25.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 21/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 110/2005,

24. jaanuar 2005,

millega nähakse ette tootjaorganisatsioonidele hüvitise andmine 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2003 töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja kalakasvatussektori toodete turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitist antakse teatavatel tingimustel ühenduse tuunitootjate organisatsioonidele selle kvartali jooksul töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest, mille kohta on registreeritud hinnad, tingimusel et nii ühenduse turul registreeritud kvartali keskmine müügihind kui ka vaba hind piiril koos võimalike tasakaalustusmaksudega on alla 87 % asjaomase toote ühenduse tootjahinnast.

(2)

Ühenduse turu olukorra hindamisel on selgunud, et üle 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares) puhul olid määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 osutatud kvartali keskmine müügihind ja vaba hind piiril ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2003 alla 87 % kehtivast ühenduse tootjahinnast, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 2346/2002. (2)

(3)

Hüvitise saamise õigus otsustatakse müügitehingute alusel, mille arvete kuupäevad jäävad asjakohasesse kvartalisse ja mida kasutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 2183//2001 (3) artiklis 4 osutatud keskmise igakuise müügihinna arvutamisel.

(4)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 2 sätestatud hüvitise summa ei tohi mingil juhul ületada käivituskünnise ja kõnealuse toote ühenduse turul registreeritud keskmise müügihinna vahet või standardsummat, mis on 12 % kõnealusest künnisest.

(5)

Kogused, mille eest makstakse määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 1 sätestatud hüvitist, ei tohi mingil juhul ületada kõnealuse artikli lõikega 3 asjaomaseks kvartaliks ettenähtud piirmäära.

(6)

Kõnealuses kvartalis ühenduse tolliterritooriumil asuvale töötlevale tööstusele müüdud ja tarnitud üle 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares) kogused olid suuremad kui viimase kolme kalandusaasta samas kvartalis müüdud ja tarnitud kogused. Kuna need kogused ületavad määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 3 sätestatud piirmäära, tuleks piirata selliste toodete üldkogust, mille eest hüvitist makstakse.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 4 sätestatud ülemmääradele, mida kasutatakse igale tootjaorganisatsioonile antava hüvitise arvutamiseks, tuleks hüvitise saamiseks kõlblikud kogused jaotada asjaomaste tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt nende toodangule 2000., 2001. ja 2002. kalandusaasta samas kvartalis.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitis antakse ajavahemikuks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2003 järgmiste toodete osas ja järgmiste piirmäärade ulatuses:

Toode

Maksimumhüvitis

(EUR/tonn)

Kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub üle 10 kg

24

Artikkel 2

1.   Nende liikide hüvitise saamiseks kõlblikud üldkogused on järgmised:

Kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub üle 10 kg: 11 433,536 tonni.

2.   Üldkogus jaotatakse asjaomaste tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 3.

(3)  EÜT L 293, 10.11.2001, lk 11.


LISA

Ajavahemikus 1. oktoobrist31. detsembrini 2003 hüvitise saamiseks kõlblike tuunikoguste jaotus tootjaorganisatsioonide vahel hüvitise protsendimäärade kaupa vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikele 4

(tonnides)

Kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub üle 10 kg

Kogused,

mille eest makstakse hüvitist 100 %

(artikli 27 lõike 4 esimene taane)

Kogused,

mille eest makstakse hüvitist 50 %

(artikli 27 lõike 4 teine taane)

Üldkogused,

mille eest makstakse hüvitist

(artikli 27 lõike 4 esimene ja teine taane)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EL – kokku

10 438,496

995,040

11 433,536