20.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 79/2005,

19. jaanuar 2005,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 rakendamise kohta nimetatud määruses 3. kategooria materjalina määratletud piima, piimapõhiste toodete ja piimast tuletatud toodete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (1) eriti selle artikli 6 lõike 2 punkti i,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1774/2002 sätestatakse loomade ja inimeste tervishoiu eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste kogumiseks, transpordiks, ladustamiseks, käitlemiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks või kõrvaldamiseks, et välistada kõnealustest toodetest tekkivat ohtu loomade või inimeste tervisele.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1774/2002 sätestatakse eeskirjad nimetatud määruses 3. kategooria materjalina määratletud, inimtoiduks ettenähtud toodete tootmisel saadud teatud loomsete kõrvalsaaduste ja endise loomse toidu kasutamiseks, sealhulgas piima ja piimapõhiste toodete kasutamiseks, mis ei ole enam inimtoiduks ette nähtud. Määrusega (EÜ) nr 1774/2002 nähakse samuti ette võimalus kasutada 3. kategooria materjale muul viisil vastavalt nimetatud määruses sätestatud korrale ja pärast konsultatsiooni asjakohase teaduskomiteega.

(3)

Vastavalt juhtiva teaduskomitee 1996., 1999. ja 2000. aasta arvamustele puuduvad tõendid selle kohta, et veiste spongioosne entsefalopaatia (BSE) leviks piima kaudu ning piimast tulenev risk loetakse tühiseks. TSE/BSE ad hoc töögrupp toetas nimetatud seisukohti oma 15. märtsi 2001. aasta hetkeolukorra aruandes.

(4)

Nimetatud arvamuste alusel ei kehti erandina piima, piimapõhiste toodete ja ternespiima suhtes loomse valgu põllumajandusloomadele söötmise keeld, keda peetakse, nuumatakse või aretatakse toiduainete tootmiseks, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad. (2)

(5)

Määrust (EÜ) nr 1774/2002 ei kohaldata joogipiima või ternespiima suhtes, mis on kõrvaldatud või kasutatud päritolupõllumajandusettevõttes. Nimetatud määrusega on piima ja ternespiima lubatud kasutada orgaanilistes väetistes ja mullaparandusainetes, kui pädev asutus ei leia, et nendega kaasneb mõne tõsise edasikanduva haiguse leviku oht, juhul kui põllumajandusloomad nendega väetatud maale ja sellise ohu kätte sattuda võivad.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohaselt tohib 3. kategooria materjali kasutada vastavalt rangetele tingimustele ning sellist materjali on lubatud põllumajandusloomadele sööta ainult pärast töötlemist tunnustatud 3. kategooria töötlemisettevõttes.

(7)

Loomseid kõrvalsaadusi, mis on saadud inimtoiduks ettenähtud piimatoodete tootmisel ja endisi piimast toiduaineid toodetakse üldiselt ettevõtetes, mis on tunnustatud vastavalt nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiivile 92/46/EMÜ, millega sätestatakse toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad. (3) Kasutusvalmid piimatooted on üldjuhul pakendatud ning seetõttu on edasise saastumise võimalused minimaalsed.

(8)

Komisjon peab küsima Euroopa Toiduohutusametilt nõu määruses (EÜ) nr 1774/2002 3. kategooria materjalina määratletud kasutusvalmis piima, piimapõhiste ja piimast tuletatud toodete (“tooted”) põllumajandusloomadele söötmise võimaluse kohta ilma täiendava töötlemiseta ja nõutud tingimustel riske miinimumini viies.

(9)

Kuni nimetatud nõuande saamiseni ja võttes arvesse olemasolevaid teaduslikke arvamusi ning loomade tervishoiu ja heaolu teaduskomitee 1999. aasta aruandes esitatud suu- ja sõrataudivastase erakorralise vaktsineerimise strateegiat, on asjakohane ajutiselt kehtestada konkreetsed meetmed toodete kogumiseks, transpordiks, töötlemiseks ja kasutamiseks.

(10)

Liikmesriikides on vaja kehtestada asjakohased kontrollisüsteemid käesoleva määruse täitmise kontrollimiseks ning asjakohaste meetmete tarvituselevõtuks määruse mittetäitmise korral. Otsustades, kui mitmele registreeritud põllumajandusettevõttele anda luba asjaomaseid tooteid kasutada, peavad liikmesriigid samuti arvesse võtma parimate ja halvimate juhtude riskianalüüse, mis koostati episootiliste haiguste situatsiooniplaanide kavandamisel.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriikide üldluba

Liikmesriigid annavad loa määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 6 lõike 1 punktides e, f ja g nimetatud 3. kategooria materjalina määratletud, kuid vastavalt nimetatud määruse VII lisa V peatükile töötlemata piima, piimapõhiste toodete ja piimast tuletatud toodete (“tooted”) kogumiseks, transpordiks, töötlemiseks, kasutamiseks ja ladustamiseks, tingimusel, et need tegevused ning tooted on kooskõlas käesoleva määruse nõuetega.

Artikkel 2

Töödeldud toodete, vadaku ja töötlemata toodete kasutamine söödaks

1.   I lisas nimetatud töödeldud tooteid ja vadakut võib kasutada söödaks vastavalt nimetatud lisas sätestatud nõuetele.

2.   II lisas nimetatud töötlemata tooteid ja muid tooteid võib kasutada söödaks vastavalt nimetatud lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 3

Kogumine, transport ja ladustamine

1.   Toodete kogumine, transport ja identifitseerimine toimub vastavalt määruse (EÜ) nr 1774/2002 II lisas sätestatud nõuetele.

Siiski ei kohaldata esimest alalõiku piimatöötlemisettevõtjatele, kes on tunnustatud direktiivi 92/46/EMÜ artikli 10 kohaselt, kui nad koguvad ja tagastavad ettevõttesse tooteid, mida nad on eelnevalt oma klientidele tarninud.

2.   Toodete ladustamine peab toimuma nõutaval temperatuuril, et vältida ohtu loomade või inimeste tervisele, kas:

a)

selleks otstarbeks mõeldud laos, mis on tunnustatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1774/2002 artiklile 11; või

b)

selleks otstarbeks mõeldud eraldi laoruumis, mis asub vastavalt direktiivi 92/46/EMÜ artiklile 10 tunnustatud ettevõttes.

3.   Ladustamisel või laost väljaviimisel lõpptoodetest võetud proovid peavad vastama vähemalt määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa I peatüki punktis D sätestatud mikrobioloogilistele normidele.

Artikkel 4

Lubade väljastamine, registreerimine ja kontrolli meetmed

1.   Piimatöötlemisettevõtted, mis on tunnustatud direktiivi 92/46/EMÜ artikli 10 kohaselt ja põllumajandusettevõtted, millele on väljastatud luba vastavalt käesoleva määruse lisadele, registreeritakse selleks pädeva asutuse poolt.

2.   Pädev asutus peab võtma vajalikke meetmeid, et kontrollida käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmist registreeritud töötlemisettevõtjate ja põllumajandusettevõtjate poolt.

Artikkel 5

Loa ja registreerimise peatamine nõuete mittetäitmise korral

Pädeva asutuse poolt vastavalt käesolevale määrusele väljastatud luba või registreerimine peatatakse viivitamatult, kui käesoleva määruse nõudeid enam ei täideta.

Loa ja registreerimise tohib taastada alles pärast seda, kui on võetud pädeva asutuse poolt nõutud asjakohased parandusmeetmed.

Artikkel 6

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse sätted läbi ja kohandab neid vastavalt Euroopa Toiduohutusameti arvamusele.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 668/2004 (ELT L 112, 19.4.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1993/2004 (ELT L 344, 20.11.2004, lk 12).

(3)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).


I LISA

TÖÖDELDUD TOODETE JA VADAKU MUU KASUTAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) nr 1774/2002 ARTIKLI 6 LÕIKE 2 PUNKTILE i

I PEATÜKK

A.   Asjaomased tooted:

Tooted, sealhulgas puhastusvesi, mis on olnud kontaktis toorpiimaga ja/või vastavalt direktiivi 92/46/EMÜ C lisa I peatüki punktile A 4(a) pastöriseeritud piimaga, mille suhtes on kohaldatud vähemalt üht alljärgnevat töötlust:

a)

“kõrgkuumutus” (UHT) vastavalt direktiivi 92/46/EMÜ C lisa I peatüki punktile A 4(b);

b)

steriliseerimine kuni Fc-väärtus on vähemalt 3 või vastavalt direktiivi 92/46/EMÜ C lisa I peatüki punktile A 4(c) 20 minuti jooksul läbi viidud steriliseerimine vähemalt temperatuuril 115 °C või sellega ekvivalentsel temperatuuril;

c)

vastavalt I peatüki punktile A 4(a) läbi viidud pastöriseerimine või vastavalt direktiivi 92/46/EMÜ C lisa I peatüki punktile A 4(c) läbi viidud steriliseerimine, välja arvatud käesoleva lõike punktis b nimetatud steriliseerimine, millele järgneb:

i)

piimapulbri või piimapõhiste kuivtoodete puhul kuivatusprotsess; või

ii)

hapendatud piimatoodete puhul protsess, mille jooksul pH-väärtust alandatakse ja hoitakse vähemalt ühe tunni jooksul alla 6.

B.   Kasutamine

Punktis A nimetatud tooteid võib kasutada söödana asjaomases liikmesriigis ja piirialadel, juhul kui asjaomased liikmesriigid on sõlminud sellekohase lepingu. Asjaomane ettevõte peab tagama toodete jälgitavuse.

II PEATÜKK

A.   Asjaomased tooted:

1.

Tooted, sealhulgas puhastusvesi, mis on olnud kontaktis ainult vastavalt direktiivi 92/46/EMÜ C lisa I peatüki punktile A 4(a) pastöriseeritud piimaga, ja

2.

Kuumtöötlemata piimapõhistest toodetest valmistatud vadak, mis tuleb koguda pärast vähemalt 16 tunni möödumist piima kalgendumisest ja mille pH peab olema enne transportimist otse tunnustatud loomakasvatusettevõtetesse < 6,0.

B.   Kasutamine

Punktis A nimetatud tooteid ja vadakut võib kasutada söödana asjaomases liikmesriigis alljärgnevatel tingimustel:

a)

nad on saadetud ettevõttest, mis on tunnustatud direktiivi 92/46/EMÜ artikli 10 kohaselt, tagades nõnda nende toodete jälgitavuse; ja

b)

nad saadetakse tunnustatud loomakasvatusettevõtetesse, mille arv on piiratud ja mis on välja valitud vastavalt parimate ja halvimate juhtude riskianalüüsile, mis koostati episootiliste haiguste, eriti suu- ja sõrataudi, situatsioonplaanide kavandamisel.


II LISA

TÖÖTLEMATA TOODETE JA MUUDE TOODETE MUU KASUTAMINE

A.   Asjaomased tooted:

Toortooted, sealhulgas puhastusvesi, mis on olnud kontaktis toorpiimaga, ja muud tooted, mille suhtes ei saa garanteerida I lisa I ja II peatükis nimetatud töötlemist.

B.   Kasutamine

Punktis A nimetatud tooteid võib kasutada söödana asjaomases liikmesriigis alljärgnevatel tingimustel:

a)

nad on saadetud ettevõttest, mis on tunnustatud direktiivi 92/46/EMÜ artikli 10 kohaselt, tagades nõnda nende toodete jälgitavuse; ja

b)

nad saadetakse tunnustatud loomakasvatusettevõtetesse, mille arv on piiratud ja mis on välja valitud vastavalt parimate ja halvimate juhtude riskianalüüsile, mis koostati episootiliste haiguste, eriti suu- ja sõrataudi, situatsiooniplaanide kavandamisel, ja tingimusel, et tunnustatud loomakasvatusettevõtetes asuvad loomad viiakse:

i)

kas otse samas liikmesriigis asuvasse tapamajja; või

ii)

samas liikmesriigis asuvasse teise ettevõttesse, mille suhtes pädev asutus garanteerib, et suu- ja sõrataudile vastuvõtlikud loomad viiakse ettevõttest minema vaid:

a)

vastavalt punktile i või

b)

juhul kui loomad on saadetud ettevõttesse, kus ei kasutata söödana käesolevas lisas nimetatud tooteid, pärast seda, kui on möödunud 21päevane ooteaeg alates loomade saabumisest.