16.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 70/17


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/20/EÜ,

9. märts 2005,

millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 95 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Pidades silmas Euroopa Liidu hiljutist laienemist, tuleb pöörata asjakohast tähelepanu erilisele olukorrale uutes liikmesriikides, eriti seoses direktiivi 94/62/EÜ (3) artikli 6 lõikes 1 ringlussevõtu ja taaskasutamise osas püstitatud eesmärkide saavutamisega.

(2)

16. aprilli 2003. aasta ühinemislepingu alusel Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriigid vajavad rohkem aega, et kohandada oma ringlussevõtu ja taaskasutamise süsteemid direktiivi 94/62/EÜ eesmärkidega.

(3)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on pakendijäätmete ringlussevõtu ja taaskasutamise siseriiklike eesmärkide ühtlustamine, ei ole liikmesriikide tasandil võimalik täielikult saavutada ning see oleks tegevuse ulatuslikkuse tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(4)

Euroopa Liidu edasist laienemist silmas pidades tuleb asjakohast tähelepanu pöörata ka plaanide kohaselt Euroopa Liiduga tulevikus liituvate riikide eriolukorrale.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 94/62/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/62/EÜ artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:

“11.

16. aprilli 2003. aasta ühinemislepingu alusel Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriigid võivad lõike 1 punktides b, d ja e nimetatud eesmärkide saavutamise lükata edasi enda poolt valitud tähtpäevani, mis ei tohi aga olla hilisem kui 31. detsember 2012 Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Leedu, Ungari, Sloveenia ja Slovakkia; 31. detsember 2013 Malta; 31.detsember 2014 Poola ja 31. detsember 2015 Läti puhul.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 9. septembril 2006. . Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritava valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 9. märts 2005

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. P. BORELL PONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

N. SCHMIT


(1)  ELT C 241, 28.9.2004, lk 20.

(2)  Euroopa Parlamendi 17. novembri 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 21. veebruari 2005. aasta otsus.

(3)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/12/EÜ (ELT L 47, 18.2.2004, lk 26).