3.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/23


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS

28. september 2005

liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil

(2005/761/EÜ)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b taanet ii,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa teaduspoliitika tugevdamiseks ja ümberkorraldamiseks teatas komisjon oma 18. jaanuari 2000. aasta teatises pealkirjaga “Euroopa teadusruumi poole”, et on vaja luua Euroopa teadusruum kui ühenduse tulevase tegevuse keskpunkt kõnealuses valdkonnas.

(2)

23. – 24. märtsi 2000. aasta Lissaboni kohtumisel seadis Euroopa Ülemkogu Euroopa Teadusruumi kinnitades ühenduse eesmärgiks saada aastaks 2010 maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistele toetuvaks majandussüsteemiks.

(3)

Majanduse globaliseerumine nõuab teadlaste suuremat liikuvust – asjaolu, mida tõdeti ühenduse kuuendas teadusuuringute raamprogrammis, (4) kui ühendus avas oma programmid veelgi suuremas ulatuses kolmandate riikide teadlastele.

(4)

15.–16. märtsi 2002. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel Barcelonas seatud eesmärgi täitmiseks, milleks on saavutada 3 % SKT investeerimiseks teadusuuringutesse, vajab ühendus hinnanguliselt 700 000 teadlast. Kõnealune eesmärk tuleks saavutada, kasutades mitmeid vastastikku seotud meetmeid, näiteks teaduskarjääri noortele köitvamaks muutmine, naiste osalemise edendamine teadusuuringutes, uurimistegevuse alaste koolitus- ja liikuvusvõimaluste suurendamine, teadlaste tööalaste väljavaadete suurendamine ühenduses ja ühenduse avamine kolmandate riikide kodanikele, et nad saaksid ühisesse piirkonda siseneda ja seal reisida teadusliku uurimistegevuse eesmärgil.

(5)

Et olla rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimeline ja atraktiivne, peaksid liikmesriigid võtma vajalikud meetmed, et muuta lühiajaline sisenemine ja liikumine ühenduse piires teadlastele lihtsamaks.

(6)

Lühiajalise viibimise korral peaksid liikmesriigid kohustuma käsitlema kolmandate riikide teadlasi, kelle suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 539/2001 (5) alusel viisanõue, kui heas usus tegutsevaid isikuid ja kohaldama nende suhtes acquis communautaire's sätestatud lühiajaliste viisade andmise korras ettenähtud soodustusi.

(7)

Tuleks võtta meetmed teabe ja heade tavade vahetamise edendamiseks, et parandada teadlastele lühiajaliste viisade andmise korda.

(8)

Käesolevas soovituses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid.

(9)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva soovituse vastuvõtmisel ja see ei mõjuta teda. Arvestades asjaolu, et käesolev soovitus arendab Schengeni acquis'd edasi Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise sätete alusel, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on käesoleva soovituse vastu võtnud, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(10)

Käesolev soovitus on nende Schengeni acquis' sätete edasiarendus, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes; (6) Ühendkuningriik ei osale seetõttu selle vastuvõtmises ja see ei mõjuta teda.

(11)

Käesolev soovitus on nende Schengeni acquis' sätete edasiarendus, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes; (7) Iirimaa ei osale seetõttu selle vastuvõtmises ja see ei mõjuta teda.

(12)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev soovitus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb nimetatud kahe riigi ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, (8) mis on seotud nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (9) artikli 1 punktis B osutatud valdkonnaga.

(13)

Šveitsi puhul kujutab käesolev soovitus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel allkirjastatud lepingu tähenduses, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis on seotud otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonnaga, koostoimes nõukogu otsustega 2004/849/EÜ (10) ja 2004/860/EÜ, (11) mis käsitlevad kõnealuse lepingu allkirjastamist Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse nimel ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist, artiklite 4 lõigetega 1.

(14)

Käesolev soovitus kujutab endast õigusakti, mis põhineb Schengeni acquis'l või on sellega seotud mõnel muul viisil 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 tähenduses.

(15)

Käesoleva soovituse eesmärgiks on pakkuda paindlikku süsteemi teadlastele, kes soovivad hoida tööalast suhet oma päritoluriigi asutusega (nt veetes igal semestril kuni kolm kuud Euroopa vastuvõtvas teadusasustuses, mis paikneb ühisel alal, samas ülejäänud ajal jätkates tööd päritoluriigi teadusasutuses),

SOOVITAVAD LIIKMESRIIKIDELE JÄRGMIST:

1.

hõlbustada viisade andmist, kohustudes kiirendama kolmandate riikide teadlaste, kelle suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 539/2001 alusel viisanõue, viisataotluste läbivaatamist;

2.

edendada nende kolmandate riikide teadlaste rahvusvahelist liikuvust, kellel on vaja sageli Euroopa Liidu piires reisida, andes neile mitmekordsed viisad. Viisade kehtivusaja määramisel peaksid liikmesriigid võtma arvesse teadusprogrammide kestust, milles teadlased osalevad;

3.

kohustuda hõlbustama ühtlustatud lähenemisviisi kasutuselevõtmist teadlastelt viisataotlusele lisaks nõutavate tõendavate dokumentide osas. Liikmesriigid konsulteerivad selles küsimuses tunnustatud teadusorganisatsioonidega;

4.

kaasa aidata teadlastele viisade andmisele ilma halduslõivu nõudmata vastavalt acquis communautaire's sätestatud eeskirjadele;

5.

kohalikus konsulaarkoostöös võtta arvesse kolmandate riikide teadlastele viisade andmise hõlbustamise eesmärki, et edendada heade tavade vahetamist;

6.

hiljemalt 28. septembriks 2006 kohustuda andma komisjonile teavet kasutusele võetud heade tavade kohta teadlastele ühtsete viisade andmise hõlbustamise osas, et komisjonil oleks võimalik hinnata tehtud edusamme. Võttes arvesse, kas direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta (12) on vastu võetud ning hinnangu andmise tulemusi, tuleks uurida võimalust kaasata käesoleva soovituse sätted sobivasse õiguslikult siduvasse dokumenti.

Strasbourg, 28. september 2005.

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

D. ALEXANDER


(1)  ELT C 120, 20.5.2005, lk 60.

(2)  ELT C 71, 22.3.2005, lk 6.

(3)  Euroopa Parlamendi 12. aprilli 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 18. juuli 2005. aasta otsus.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta otsus 1513/2002/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuendat raamprogrammi, mille eesmärk on toetada Euroopa teadusruumi loomist ja innovatsiooni (2002–2006) (EÜT L 232, 29.8.2002, lk 1). Otsust on muudetud otsusega nr 786/2004/EÜ (ELT L 138, 30.4.2004, lk 7).

(5)  Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 851/2005 (ELT L 141, 4.6.2005, lk 3).

(6)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(7)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(8)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(9)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(10)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 26.

(11)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 78.

(12)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 15.