16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/35


NÕUKOGU OTSUS 2005/511/JSK,

12. juuli 2005,

euro kaitsmise kohta võltsimise eest määrates Europoli eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 30 lõike 1 punkti b ja artikli 34 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatust, (1)

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaheteistkümne liikmesriigi ametliku vääringuna on euro saavutanud üha ülemaailmsema leviku ning muutunud seetõttu esmatähtsaks sihtmärgiks rahvusvahelistele rahavõltsimisorganisatsioonidele Euroopa Liidus ja kolmandates riikides.

(2)

Tuleb vältida võltseurode arvu edasist kasvu, mis seaks ohtu euro pangatähtede ja müntide vaba ringluse.

(3)

Euro kaitsmise süsteemi tugevdamiseks väljaspool Euroopa Liidu territooriumi tuleb tõhustada koostööd liikmesriikide endi ja liikmesriikide ning Europoli vahel.

(4)

Euroopa integratsiooni tingimustes tuleks tõhusamalt kohaldada 20. aprillil 1929. aastal Genfis vastu võetud rahavõltsimise vastu võitlemise konventsiooni (edaspidi “Genfi konventsioon”).

(5)

Kolmandad riigid vajavad võltseurosid puudutava teabe saamiseks keskset kontaktasutust ning kogu võltseurosid puudutav teave tuleb analüüsimiseks Europoli koondada.

(6)

Pidades silmas nõukogu 29. mai 2000. aasta raamotsust 2000/383/JSK, võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega, (3) peab nõukogu vajalikuks, et kõik liikmesriigid saaksid Genfi konventsiooni osalisteks ja looksid keskasutused nimetatud konventsiooni artikli 12 tähenduses.

(7)

Nõukogu peab vajalikuks määrata Europol eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks Genfi konventsiooni artikli 12 tähenduses,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriikide jaoks, kes on Genfi konventsiooni osalised, tegutseb Europol kooskõlas lisas esitatud deklaratsiooniga (edaspidi “deklaratsioon”) eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutusena Genfi konventsiooni artikli 12 esimese lause tähenduses. Kõigi teiste vääringute võltsimist puudutavates küsimustes ja deklaratsiooni kohaselt Europolile mittedelegeeritud keskasutuse funktsioonide puhul jääb kehtima siseriiklike keskasutuste senine pädevus.

2.   Nende liikmesriikide valitsused, kes on Genfi konventsiooni osalised, esitavad deklaratsiooni ja volitavad Saksamaa Liitvabariigi esindajat edastama deklaratsioonid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 12. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


(1)  ELT C 317, 22.12.2004, lk 10.

(2)  Arvamus on esitatud 12. aprillil 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 140, 14.6.2000, lk 1. Raamotsust on muudetud raamotsusega 2001/888/JSK (ELT L 329, 14.12.2001, lk 3).


LISA

… deklaratsioon Europoli määramise kohta eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

Euroopa Liidu liikmesriik … on andnud Euroopa Politseiametile (edaspidi “Europol”) mandaadi võidelda euro võltsimise vastu.

1929. aasta Genfi konventsiooni tõhusamaks toimimiseks täidab … oma kohustusi tulevikus järgmiselt:

1.

Nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktis Euroopa politseiameti loomise kohta (Europoli konventsioon) (1) sätestatud eesmärgi raames täidab Europol euro võltsimise suhtes järgmisi keskasutuse funktsioone 1929. aasta Genfi konventsiooni artiklite 12 kuni 15 tähenduses:

1.1.

Vastavalt Europoli konventsioonile koondab ja töötleb Europol kogu teabe, mis hõlbustab euro võltsimise uurimist, tõkestamist ja võltsimise vastu võitlemist, ning edastab selle viivitamata liikmesriikide keskasutustele.

1.2.

Vastavalt Europoli konventsioonile, eriti selle artiklile 18 ja nõukogu 12. märtsi 1999. aasta aktile, millega võetakse vastu eeskiri isikuandmete edastamise kohta Europolilt kolmandatele riikidele ja kolmandatele isikutele, (2) peab Europol otsest kirjavahetust kolmandate riikide keskasutustega, et täita käesoleva deklaratsiooni punktides 1.3, 1.4 ja 1.5 sätestatud ülesandeid.

1.3.

Kui Europol peab seda otstarbekaks, edastab ta kolmandate riikide keskasutustele näidisena euro etalonpangatähed.

1.4.

Europol teavitab regulaarselt kolmandate riikide keskasutusi uute rahatähtede käibelelaskmisest ja rahatähtede käibelt kõrvaldamisest, esitades kõik vajalikud üksikasjad.

1.5.

Kui Europol peab seda otstarbekaks, teavitab ta kolmandate riikide keskasutusi (välja arvatud üksnes kohaliku tähtsusega juhtumite puhul):

igast avastatud võltsitud või järeletehtud euro rahatähest. Teatele lisatakse võltsingute tehniline kirjeldus, mille esitab ainult see institutsioon, kelle rahatähti võltsiti. Edastada tuleks fotoreproduktsioon või võimaluse korral võltsitud rahatähe näidis. Kiireloomulistel juhtudel võib asjast huvitatud keskasutustele diskreetselt edastada politseivõimude koostatud teate ja juhtumi lühikirjelduse, ilma et see mõjutaks eespool nimetatud teadet ja tehnilist kirjeldust,

võltsingute avastamise üksikasjadest, milles teatatakse, kas on olnud võimalik konfiskeerida kõik käibele lastud võltsitud rahatähed.

1.6.

Liikmesriikide keskasutusena osaleb Europol euro võltsimist käsitlevatel konverentsidel Genfi konventsiooni artikli 15 tähenduses.

1.7.

Kui Europolil ei ole vastavalt Europoli konventsioonile võimalik täita punktides 1.1 kuni 1.6 nimetatud ülesandeid, jääb kehtima liikmesriikide keskasutuste pädevus.

2.

Kõigi teiste valuutade võltsimist puudutavates küsimustes ja punkti 1 kohaselt Europolile mittedelegeeritud keskasutuse funktsioonide puhul jääb kehtima siseriiklike keskasutuste senine pädevus.

Esindaja nimi …, kuupäev …


(1)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 1.

(2)  EÜT C 88, 30.3.1999, lk 1. Nõukogu akt, mida on muudetud nõukogu 28. veebruari 2002. aasta aktiga (EÜT C 76, 27.3.2002, lk 1).