-koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille puhul toetusteta eksportimise formaalsused on täidetud.

Artikkel 13

Liikmesriigid edastavad komisjonile enne 16. juulit eelmise GATTi aasta kohta järgmise teabe:

a)

kogused, mille suhtes lubatakse kohaldada määruse (EÜ) nr 174/1999 artikli 5 lõiget 3, ja kui selle tulemuseks on erinevus antavas eksporditoetuses, märkides väljaantud ekspordilitsentsi lahtrisse 16 kantud piimatoodete toetuse määra ja eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ning tegelikult eksporditud toote eksporditoetuse nomenklatuuri koodi, kasutades käesoleva määruse X lisa B osa näidist;

b)

piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel jaotatud kogused, mille suhtes on kohaldatud määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 18 lõiget 3, kui tegelikult kohaldatud toetusemäär erineb litsentsil märgitust, ja litsentsil märgitud sihtkoha toetuse, mida tegelikult kohaldati, kasutades käesoleva määruse X lisa C osa näidist.

V PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva määruse alusel nõutava teabe, kasutades XI lisas sätestatud teabevahendeid.

Artikkel 15

Komisjon hoiab liikmesriikide edastatud andmeid neile kättesaadavana.

Artikkel 16

Määrus (EÜ) nr 1498/1999 tunnistatakse kehtetuks.

Määrust (EÜ) nr 1498/1999 kohaldatakse jätkuvalt, et edastada andmeid käesoleva määruse kohaldamisele eelneva ajavahemiku kohta.

Viited kehtetuks tunnistatud määrusele loetakse viideteks käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt XIII lisa vastavustabelile.

Artikkel 17

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2005. Artikli 6 lõiget 3 kohaldatakse alates 31. maist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. aprill 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 174, 9.7.1999, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1681/2001 (EÜT L 227, 23.8.2001, lk 36).

(3)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.

(4)  EÜT L 20, 27.1.1999, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).

(5)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 810/2004 (ELT L 149, 30.4.2004, lk 138).

(6)  EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1.

(7)  EÜT L 262, 30.9.2002, lk 1.

(8)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11.


I LISA

A.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 1 lõike 1 punkti a kohaldamine

Image

B.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 1 lõike 1 punkti b kohaldamine

Image

C.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 1 lõike 1 punkti c kohaldamine

Image


II LISA

Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 1 lõike 2 kohaldamine

Image


III LISA

A.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 2 punkti a kohaldamine

Image

B.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 2 lõike b kohaldamine

Image

C.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 2 punkti c kohaldamine

Image


IV LISA

Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 3 kohaldamine

Image


V LISA

Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 5 kohaldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON – PÕLLUMAJANDUSE PEADIREKTORAAT – LOOMSETE SAADUSTE OSAKOND

Image


VI LISA

Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 6 lõikes 1 osutatud toodete nimekiri

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON – PÕLLUMAJANDUSE PEADIREKTORAAT – LOOMSETE SAADUSTE OSAKOND

Toode

CN-kood

Representatiivne mass (1)

Märkused (2)

1.

Vadakupulber

0404 10 02

25 kg

 

2.

Sekkumiseks mõeldud kvaliteedile vastav lõssipulber

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3.

Loomasöödaks mõeldud lõssipulber

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.

Piimapulber

0402 21 19

25 kg

 

5.

Magustamata kondenspiim

0402 91 19

0,5 kg

 

6.

Magustatud kondenspiim

0402 99 19

0,5 kg

 

7.

Või

0405 10 19

25 kg

 

8.

Võiõli

0405 90 10

200 kg

 

9.

Juust (3)

 (3)

 

 

10.

Laktoos

1702 19 00 LACT

25 kg (kotti)

 

11.

Kaseiin

3501 10

25 kg (kotti)

 

12.

Kaseinaadid

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Kui toote hind vastab teistsugusele massile, kui on sätestatud lisas, peab liikmesriik esitama standardmassile vastava hinna.

(2)  Kui on kasutatud teistsugust meetodit kui komisjonile teatati XII lisa küsimustiku abil, tuleb see meetod märkida.

(3)  Liikmesriigid esitavad hinnad nende juustuliikide kohta, mis moodustavad vähemalt 8 % siseriiklikust juustutoodangust.


VII LISA

Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 8 kohaldamine

Image


VIII LISA

A.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 9 lõike 1 punktide d ja e kohaldamine

Image

B.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 9 lõike 1 punkti f kohaldamine

Image

C.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 10 kohaldamine

Image


IX LISA

A.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 11 punkti a kohaldamine

Image

B.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 11 punkti b kohaldamine

Image

C.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 11 punkti c kohaldamine

Image

D.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 11 punkti d kohaldamine

Image

E.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 11 punkti e kohaldamine

Image


X LISA

A.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 12 kohaldamine

Image

B.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 13 punkti a kohaldamine

Image

C.   Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 13 punkti b kohaldamine

Image


XI LISA

Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 14 kohaldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON – PÕLLUMAJANDUSE PEADIREKTORAAT – LOOMSETE SAADUSTE OSAKOND

Asjakohane määruse jaotis

Teavitamise viis

Kõik I peatüki artiklid

E-post: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Kõik II peatüki artiklid

E-post: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Artikli 6 lõige 1

IDES

Artikli 6 lõiked 3 ja 4

E-post: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Artikli 7 lõige 1

määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 5 punkti a alusel antud litsentsid

IDES: kood 7

määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 5 punkti b alusel antud litsentsid

IDES: kood 5

määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 5 muude punktide alusel antud litsentsid

IDES: kood 6

Artikli 7 lõige 2

IDES: kood 6

Artikli 7 lõige 3

IDES: kood 8

Artikli 7 lõige 4

IDES: kood 6

Artikli 7 lõiked 5 ja 6

E-post: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikkel 8

E-post: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikli 9 lõike 1 punkti a alapunkt i

IDES: kood 1

Artikli 9 lõike 1 punkti a alapunkt ii

IDES: kood 9

Artikli 9 lõike 1 punkti c alapunkt i

Faks: +32.2.2953310

Artikli 9 lõike 1 punkti c alapunkt ii

IDES: kood 2

Artikli 9 muu asjassepuutuv osa

E-post: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikkel 10

E-post: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikkel 11

E-post: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikkel 12

E-post: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikkel 13

E-post: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


XII LISA

Määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 6 kohaldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON – PÕLLUMAJANDUSE PEADIREKTORAAT – LOOMSETE SAADUSTE OSAKOND

KÜSIMUSTIK

Aastaaruanne liikmesriikide ja komisjoni vahelises hinnaalases teabevahetuses kasutatavate toorpiima ja piimasaaduste hinnaandmeid käsitlevate menetluste kohta (artikkel 6)

1

Turu korraldus ja sruktuur:

kõnesoleva toote turu struktuuri ülevaade

2

Toote määratlus:

koostis (rasvasisaldus, kuivainesisaldus, mitterasvaine veesisaldus), kvaliteediklass, vanus või valmidusaste, esitamine ja pakendamise tingimused (nt pakendamata või 25 kg kottides), muud omadused

3

Registreerimise koht ja kord:

a)

hinnastatistika eest vastutav asutus (aadress, faks, e-post);

b)

registreerimispunktide arv ja geograafiline piirkond või regioon, mille suhtes asjakohaseid hindu kohaldatakse;

c)

vaatlusmeetod (nt esmaste ostjate otsene jälgimine). Kui hinnad kehtestab turustusnõukogu, tuleb märkida, kas hinnad põhinevad arvamusel või faktidel. Kui kasutatakse teiseseid andmeid, tuleb märkida allikas (nt turuaruanded);

d)

hindade statistiline töötlemine, kaasa arvatud muundustegurid, mida kasutatakse toote massi ümberarvutamiseks VI lisas ettenähtud representatiivmassiks.

4

Representatiivsus:

registreeritud toodete osa (nt käibes)

5

Muud olulised aspektid


XIII LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1498/1999

Käesolev määrus

Artikli 1 lõike 2 punktid a ja b

Artikli 1 lõike 2 punkt a

Artikli 1 lõike 2 punkt c

Artikli 1 lõike 2 punkt b

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 3 punkt a

Artikli 3 punkt b

Artikli 3 punkt a

Artikli 3 punkt c

Artikli 3 punkt a

Artikli 3 punkt d

Artikli 3 punkt b

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikli 5 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 5 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 5 lõike 1 punkti a alapunkt iii

Artikli 5 lõike 1 punkt a

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 5 lõike 2 punkt a

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 5 lõike 2 punkt b

Artikli 5 lõike 1 punkt c

Artikli 5 lõike 2 punkt c

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 6 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 6 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikli 7 lõiked 1, 2, 3, 4 ja 6

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõige 5

Artikli 7 lõige 3

Artikli 7 lõige 7

Artikli 7 lõige 4

Artikkel 7a

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikli 9 lõike 1 punkt a

Artikli 9 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 9 lõike 1 punkt b

Artikli 9 lõike 1 punkti c alapunkt i

Artikli 9 lõike 1 punkti c alapunkt ii

Artikli 9 lõike 1 punkt c

Artikli 9 lõike 1 punkt d

Artikli 9 lõike 1 punkt d

Artikli 9 lõike 1 punkt e

Artikli 9 lõike 2 punkt a

Artikli 11 punkt a

Artikli 9 lõike 2 punktid b ja c

Artikli 11 punkt b

Artikli 9 lõike 2 punkt d

Artikli 9 lõike 1 punkt f

Artikli 9 lõike 2 punkt e

Artikli 11 punkt c

Artikli 9 lõike 2 punkt f

Artikli 11 punkt d

Artikli 9 lõike 2 punkt g

Artikli 13 punkt a

Artikli 9 lõike 3 punkt a

Artikkel 12

Artikli 9 lõike 3 punkt b

Artikli 13 punkt b

Artikli 9 lõige 4

Artikli 11 punkt e

Artikli 9 lõige 5

Artikkel 14

Artikkel 10