2.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 523/2005,

1. aprill 2005,

nõukogu määruse (EÜ) nr 1467/2004 kohase “uue eksportija” läbivaatamise algatamise kohta, millega kehtestatakse teiste hulgas ka Hiina Rahvavabariigist pärineva polüetüleentereftalaadi (PET) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, tunnistatakse kehtetuks ühe Hiina Rahvavabariigi eksportija impordi tollimaks ja kehtestatakse nende (PETide) impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 (1) kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi “algmäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   LÄBIVAATAMISTAOTLUS

(1)

Komisjoni on saanud taotluse uue eksportija läbivaatamise algatamiseks algmääruse artikli 11 lõige 4 kohaselt. Taotluse esitajaks oli Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd. (edaspidi “taotleja”). Taotleja on Hiina Rahvavabariigi (edaspidi “asjaomane riik”) eksportiv tootja.

B.   TOODE

(2)

Vaatlusalune toode on Hiina Rahvavabariigist pärit polüetüleentereftalaat (PET) viskoossusega 78 ml/g või rohkem, vastab ISO standardile 1628-5 ja see on klassifitseeritud CN koodi 3907 60 20 all (edaspidi “vaatlusalune toode”).

C.   OLEMASOLEVAD MEETMED

(3)

Praegu kehtivad meetmed on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1467/2004 (2) kehtestatud lõplikud tollimaksud, mille kohaselt kohaldatakse muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärineva vaatlusaluse toote, kaasa arvatud taotluse esitaja toodetud toote impordil ühendusse lõplikku tollimaksu määraga 184 eurot tonni kohta, välja arvatud teatavate selgesõnaliselt nimetatud äriühingute puhul, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid.

D.   LÄBIVAATAMISE PÕHJUSED

(4)

Taotleja väidab, et ta tegutseb algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c turumajanduse tingimuste kohaselt, et ta ei ole eksportinud vaatlusalust toodet ühendusse uurimisperioodi jooksul, millel dumpinguvastased meetmed põhinevad, st ajavahemikus 1. aprillist 2002 kuni 31. märtsini 2003 (edaspidi “esialgne uurimisperiood”) ja et ta ei ole seotud ühegi vaatlusalust toodet eksportiva tootjaga, kelle kohta kehtivad eespool nimetatud dumpinguvastased meetmed.

(5)

Lisaks väidab taotluse esitaja, et ta on hakanud vaatlusalust toodet ühendusse eksportima pärast esialgse uurimisperioodi lõppu.

E.   MENETLUS

(6)

Teadaolevaid asjaomaseid ühenduse tootjaid on teavitatud kõnealusest taotlusest ja neile on antud võimalus esitada oma märkused. Ühtegi märkust ei ole esitatud.

(7)

Olles kontrollinud olemasolevaid tõendeid on komisjon jõudnud järeldusele, et on piisavalt tõendeid selleks, et õigustada “uue eksportija” läbivaatamise algatamine vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 4 selleks, et määratleda, kas taotleja tegutseb algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c kohastes turumajanduse tingimustes või kas ta täidab algmääruse artikli 9 lõike 5 kohaseid nõudeid individuaalse tollimaksu saamise osas; nõuete täitmise korral tuleb taotleja suhtes kehtestada vaatlusaluse toote importimisel ühendusse individuaalsed dumpingumarginaalid ja dumpingu avastamise korral vaatlusaluse toote tollimaksu määr.

a)   Küsimustikud

(8)

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon taotluse esitajale küsimustikud.

b)   Teabe kogumine ja poolte ärakuulamine

(9)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse oma seisukohad kirjalikult teatavaks teha ja esitada tõendusmaterjal. Peale seda võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, mis näitab, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Turumajanduslik staatus

(10)

Kui taotleja esitab piisavalt tõendeid, et ta tegutseb turumajanduslikes tingimustes, st et ta vastab algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud kriteeriumidele, määratakse normaalväärtus kindlaks vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b. Selleks tuleb esitada nõuetekohaselt põhjendatud taotlused kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 3 määratud tähtaja jooksul. Komisjon saadab taotlejale ning Hiina Rahvavabariigi pädevatele asutustele taotluse vormid.

d)   Turumajandusriigi valik

(11)

Juhul kui taotlejale ei anta turumajanduslikku staatust, kuid ta täidab algmääruse artikli 9 lõike 5 kohaseid individuaalse tollimaksu kehtestamiseks vajalikke nõudeid, kasutatakse algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a kohase normaalväärtuse kehtestamiseks Hiina Rahvavabariigi jaoks sobivat turumajandusriiki. Komisjon kavandab sel eesmärgil kasutada taas Ameerika Ühendriike (USA), nagu tehti ka uurimise käigus, mille tulemusena kehtestati meetmed Hiina Rahvavabariigist pärineva vaatlusaluse toote impordi suhtes. Huvitatud isikutel palutakse käesolevaga avaldada oma seisukoht kõnealuse valiku sobivuse kohta käesoleva teadaande lõike 4 punktis 2 sätestatud tähtaja jooksul.

(12)

Juhul kui taotlejale on antud turumajanduslik staatus, võib komisjon vajaduse korral, st kui Hiina Rahvavabariigi kohta puuduvad usaldusväärsed andmed, kasutada mitteusaldusväärsete andemete või hinnategurite asemel andmeid sobivas turumajandusriigis kehtestatud normaalväärtuse kohta, sest asjaomased andmed on normaalväärtuse kehtestamiseks asendamatu väärtusega. Komisjon kavandab kasutada USA ka sel eesmärgil.

F.   KEHTIVA TOLLIMAKSU TÜHISTAMINE JA IMPORDI REGISTREERIMINE

(13)

Vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 4 tuleb kehtivad dumpinguvastased tollimaksud tühistada vaatlusaluse toote impordi suhtes, kui taotleja toodab ja müüb vaatlusalust toodet ekspordiks ühendusse. Samal ajal tuleb kõnealune import registreerida vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5, selleks et tagada, et juhul kui läbivaatamise tulemusel jõutakse järeldusele dumpingu olemasolu kohta taotleja osas, saaks määrata dumpinguvastaseid tollimakse tagasiulatuvalt läbivaatamise algatamise kuupäevast alates. Taotleja võimalike tulevaste kohustuste suurust ei saa hinnata menetlemise kõnealuse etapi käigus.

G.   TÄHTAJAD

(14)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teatada, oma seisukohti kirjalikult teatavaks teha ning esitada vastused käesoleva määruse punktis 8 nimetatud küsimustikule või muud teavet, mida tuleb uurimise käigus arvesse võtta,

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse,

huvitatud pooled võivad avaldada arvamust selle kohta, kas USA, nagu juhul kui taotlejale ei anta turumajanduslikku staatust, on kavandatud, on sobiv turumajandusriik normaalväärtuse määramisel Hiina Rahvavabariigi puhul,

taotleja peab esitama nõuetekohased taotlused turumajanduse staatuse saamiseks

H.   KOOSTÖÖST KEELDUMINE

(15)

Juhul kui huvitatud isikud ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või muul viisil ei esita vajalikku teavet tähtaja jooksul või takistavad uurimist märkimisväärselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 kättesaadavate faktide põhjal teha nii negatiivseid kui positiivseid järeldusi.

(16)

Kui selgub, et huvitatud isikud on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele. Kui huvitatud isikud ei tee koostööd või teevad seda üksnes osaliselt ja kasutatakse kättesaadavaid fakte, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga on algatatud määruse (EÜ) nr 1467/2004 läbivaatamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 384/96 selleks, et määrata kindlaks kas ja millisel määral Hiina Rahvavabariigist pärit polüetüleentereftalaadi (PET) (CN-koodiga 3907 60 20), mida on tootnud ja müüb ekspordiks ühendusse Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co, Ltd (TARIC lisakood A510) impordil ühendusse tuleks kehtestada määrusega (EÜ) nr 1467/2004 rakendatavaid dumpinguvastaseid tollimakse.

Artikkel 2

Nõukogu määrusega rakendatavad dumpinguvastased tollimaksud on käesolevaga tühistatud käesoleva määruse artiklis 1 määratud impordi osas.

Artikkel 3

Toll peab astuma sobivaid samme käesoleva määruse artiklis 1 määratletud impordi registreerimiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 14 lõikele 5. Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 4

1.   Huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama oma kirjalikud seisukohad ja vastused küsimustikule või muu teabe 40 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest. Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku määruses (EÜ) nr 384/96 sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas isik on endast teatanud eespool nimetatud ajavahemiku jooksul.

Peale selle võivad kõik huvitatud pooled sama 40päevase tähtaja jooksul kirjalikult taotleda komisjonilt ärakuulamist.

2.   Uurimise osapooled võivad avaldada arvamust selle kohta, kas USA, keda kavatsetakse kasutada sobiva turumajandusriigina normaalväärtuse määramisel Hiina Rahvavabariigi puhul, on selleks sobiv. Kõnealused arvamused tuleb esitada 10 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

3.   Nõuetekohaselt põhjendatud taotlused turumajanduse staatuse saamiseks tuleb esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

4.   Kõik huvitatud isikute esildised ja taotlused tuleb esitada kirjalikult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti) ning need peavad sisaldama huvitatud isiku nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoni- ja faksi- ja/või teleksinumbrit. Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teadaandes nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mille huvitatud pooled saadavad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga “piiratud” (3) ning vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 19 lõikele 2 peab nendega olema kaasas mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge “tutvumiseks huvitatud pooltele”.

Igasugune teave kõnealuses küsimuses ja/või ärakuulamistaotlused tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks (32-2) 295 65 05

Teleks: COMEU B 21877.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  ELT L 271, 19.8.2004, lk 1.

(3)  See tähendab, et dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artiklile 4. See on konfidentsiaalne dokument vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6.