24.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/50


KOMISJONI OTSUS,

21. juuni 2005,

millega luuakse võrkude rühm geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja mahepõllunduskultuuride samaaegset viljelemist käsitleva teabe vahetamiseks ja kooskõlastamiseks

(2005/463/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon pooldas oma 23. juuli 2003. aasta soovituses 2003/556/EÜ (geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja mahepõllunduskultuuride samaaegse viljelemise tagamist käsitlevate riiklike strateegiate ja heade tavade arendamise suuniste kohta) (1) lähenemisviisi, mis võimaldab liikmesriikidel endal arendada ja rakendada samaaegse viljelemisega seotud korraldusmeetmeid. Sellega seoses avalikustas komisjon oma eesmärgi, hõlbustada siseriiklikul ja ühenduse tasandil käimasolevate ja kavandatud teadusuuringute projektidega seotud teabevahetust.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (2) artikli 26a kohaselt kogub ja kooskõlastab komisjon nii ühenduse kui ka siseriiklikul tasandil korraldatud uuringute tulemusena saadud teavet ja jälgib liikmesriikides samaaegse viljelemisega seotud arengut.

(3)

Nende ülesannete täitmiseks peab komisjon moodustama liikmesriikide vahelise teadusuuringute tulemusi ning samaaegse viljelemisega seotud siseriiklike strateegiate raames arendatavaid häid tavasid hõlmava teabevahetuse foorumi. On oluline, et vajaduse korral on komisjonil võimalus korraldada riiklikele ja muudele ekspertidele avatud töörühmade kohtumisi.

(4)

Seepärast on asjakohane moodustada komisjoni samaaegse viljelemisega seotud valdkonnas abistav võrkude rühm (lühend COEX-NET),

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Luuakse ja liidetakse komisjoniga võrkude rühm geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja mahepõllunduskultuuride samaaegset viljelemist käsitlevate teadusuuringute ning heade tavade arendamisega seotud teabevahetuseks ja kooskõlastamiseks (edaspidi “rühm”).

Artikkel 2

1.   Rühm moodustatakse liikmesriikide määratud riiklikest ekspertidest ning selle eesistujaks on komisjoni esindaja.

2.   Komisjoni esindaja võib kutsuda muid eksperte osalema rühma kohtumistel ja töös.

3.   Komisjon tagab koosolekuteks ja rühma tööks sekretariaaditeenused.

4.   Rühma kohtumised toimuvad vastavalt komisjoni määratud korrale ja ajakavale komisjoni tööruumides.

Artikkel 3

1.   Komisjon hüvitab vastavalt artiklile 2 ekspertidele kohtumistel osalemisega seotud kulud kooskõlas sõidukulude, päevarahade ja muude kulude hüvitamist käsitlevate eeskirjade lõigetega 2 ja 3.

2.   Liikmesriikide määratud ekspertidele hüvitatakse sõidukulud ja komisjoni kutsutud ekspertidele sõidukulud ning päevarahad.

3.   Liikmesriikide määratud ekspertide puhul hüvitatakse kulud ainult ühele osalejale iga liikmesriigi kohta.

4.   Ekspertidele nende osutatud teenuste eest hüvitist ei maksta.

Artikkel 4

Rühma kuuluvad eksperdid on sõltumatud tööstusest, kaubandusest ja ettevõtlusest või muudest vastuolulistest huvidest.

Artikkel 5

Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 287 kohaldamist, ei tohi eksperdid avalikustada neile rühma tegevuse käigus teatavaks saanud teavet, kui komisjoni esindaja on neile teatanud, et materjal on konfidentsiaalset laadi.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 21. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 36.

(2)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1830/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24).