16.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/72


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2005/792/ÜVJP,

14. november 2005,

Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu mõistis 23. mail 2005 sügavalt hukka ülemäärase, ebaproportsionaalse ja valimatu jõu kasutamise Usbeki julgeolekujõudude poolt mais Andijonis toimunud sündmuste ajal ning väljendas sügavat kahetsust selle üle, et Usbeki ametivõimud ei vastanud adekvaatselt ÜRO nõudele viia läbi nimetatud sündmuste sõltumatu rahvusvaheline uurimine.

(2)

Nõukogu mõistis 13. juunil 2005 hukka Usbeki ametivõimude keelu sõltumatu rahvusvahelise uurimise läbiviimiseks seoses hiljutiste sündmustega Andijonis ning kinnitas taas oma veendumust, et tuleb teostada usaldusväärne ja sõltumatu rahvusvaheline uurimine ning soovitas tungivalt Usbeki ametivõimudel oma seisukoht 2005. aasta juuni lõpuks läbi vaadata.

(3)

18. juulil tuletas nõukogu meelde oma 23. mai ja 13. juuni järeldusi ning väljendas kahetsust selle üle, et Usbekistani ametivõimud ei olnud juuni lõppu seatud tähtajaks oma seisukohta uuesti läbi vaadanud. Seetõttu andis nõukogu teada, et ta vaatab läbi Usbekistani suhtes võetavad meetmed nagu embargo kehtestamine Usbekistani eksporditavate relvade, sõjavarustuse ja varustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, suhtes ning muud suunatud meetmed.

(4)

Nõukogu väljendas 3. oktoobril 2005 taas sügavat muret olukorra pärast Usbekistanis ja mõistis karmilt hukka Usbeki ametivõimude keelu sõltumatu rahvusvahelise uurimise teostamiseks seoses mais Andijonis toimunud sündmustega. Nõukogu teatas, et ta peab jätkuvalt esmatähtsaks usaldusväärse ja läbipaistva sõltumatu rahvusvahelise uurimise läbiviimist.

(5)

Pidades silmas Usbekistani julgeolekujõudude ülemäärast, ebaproportsionaalset ja valimatut jõu kasutamist Andijoni sündmuste ajal, on nõukogu otsustanud kehtestada relvade, sõjavarustuse ja muu tõenäoliselt siserepressioonideks kasutatava varustuse embargo Usbekistani suhtes.

(6)

Nõukogu on samuti otsustanud kohaldada Euroopa Liitu lubamise piiranguid nende isikute suhtes, kes on otseselt vastutavad ebaproportsionaalse ja valimatu jõu kasutamise eest Andijonis ja sõltumatu uurimise takistamise eest.

(7)

Nõukogu on otsustanud meetmeid rakendada esialgu ühe aasta jooksul. Seni hindab nõukogu neid meetmeid mis tahes oluliste muudatuste valguses, eelkõige seoses järgmisega:

i)

Andijoni rahutuste põhjustamises ning nendes osalemises süüdistatute üle peetavate kohtuprotsesside kulg ja tulemused;

ii)

isikute, kes on kahelnud Usbekistani ametivõimude Andijonis toimunud sündmusi puudutava versiooni tõepärasuses, kinnipidamise ja tagakiusamise asjaolud;

iii)

Usbekistani koostöö mis tahes sõltumatu rahvusvahelise raportööriga, kes on määratud Andijoni rahutusi uurima;

iv)

mis tahes sõltumatu rahvusvahelise uurimise tulemused,

ja iga tegevus, mis näitab Usbekistani ametivõimude soovi järgida inimõiguste, õigusriigi ja põhivabaduste austamise põhimõtteid.

(8)

Teatavate abinõude rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade Usbekistani müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, sõltumata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   I lisas loetletud varustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine Usbekistani on keelatud.

3.   Keelatud on:

i)

otseselt või kaudselt pakkuda tehnilist abi, vahendusteenuseid ja muid sõjalise tegevuse ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatutele ettenähtud varuosade, ning varustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi füüsilisele ega juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Usbekistanis või kasutamiseks Usbekistanis;

ii)

rahastada sõjalise tegevusega seotud tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust relvade ja nendega seotud materjali müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, või tehnilise abi, vahendusteenuste, muude teenuste või varustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, pakkumiseks otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Usbekistanis või kasutamiseks Usbekistanis.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata:

i)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO, ELi ja ühenduse institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ettenähtud mittesurmava sõjavarustuse või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ettenähtud materjali müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

ii)

artiklis 1 osutatud relvade ja varustuse tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes rahvusvahelistes julgeoleku abijõududes (International Security Assistance Force – ISAF) ja operatsioonis “Kestev vabadus” (“Operation Enduring Freedom” – OEF) osalevatele vägedele Usbekistanis;

iii)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks ettenähtud vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

iv)

punktides i, ii ja iii osutatud vahenditega seotud rahastamise ja rahalise või tehnilise abi andmise suhtes

tingimusel, et selline eksport ja abi on eelnevalt asjaomase pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud.

2.   Artiklit 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt eksporditakse Usbekistani üksnes ÜRO ja ELi töötajatele, ühenduse või selle liikmesriikide töötajatele, meedia esindajatele, humanitaar- ja arenguabitöötajatele ning nendega seotud töötajatele isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et vältida valimatu ja ebaproportsionaalse jõu kasutamise eest Andijonis otseselt vastutavate II lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist ning sõltumatu uurimise takistamist.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt:

i)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina;

ii)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina või

iii)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

iv)

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

5.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriik võib lubada erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas Euroopa Liidu organiseeritud kohtumised, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Usbekistanis.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse antuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Juhul kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamusega.

8.   Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 6 ja 7 alusel II lisas loetletud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud ja ainult asjaomaste isikute kohta.

Artikkel 4

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (1) kohaselt kavandatud tehnilisi kohtumisi läbi ei viida.

Artikkel 5

Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse 12 kuu jooksul. Seda tuleb pidevalt uuesti läbi vaadata. Seda uuendatakse või vajaduse korral muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.

Artikkel 6

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

T. JOWELL


(1)  EÜT L 229, 31.8.1999, lk 3.


I LISA

Loetelu varustusest, mida võidakse kasutada siserepressioonideks

Artikli 1 lõikes 2 nimetatud siserepressioonideks kasutatav varustus

Järgnev loetelu ei sisalda spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks mõeldud või vastavalt modifitseeritud esemeid.

1.

Kuulikindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid, kuulikindlad kilbid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

2.

Erivahendid sõrmejälgede võtmiseks.

3.

Võimsusregulaatoriga helgiheitjad.

4.

Kuulikindlad ehitusmaterjalid.

5.

Jahinoad.

6.

Spetsiaalsed tootmisvahendid haavlipüsside valmistamiseks.

7.

Laskemoona käsilaadimisvarustus.

8.

Sideteadete pealtkuulamisseadmed.

9.

Optilised tahkisdetektorid.

10.

Kujutisevõimendustorud.

11.

Relvade teleskoopsihikud.

12.

Muud kui spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad sileraudsed relvad ja nende laskemoon ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad, välja arvatud:

raketipüstolid;

õhu- ja padrunrelvad, mis on mõeldud kasutamiseks tööriistadena või valutute vahenditena loomade uimastamiseks.

13.

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad ja lisaseadmed.

14.

Muud kui spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad pommid ja granaadid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

15.

Muud kui spetsiaalselt sõjaliste standardite või spetsifikatsioonide kohaselt valmistatud kuulikindlad vestid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

16.

Maastikul sõitmiseks sobivad neljarattaveoga sõidukid, mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ja selliste sõidukite kuulikindlad kilbid.

17.

Vesikahurid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad.

18.

Vesikahuriga varustatud sõidukid.

19.

Sõidukid, mis on spetsiaalselt kujundatud või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad.

20.

Akustilised seadmed, mida tootja või tarnija väidete kohaselt saab kasutada massirahutuste ohjeldamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

21.

Jalarauad, rühmaahelad, vangiahelad ja elektrišokivööd, mis on spetsiaalselt ette nähtud inimeste liikumise takistamiseks, välja arvatud:

käerauad, mille maksimaalne pikkus koos ketiga on lukustatuna 240 mm.

22.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks tegutsemisvõimetuks muutva aine abil (näiteks pisargaasi või pipargaasi pihustid) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

23.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks elektrišoki abil (sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud või kohandatud osad.

24.

Elektroonilised seadmed, mille abil on võimalik avastada peidetud lõhkeaineid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad, välja arvatud:

TV või röntgenläbivalgustuse seadmed.

25.

Elektroonilised segamisseadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks, et takistada improviseeritud seadmetest kaugjuhtimispuldi abil lõhkamisi ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

26.

Vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad, välja arvatud:

vahendid, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite liigpingepiirikud).

27.

Eridemineerimistöödeks ette nähtud vahendid ja seadmed; välja arvatud:

pommikatted;

mahutid, mis on valmistatud esemete hoidmiseks, mille kohta on teada või arvata, et need on improviseeritud lõhkeseadeldised.

28.

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud või nende tahkisandurid.

29.

Otselõikega lõhkelaengud.

30.

Järgmised lõhkeained ja nendega seotud materjalid:

amatool,

nitrotselluloos (mis sisaldab üle 12,5 % nitrogeeni),

nitroglükool,

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN),

pikrüülkloriid,

trinitrofenüülmetüülnitramiin (tetrüül),

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

31.

Loetletud vahendite jaoks spetsiaalselt loodud tarkvara ja vajalik tehnoloogia.


II LISA

Käesoleva ühise seisukoha artiklis 3 osutatud isikute nimekiri

1.

Perekonna- ja eesnimi: Almatov, Zakirjan

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: siseminister

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik): Taškent, Usbekistan

Sünniaeg:

10. oktoober 1949

Sünnikoht (linn, riik): Taškent, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht): pass nr DA 0002600 (diplomaatiline pass)

Kodakondsus: Usbekistani

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number): puudub

2.

Perekonna- ja eesnimi: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Alias: perekonnanime võimalik kirjapilt: Mullajanov

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: siseministri esimene asetäitja

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik): Taškent, Usbekistan

Sünniaeg:

10. oktoober 1950

Sünnikoht (linn, riik): Fergana, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht): pass nr DA 0003586 (diplomaatiline pass), kaotab kehtivuse 5. novembril 2009

Kodakondsus: Usbekistani

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number): puudub

3.

Perekonna- ja eesnimi: Gulamov, Kadir Gafurovich

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: kaitseminister

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik): Taškent, Usbekistan

Sünniaeg:

17. veebruar 1945

Sünnikoht (linn, riik): Taškent, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht: pass nr DA 0002284 (diplomaatiline pass), kaotab kehtivuse 24. oktoobril 2005

Kodakondsus: Usbekistani

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number): puudub

4.

Perekonna- ja eesnimi: Mirzaev, Ruslan

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: siseriikliku julgeolekunõukogu riiklik nõustaja

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number):

5.

Perekonna- ja eesnimi: Begaliyev, Saidullo Begaliyevich

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: Andijoni piirkonnakuberner

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number):

6.

Perekonna- ja eesnimi: Akhmedov, Kossimali

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: kindralmajor

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number):

7.

Perekonna- ja eesnimi: Ergashev, Ismail Ergashevitch

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: kindralmajor (erus)

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik): ei ole teada

Sünniaeg:

5. august 1945

Sünnikoht (linn, riik): Vali Aitachaga, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht): andmed puuduvad

Kodakondsus: Usbekistani

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number): puudub

8.

Perekonna- ja eesnimi: Ergashev, Pavel Islamovich

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: kolonel

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number):

9.

Perekonna- ja eesnimi: Mamo, Vladimir Adolfovich

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: kindralmajor

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number):

10.

Perekonna- ja eesnimi: Pak, Gregori

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: kolonel

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number):

11.

Perekonna- ja eesnimi: Tadzhiev, Valeri

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: kolonel

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik):

Sünniaeg:

Sünnikoht (linn, riik):

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht):

Kodakondsus:

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number):

12.

Perekonna- ja eesnimi: Inoyatov, Rustam Raulovich

Alias:

Sugu: mees

Ametikoht/auaste/tiitel: riikliku julgeolekuteenistuse SNB juhataja

Aadress (number, tänav, sihtnumber, linn, riik): Taškent, Usbekistan

Sünniaeg:

22. juuni 1944

Sünnikoht (linn, riik): Sherabad, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number (sealhulgas väljaandja riik ning väljaandmise kuupäev ja koht): pass nr DA 0003171 (diplomaatiline pass); samuti diplomaatiline pass nr 0001892 (kaotas kehtivuse 15. septembril 2004)

Kodakondsus: Usbekistani

Muu teave (nt ema ja isa nimi, maksukohustuslase number, telefoni või faksi number): puudub