4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/28


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 255, 30. september 2005 )

Leheküljel 49 artikli 49 lõike 1 esimeses lõigus

asendatakse

„1.   Liikmesriik tunnistab VI lisa punktis 6 loetletud arhitekti kvalifikatsiooni …”

järgmisega:

„1.   Liikmesriik tunnistab VI lisas loetletud arhitekti kvalifikatsiooni …”.

Leheküljel 49 artikli 49 lõike 2 teises lõigus

asendatakse

„Lõikes 1 nimetatud tunnistus tõendab, …”

järgmisega:

„Esimeses lõigus nimetatud tunnistus tõendab, …”.

Leheküljel 79 ja sellele järgnevatel lehekülgedel V lisas

Leheküljel 88, veerg „Patoloogia”, rida „Ireland”

asendatakse

„Morbid anatomy and histopathology”

järgmisega:

„Histopathology”.

Leheküljel 91, veerg „Laborimeditsiin”, rida „Ελλάς”

jäetakse välja

:

„Χειρουργική Θώρακος”.

Leheküljel 91, veerg „Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia”, rida „Ireland”

asendatakse

„Plastic surgery”

järgmisega:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”.

Leheküljel 92, veerg „Mikrobioloogia-bakterioloogia”, rida „Ελλάς”

asendatakse

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”

järgmisega:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”.

Leheküljel 93, veerg „Torakaalkirurgia”, rida „Italia”

asendatakse

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

järgmisega:

„—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”.

Leheküljel 95, veerg „Gastroenteroloogia”, rida „Belgique/België/Belgien”

asendatakse

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

järgmisega:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”.

Leheküljel 97, veerg „Füsiaatria”, rida „Portugal”

asendatakse

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

järgmisega:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”.

Leheküljel 99, veerg „Radioloogia”, rida „Ireland”

asendatakse

„Radiology (**)”

järgmisega:

„Radiology”.

Leheküljel 99, veerg „Radioloogia”, rida „Italy”

asendatakse

„Radiologia”

järgmisega:

„Radiologia (**)”.

Leheküljel 101, veerg „Rahvatervis”, rida „Κύπρος”

asendatakse

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

järgmisega:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”.

Leheküljel 108, veerg „Traumatoloogia”, rida „Česká republika”

asendatakse

„Traumatologie

Urgentní medicína”

järgmisega:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína”.

Leheküljel 108, veerg „Traumatoloogia”, rida „Slovensko”

asendatakse

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

järgmisega:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”.

Leheküljel 115, V lisa, punkt 5.3.1, C veerg

asendatakse

„C.   Otseselt stomatoloogiaga seotud õppeained

Hambaproteetika

Hambaravimaterjalid ja -varustus

Konservatiivne stomatoloogia

Ennetav stomatoloogia

Stomatoloogiaga seotud valuvaigistid ja rahustid

…”

järgmisega:

„C.   Otseselt hambaraviga seotud õppeained

Hambaproteetika

Hambaravimaterjalid ja -varustus

Konservatiivne hambaravi

Ennetav hambaravi

Valuvaigistid ja rahustid

…”.

Leheküljel 115, tabel 5.3.2 „Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendav dokument”, veerg „Kvalifikatsiooni tõendav dokument”, rida „Česká republika”

asendatakse

„… (doktor)”

järgmisega:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”.

Leheküljel 121, tabel 5.4.2 „Veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendav dokument”, veerg „Kvalifikatsiooni tõendav dokument”, rida „Deutschland”

asendatakse

„… des Dritten Abscnitts …”

järgmisega:

„… des Dritten Abschnitts …”.

Leheküljel 128, tabel 5.6.2 „Proviisori kvalifikatsiooni tõendav dokument”, veerg „Väljaandev asutus”, rida „Magyarország”

asendatakse

„EG Egyetem”

järgmisega:

„Egyetem”.

Leheküljel 129 ja sellele järgnevatel lehekülgedel arhitekte käsitlevates tabelites

a)

leheküljel 130, tabel „España”

Viimases veerus joondatakse akadeemilised võrdlusaastad kolmandas veerus toodud väljaandvate asutustega järgmiselt:

„Riik

Kvalifikatsiooni tõendav dokument

Väljaandev asutus

Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus

Akadeemiline võrdlusaasta

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia;

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada;

1994/1995”

b)

leheküljel 132, tabel „Italia”, viimane osa

Selle tabeli osa viimases veerus joondatakse akadeemilised võrdlusaastad kolmandas veerus toodud väljaandvate asutustega järgmiselt:

„Riik

Kvalifikatsiooni tõendav dokument

Väljaandev asutus

Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus

Akadeemiline võrdlusaasta

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”

c)

leheküljel 133, tabel „Portugal”

Viimases veerus joondatakse akadeemilised võrdlusaastad kolmandas veerus toodud väljaandvate asutustega järgmiselt:

„Riik

Kvalifikatsiooni tõendav dokument

Väljaandev asutus

Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus

Akadeemiline võrdlusaasta

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”

Leheküljel 135 VI lisas

asendatakse alapealkiri

„6.   Artikli 45 lõike 1 kohaselt teatud õigused omandanud arhitekti kvalifikatsiooni tõendav dokument”

järgmisega:

„Artikli 45 lõike 1 kohaselt teatud õigused omandanud arhitekti kvalifikatsiooni tõendav dokument”.