14.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/88


KOMISJONI OTSUS,

12. juuli 2005,

millega muudetakse otsust 2002/472/EÜ, milles sätestatakse Bulgaaria Vabariigist kalatoodete importimise eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2454 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/497/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. juuni 2002. aasta otsusega 2002/472/EÜ, milles sätestatakse Bulgaaria Vabariigist kalatoodete importimise eritingimused, (2) nähakse ette, et uute ettevõtete ja laevade lisamiseks nende Bulgaaria ettevõtete ja laevade loetellu, millest on lubatud ühendusse kalatooteid importida, on vajalik ühenduse kontroll.

(2)

Samuti nähakse otsusega 2002/472/EÜ ette, et Bulgaariast imporditud kalatoodete suhtes ei kohaldata komisjoni otsuses 94/360/EÜ (3) sätestatud füüsiliste kontrollide sageduse vähendamist.

(3)

Komisjoni ekspertide uue kontrollkülastuse tulemused näitavad, et Bulgaaria vastab nüüd vähemalt ühenduses kohaldatavatele sanitaartingimustele. Seda tulemust silmas pidades on asjakohane vähendada füüsiliste kontrollide sagedust, lisada loetellu uusi ettevõtteid ning kohaldada kõnealuse loetelu edasiste muudatuste suhtes nõukogu otsuse 95/408/EÜ (4) artikliga 5 ettenähtud menetlust.

(4)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta otsust 2002/472/EÜ.

(5)

Vajaliku üleminekuaja tagamiseks on asjakohane, et käesolevat otsust hakatakse kohaldama 45 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2002/472/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

artiklid 4 ja 5 jäetakse välja;

2.

I ja II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 28. augustist 2005

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 163, 21.6.2002, lk 24.

(3)  EÜT L 158, 25.6.1994, lk 41. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/237/EÜ (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 40).

(4)  EÜT L 243, 11.10.1995, lk 17. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33).


LISA

I LISA

VETERINAARSERTIFIKAAT

Bulgaariast pärit ja Euroopa Ühendusse eksportimiseks ettenähtud kalatoodete jaoks, v.a mis tahes kujul kahepoolmelised molluskid, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod

Image

Image

II LISA

ETTEVÕTETE JA LAEVADE LOETELU

Loa number

Nimi

Linn Piirkond

Loa kehtivusaja lõpp

Kategooria

Märkused

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello – Vidini rajoon

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi – Plovdivi rajoon

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat – Smolyani rajoon

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad – Haskovo rajoon

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Vidini linn – Vidini piirkond

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Bourgase linn – Bourgase piirkond

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Bourgase linn – Bourgase piirkond

 

PP

A

Selgitus:

PPa

Ettevõte, milles töödeldakse täielikult või osaliselt vesiviljelusest saadud tooteid (kasvatatud tooted).