4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/30


KOMISJONI OTSUS,

1. juuni 2005,

millega lubatakse Maltal kasutada veisekarja statistiliste vaatluste asemel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises sätestatud süsteemi

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1588 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/415/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiivi nr 93/24/EMÜ veisekasvatuse statistiliste vaatluste kohta, (1) eelkõige selle artikli 1 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 (2) I jaotises on sätestatud veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteem.

(2)

Komisjoni otsusega 2004/588/EÜ (3) tunnistati veiseid käsitlev Malta andmebaas täielikult kasutuskõlblikuks.

(3)

Vastavalt direktiivi 93/24/EMÜ sätetele võidakse liikmesriikide taotlusel neil lubada kasutada statistiliste vaatluste asemel halduslikke teabeallikaid, juhul kui need vastavad nimetatud direktiivi nõuetele.

(4)

11. märtsil 2005. aastal esitatud taotluse lisana edastas Malta määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises nimetatud andmebaasi struktuuri ja ajakohastamist ning statistiliste andmete väljaarvutamist tutvustava tehnilise dokumentatsiooni.

(5)

Eelkõige esitas Malta meetodid, kuidas arvutada välja statistilised andmed direktiivi 93/24/EMÜ artikli 3 lõikes 1 nimetatud kategooriate kohta, mis ei ole määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises nimetatud andmebaasis otseselt välja toodud. Malta peab võtma asjakohased meetmed, et tagada nende arvutusmeetoditega statistiliste andmete täpsus.

(6)

Pärast Malta ametivõimude esitatud tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamist tõdetakse, et taotlus tuleks rahuldada.

(7)

Käesolev otsus on kooskõlas nõukogu otsusega 72/279/EMÜ (4) asutatud alalise põllumajandusstatistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Maltal lubatakse direktiivi 93/24/EMÜ nõuete täitmiseks vajalike statistiliste andmete saamiseks kasutada nimetatud direktiivis ettenähtud veisekarja statistiliste vaatluste asemel määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises nimetatud veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi.

Artikkel 2

Juhul kui artiklis 1 nimetatud süsteem ei ole enam sobiv või kui selle sisu ei võimalda enam saada usaldusväärseid statistilisi andmeid veiste kohta üldiselt või mõnede kategooriate kohta, võtab Malta veisekarja või asjaomaste kategooriate hindamiseks uuesti kasutusele statistiliste vaatluste süsteemi.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Malta Vabariigile.

Brüssel, 1. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 149, 21.6.1993, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  ELT L 257, 4.8.2004, lk 8.

(4)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.