16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/30


NÕUKOGU OTSUS,

12. juuli 2005,

regioonide komitee Ühendkuningriigi asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2005/507/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. jaanuaril 2002 vastu otsuse 2002/60/EÜ regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2002 kuni 25. jaanuarini 2006. (1)

(2)

Regioonide komitees on vabanenud asendusliikme koht seoses William SPEECHLEY ametiaja lõppemisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide komitee asendusliikmeks nimetatakse William SPEECHLEY asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006

M. David PARSONS

Leicestershire’i maakonnavalitsuse nõunik.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.