15.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 271/48


KOMISJONI OTSUS,

13. oktoober 2005,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) lisa

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 3754 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/717/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud hindama teatavate sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlike ainete sisaldust.

(2)

Teatavate pliid, elavhõbedat, kaadmiumi, kuuevalentset kroomi, polübroomitud bifenüüle (PBB) või polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) sisaldavate materjalide ja osade suhtes peaks kehtima erand kõnealusest keelust, kuna nende ohtlike ainete kõrvaldamine konkreetsetest materjalidest ja osadest või nende asendamine on endiselt teostamatu.

(3)

Kuna vastavalt nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määrusele (EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta) (2) tehtud 10-BDE riskianalüüsile leiti, et riski vähendamiseks tarbijatele ei ole praegu vajadust kohaldada rohkem meetmeid, kuid riskianalüüsi raames on vajalikud lisauuringud, võib 10-BDE puhul teha direktiivi 2002/95/EÜ artikli 4 lõikest 1 erandi kuni edaspidise teatamiseni. Kui uue tõendusmaterjali põhjal jõutakse riskianalüüsil teistsugusele järeldusele, vaadatakse käesolev otsus läbi ja vajaduse korral tehakse selles muudatusi. Paralleelselt rakendab tööstus vabatahtlikku heitmete vähendamise kava.

(4)

Erandid teatavate konkreetsete materjalide ja osade keelust peaksid olema kehtivusulatuse ja -aja poolest piiratud, et nii saavutada ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel muutub välditavaks.

(5)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile c tuleb iga kõnealuse direktiivi lisas nimetatud erand läbi vaadata vähemalt iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse, eesmärgiga kaaluda elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponentide väljajätmist lisast, kui kõrvaldamine või asendamine konstruktsioonimuutuste või materjalide ja komponentidega, mis ei nõua artikli 4 lõikes 1 nimetatud materjalide või ainete kasutamist, on tehniliselt või teaduslikult võimalik juhul, kui asendamise negatiivne mõju keskkonnale, tervisele ja/või tarbijaohutusele ei ole tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele ja tarbijaohutusele tekkiv kasu. Seetõttu vaadatakse iga käesoleva otsusega ettenähtud erand läbi enne 2010. aastat.

(6)

Komisjon on vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 konsulteerinud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate, ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide, töövõtjate ja tarbijaühingutega ning edastanud märkused nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ (jäätmete kohta) (3) artikli 18 alusel loodud komiteele, edaspidi “komitee”.

(7)

Komisjon esitas käesolevas otsuses sätestatud meetmed jäätmeid käsitleva direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 alusel loodud komiteele hääletamiseks 19. aprillil 2005. Kõnealused meetmed ei saanud komitees kvalifitseeritud häälteenamust. Seepärast esitati nõukogu otsuse eelnõu vastavalt direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 18 sätestatud korrale nõukogule 6. juunil 2005. Kuna direktiivi 2002/95/EÜ artikli 7 lõikes 2 sätestatud tähtaja lõppkuupäeval ei olnud nõukogu kavandatud meetmeid vastu võtnud ega väljendanud oma vastuseisu kõnealustele meetmetele vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (4) artikli 5 lõikele 6, peaks komisjon meetmed vastu võtma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Direktiivi 2002/95/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. oktoober 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(2)  EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


LISA

Direktiivi 2002/95/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Määruse pealkiri asendatakse järgmisega:

2.

Lisatakse punkt 9a:

“9a

10-BDE polümeersetes kasutusviisides;”.

3.

Lisatakse punkt 9b:

“9b

Plii pliist/pronksist laagriliudades ja puksides.”.