13.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/35


NÕUKOGU OTSUS,

2. detsember 2005,

mis käsitleb Poola Vabariigi ja Tšehhi Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise mõjusid Euroopa Ühenduse osalemisele rahvusvahelist Oderi reostusevastase kaitse komisjoni käsitlevas konventsioonis ja Elbe kaitse rahvusvahelist komisjoni käsitlevas konventsioonis

(2005/884/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti, eriti selle artiklit 57,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse osalemine rahvusvahelist Oderi reostusevastase kaitse komisjoni käsitlevas konventsioonis (1) ja Elbe kaitse rahvusvahelist komisjoni käsitlevas konventsioonis (2) (edaspidi “Oderi ja Elbe konventsioonid”) oli vajalik, sest kõnealused kaks konventsiooni sõlmiti kolmandate riikidega ja nendes käsitleti ühenduse keskkonnapoliitikaga hõlmatud küsimusi.

(2)

Pärast Poola Vabariigi ja Tšehhi Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga 1. mail 2004 on kõik Oderi ja Elbe konventsioonide osalised Euroopa Liidu liikmesriigid. Seetõttu puudub alus ühenduse nõusolekule nendes konventsioonides osaleda. Alates sellest hetkest ei ole ühenduse osalemine enam vajalik ega põhjendatud.

(3)

Lisaks sellele on pooltevahelised õigussuhted Euroopa Liidu laienemise mõjul märkimisväärselt muutunud. Alates ühinemisest on Oderi ja Elbe konventsioonide põhilisi strateegilisi eesmärke võimalik saavutada ühenduse õigusaktides sätestatud meetmete abil.

(4)

2003. aasta ühinemisaktis ei ole sellist olukorda spetsiaalselt ette nähtud ning seetõttu tuleb vajalikud meetmed vastu võtta kooskõlas ühinemisakti artikliga 57, mis lubab selliseid väljajätmisi parandada.

(5)

Seetõttu tuleks selgeks teha, et alates ühinemiskuupäevast ei osale ühendus enam Oderi ja Elbe konventsioonides ning et võib olla vaja võtta teatavaid üleminekumeetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Alates 1. maist 2004 ei osale Euroopa Ühendus rahvusvahelist Oderi reostusevastase kaitse komisjoni käsitlevas konventsioonis ega Elbe kaitse rahvusvahelist komisjoni käsitlevas konventsioonis.

2.   Komisjon lepib vajaduse korral Poola Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi ja Tšehhi Vabariigiga kokku lahenduste osas seoses üleminekuprobleemidega, mis võivad tuleneda ühenduse osalemise lõppemisest Oderi ja Elbe konventsioonides.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile, Saksamaa Liitvabariigile ja Tšehhi Vabariigile.

Brüssel, 2. detsember 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BECKETT


(1)  Otsus 1999/257/EÜ (EÜT L 100, 15.4.1999, lk 20).

(2)  Otsus 91/598/EMÜ (EÜT L 321, 23.11.1991, lk 24).