21.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 91/2005,

20. jaanuar 2005,

asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade toetussertifikaatide suhtes vähenduskoefitsiendi kohaldamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikele 5

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, milles sätestatakse põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1)

võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1520/2000, millega sätestatakse teatavatele asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavatele põllumajandussaadustele ja -toodetele eksporditoetuste andmise korra ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriikide poolt vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõike 2 kohaselt saadetud teadetest nähtub, et saadud taotluste kogusumma on 220 145 448 EUR, ning, nagu osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikes 4, kehtivate toetussertifikaatide osa jaoks eraldatud summa on 71 047 745 EUR.

(2)

Vähenduskoefitsient arvutatakse määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõigete 3 ja 4 alusel. Seetõttu tuleks sellist koefitsienti kohaldada alates 1. veebruarist 2005 kehtivatele toetussertifikaatidele vastavate taotletud summade suhtes, nagu on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikes 6,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. veebruarist 2005 kehtivatele toetussertifikaatidele vastavate taotletud summade suhtes kohaldatakse vähenduskoefitsienti 0,678.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 886/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 14).