4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/13


NÕUKOGU OTSUS,

26. aprill 2005,

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asukoha määramise kohta

(2005/358/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (edaspidi “agentuur”) asutamise kohta, (1) artikli 15 viiendat lõiku,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Agentuuri asukoht on Varssavis (Poola).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 26. aprill 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BODEN


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.