19.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/22


KOMISJONI OTSUS,

11. juuli 2005,

raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2467 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/513/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus), (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. märtsi 2003. aasta soovituses 2003/203/EÜ ühenduse üldkasutatavatele elektroonilistele sidevõrkudele ja -teenustele ühtlustatud juurdepääsu tagamise kohta üldkasutatavale raadio-kohtvõrgule (RLAN) (2) soovitati liikmesriikidel võimaldada üldkasutatavatele elektroonilistele sidevõrkudele ja -teenustele juurdepääs üldkasutatavale raadio-kohtvõrgule (RLAN) olemasolevas sagedusalas 5 GHz.

(2)

Samuti leiti soovituses, et eelkõige sagedusala 5 GHz on vaja täiendavalt ühtlustada otsuse 676/2002/EÜ kohaselt, et tagada kõnealuse sagedusala kättesaadavus raadio-kohtvõrgu jaoks kõikides liikmesriikides ja leevendada kõnealuste võrkude jaoks Euroopa Raadioside Komitee otsusega (01)07 ettenähtud sagedusala 2,4 GHz (3) suurenevat ülekoormust.

(3)

2003. aastal toimunud ülemaailmsel raadiosidekonverentsil (WRC-03) eraldati sagedusala 5 GHz asjakohased osad primaarsel alusel mobiilside, v.a lennundusside, jaoks Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) kõigis kolmes piirkonnas, võttes arvesse vajadust kaitsta teisi kõnealuste sagedusalade primaarseid teenistusi.

(4)

WRC-03 konverentsil võeti vastu ITU-R resolutsioon 229 sagedusalade 5 150–5 250, 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz kasutamise kohta mobiilsides traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude rakendamiseks, millega soodustatakse sagedusalade edasist ühtlustamist Euroopas, et võimaldada RLAN-süsteemide kiiret kasutuselevõttu Euroopa Liidus.

(5)

Sellist ühtlustamist silmas pidades volitas komisjon 23. detsembril 2003. aastal vastavalt otsuse 676/2000/EÜ artikli 4 lõikele 2 Euroopa Postside- ja Telekommunikatsioonitalituste Konverentsi (CEPT) (4) ühtlustama raadiospektri kasutamist sagedusalas 5 GHz raadio-kohtvõrkude jaoks.

(6)

Selle tulemusena on CEPT Elektroonilise Side Komitee kaudu määratlenud 12. novembri 2004. aasta aruandes (5) ja 12. novembri 2004. aasta otsuses ECC/DEC(04)08 tehnilised ja ekspluatatsioonilised eritingimused selliste konkreetsete sageduste kasutamiseks sagedusalas 5 GHz, mille on heaks kiitnud komisjon ja raadiospektrikomitee ning mida tuleks kohaldada ühenduses, et tagada seal raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) ühtlustatud areng.

(7)

WAS/RLAN-seadmed peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta) (6) nõuetele. Kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikega 2 kohustatakse tootjaid tagama, et kõnesolevad seadmed ei tekita kahjulikke häireid teistele spektri kasutajatele.

(8)

Mitmes liikmesriigis on oluline vajadus kasutada sõjalisi ja meteoroloogiaradareid sagedusalas 5 250–5 850 MHz, mis eeldab nende erikaitset WAS/RLAN-seadmete põhjustatud kahjulike häirete vastu.

(9)

Samuti on vaja kindlaks määrata raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse piirväärtused ja kasutuspiirangud, näiteks sisetingimustes kasutamise piirangud, eelkõige sagedusalas 5 150-5 350 MHz, et kaitsta Maa-uuringute satelliitside (aktiivne) ja kosmoseuuringute (aktiivne) teenistusi ning mobiilse satelliitside teenistuse fiiderlinke.

(10)

CEPTi aruande kohaselt on raadiospektri jagamine radarite ja raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) vahel sagedusalades 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz võimalik ainult juhul, kui kohaldatakse võimsuspiiranguid ja muid häirevähendamismeetmeid, millega tagatakse, et raadio-kohtvõrgud ei häiri radarirakendusi ega -süsteeme. Seetõttu on ühtlustatud standardisse EN 301 893, (7) mille on välja töötanud Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut (ETSI), lisatud sellised tehnilised lahendused nagu saatja võimsuse reguleerimine (TPC) ja dünaamiline sageduse valimine (DFS), et tagada standardikohaste WAS/RLAN-seadmete vastavus direktiivile 1999/5/EÜ. TPC-lahenduse kasutamine raadio-kohtvõrkude puhul sagedusalades 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz lihtsustab raadiospektri jagamist satelliitside teenistusega, vähendades märkimisväärselt keskmist häiretaset. Soovituse ITU-R M. 1652 (8) I lisas kindlaksmääratud tuvastus-, toimimis-, ja reageerimisnõuetele vastava DFS-lahendusega välditakse olukorda, kus raadio-kohtvõrgud kasutavad radarite kasutuses olevaid sagedusi. Jälgitakse standardi EN 301 893 kohaste häirevähendamismeetmete tõhusust kindlaksmääratud sagedusega radarite kaitsmisel. Kõnealune standard vaadatakse läbi, et võtta arvesse uusi arengusuundi, mis põhinevad liikmesriikide uuringul muude häirevähendamismeetmete sobivate kontrollimeetodite ja -menetluste kohta.

(11)

Ühenduse ja ITU tasandil tunnistatakse, et on vaja lisauuringuid ja et on võimalik välja töötada alternatiivsed raadio-kohtvõrkude tehnilised ja ekspluatatsioonilised tingimused, tagades samal ajal muude primaarsete teenistuste, näiteks raadiolokatsiooni kaitse. Samuti on asjakohane, et administratsioonid viivad läbi mõõtmisi ja katsetusi, et lihtsustada mitmete erinevate teenuste kooseksisteerimist. Kõnealuseid uuringuid ja arengusuundi võetakse edaspidi arvesse käesoleva otsuse läbivaatamisel.

(12)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas raadiospektrikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse eesmärk on ühtlustada sagedusalade 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise tingimusi traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) jaoks.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   traadita juurdepääsusüsteemid, sealhulgas raadio-kohtvõrgud (WAS/RLAN)– lairiba-raadiosüsteemid, mis võimaldavad traadita juurdepääsu üldkasutatavatele ja erarakendustele, olenemata võrgu topoloogiast;

b)   kasutamine sisetingimustes– kasutamine hoones, kaasa arvatud sellistes hoonega võrdsustatud kohtades nagu näiteks õhusõiduk, mille varjestatus tagab tavaliselt vajaliku sumbuvuse, tänu millele võimaldatakse sagedusala jagamine teiste teenistustega;

c)   keskmine ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.)– e.i.r.p. suurimale võimsusele vastava edastuse ajal, kui rakendatakse võimsuse reguleerimist.

Artikkel 3

Liikmesriigid määravad hiljemalt 31. oktoobriks 2005 sagedusalad 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz ning võtavad kõik asjakohased meetmed raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks vastavalt artiklis 4 sätestatud eritingimustele.

Artikkel 4

1.   Sagedusalas 5 150–5 350 MHz võib raadio-kohtvõrke (WAS/RLAN) kasutada ainult sisetingimustes, kusjuures suurim keskmine e.i.r.p. on 200 mW.

Lisaks on suurim keskmine e.i.r.p. tihedus

a)

kuni 0,25 mW/25 kHz igas 25 kHz ulatusega sagedusvahemikus sagedusalal 5 150–5 250 MHz ja

b)

kuni 10 mW/MHz igas 1 MHz ulatusega sagedusvahemikus sagedusalas 5 250–5 350 MHz.

2.   Sagedusalas 5 460–5 725 MHz võib raadio-kohtvõrke (WAS/RLAN) kasutada sise- ja välistingimustes, kusjuures suurim keskmine e.i.r.p. on 1 W ja suurim keskmine e.i.r.p. tihedus on 50 mW/MHz igas 1 MHz ulatusega sagedusvahemikus.

3.   Sagedusalades 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz töötavate raadio-kohtvõrkude puhul kasutatakse TPC-lahendust, millega tagatakse tavaliselt häirevähendamistegur vähemalt 3 dB süsteemide suurima lubatud väljundvõimsuse korral.

Kui TPC-lahendust ei kasutata, vähendatakse suurimat lubatud keskmist e.i.r.p. ja vastavaid keskmisi e.i.r.p. tiheduse piirväärtustusi sagedusalades 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz 3 dB võrra.

4.   Sagedusalades 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz töötavate raadio-kohtvõrkude puhul kasutatakse muid häirevähendamismeetmeid, mis tagavad vähemalt samasuguse kaitse nagu standardis EN 301 893 kirjeldatud tuvastus-, toimimis-, ja reageerimisnõuded, et tagada nende ühilduvus raadiotuvastussüsteemidega. Sellised häirevähendamismeetmed võrdsustavad konkreetse kanali valimise tõenäosuse kõikide olemasolevate kanalite hulgast, et tagada üldiselt spektri ligilähedaselt ühtlane koormus.

5.   Liikmesriigid vaatavad korrapäraselt läbi muud häirevähendamismeetmed ja esitavad komisjonile sellekohase aruande.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(2)  ELT L 78, 25.3.2003, lk 12.

(3)  Euroopa raadiosidekomitee 12. märtsi 2001. aasta otsus (01)07 ühtlustatud sagedusalade, tehniliste näitajate ja sagedusalas 2 400–2 483,5 MHz töötavate raadio-kohtvõrkude (RLAN) puhul kasutatavate lähitoimeseadmete vabastamise kohta üksiklitsentsimisest.

(4)  Euroopa Postside- ja Telekommunikatsioonitalituste Konverentsile (CEPT) antud volitus ühtlustada tehnilisi ja eelkõige ekspluatatsioonilisi tingimusi, et saavutada raadiospektri tõhus kasutamine sagedusalades 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz raadio-kohtvõrkude korral.

(5)  CEPTi vastus EÜ ülesandele ühtlustada tehnilisi ja eelkõige ekspluatatsioonilisi tingimusi, et saavutada raadiospektri tõhus kasutamine sagedusalades 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz raadio-kohtvõrgu korral.

(6)  EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10.

(7)  Standard EN 301 893 on ühtlustatud standard, mille on välja töötanud Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituudi (ETSI) sekretariaat ja selle pealkiri on “Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive”. ETSI on tunnustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/34/EÜ. Kõnealune ühtlustatud standard on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/34/EÜ sätestatud asjaomase korra kohaselt. Standardi EN 301 893 täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: ETSI, 650 Route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, France.

(8)  Soovitus ITU-R M.1652 “Dynamic frequency selection (DFS) in wireless access systems including radio local area networks for the purpose of protecting the radiodetermination service in the 5 GHz band” (Küsimused ITU-R 212/8 ja TU-R 142/9).