2.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 173/2005,

24. jaanuar 2005,

millega muudetakse seoses PEACE programmi kehtivuse pikendamisega ja uute kulukohustuse assigneeringute andmisega määrust (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 161,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut, (1)

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (2)

olles konsulteerinud regioonide komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. juuni 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta, (3) artikli 7 lõikega 4 kehtestatakse eesmärgi nr 1 raames Põhja-Iiri ja Iirimaa piirialade heaks programm, mis on suunatud Põhja-Iiri rahuprotsessi (PEACE) toetamisele nelja-aastase ajavahemiku (2000–2004) jooksul.

(2)

17. ja 18. juunil 2004 Brüsselis kohtunud Euroopa Ülemkogu palus komisjonil uurida, kas programmi PEACE ja Rahvusvahelise Iirimaa Fondi tegevuse raames võetavaid meetmeid on võimalik vastavusse viia struktuurifondide 2006. aastal lõppevate programmide raames võetavate meetmetega, et hõlmata nende finantstagajärgi.

(3)

Põhja-Iiri rahuprotsessi, millesse programm PEACE on seni andnud erilise ja olulise panuse, tugevdamiseks on vaja ühenduse jätkuvat rahalist toetust asjaomastele piirkondadele ja pikendada programmi PEACE veel kaheks aastaks.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1260/1999 vastavalt muuta, et pikendada programmi PEACE rakendamist kahe aasta võrra, nii et see langeks kokku struktuurifondide programmitöö perioodiga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1260/1999 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 7 lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“4.   Põhja-Iiri ja Iirimaa piirialade heaks luuakse eesmärgi 1 raames aastateks 2000–2006 Põhja-Iiri rahuprotsessi toetuseks programm PEACE.”

2)

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BODEN


(1)  Nõusolek antud 11. jaanuaril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Arvamus esitatud 16. detsembril 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1105/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 3).


LISA

“I LISA

STRUKTUURIFONDID

Kulukohustuste assigneeringute jaotus aastate kaupa ajavahemikuks 2000–2006

(artikli 7 lõige 1)

(miljonites eurodes, 1999. aasta hindade põhjal)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660”