16.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/15


KOMISJONI OTSUS,

7. veebruar 2005,

ühenduse 2005. aasta finantsabi kohta ühenduse teatud tugilaboritele, mis tegelevad veterinaarsete bioloogiliste riskidega rahvatervisele

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 262 all)

(Ainult hispaania-, prantsus-, hollandi- ja ingliskeelne tekst on autentne)

(2005/131/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 90/424/EMÜ nähakse ette, et ühendus peab kaasa aitama veterinaarkontrollide tõhususe parandamisele, andes finantsabi tugilaboritele. Iga tugilaboriks nimetatud labor võib ühenduse veterinaaralaste õigusaktide kohaselt teatud tingimustel ühenduselt finantsabi saada.

(2)

Komisjoni 29. jaanuari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 156/2004, mis käsitleb otsuse 90/424/EMÜ artikli 28 kohaselt ühenduse tugilaboritele antavat ühenduse finantsabi, (2) nähakse ette, et ühendus annab finantsabi, kui kinnitatud tööprogrammid on tõhusalt ellu viidud ja abisaajad esitavad sätestatud tähtaja jooksul kogu vajaliku teabe.

(3)

Komisjon on andnud hinnangu tööprogrammidele ja vastavatele eelarve projektidele, mis ühenduse tugilaborid on 2005. aastaks esitanud.

(4)

Vastavalt sellele tuleks anda ühenduse finantsabi ühenduse tugilaboritele, kes on määratud täitma ülesandeid ja kohustusi, millele on osutatud nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiivis 92/46/EMÜ, millega sätestatakse toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad, (3)14. juuni 1993. aasta nõukogu otsuses 93/383/EMÜ tugilaborite kohta mereliste biotoksiinide järelevalveks, (4) nõukogu 29. aprilli 1999. aasta otsuses 1999/313/EÜ kahepoolmeliste karploomade bakteriaalse ja viirusliku saastatuse seire tugilaborite kohta, (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruses (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (6) ja komisjoni 20. juuli 2004. aasta otsuses 2004/564/EÜ, mis käsitleb ühenduse zoonooside ja salmonelloosi epidemioloogia tugilaboreid ning riiklikke salmonelloosi tugilaboreid. (7)

(5)

Lisaks ühenduse finantsabile tuleks anda täiendavat abi seminaride korraldamiseks valdkondades, mis kuuluvad ühenduse tugilaborite vastutusalasse.

(6)

Määrusega (EÜ) nr 156/2004 kehtestatakse ühenduse tugilaborite organiseeritud seminaride abikõlblikkuse eeskirjad. Samuti piirab see finantsabi andmist kuni 30 osalejaga seminarile. Nimetatud piirangu osas tuleks teha erandeid ühele ühenduse tugilaborile, millel on tarvis rahalist toetust selleks, et seminaride parimate tulemuste nimel saaks neil osaleda rohkem kui 30 osavõtjat.

(7)

Usaldusväärne finantsjuhtimine näeb ette, et ühenduse mõne tugilabori tegevuses esinenud korduvaid probleeme tuleb arvesse võtta ühenduse finantsabi andmisel sellele laborile, mida tuleks aasta jooksul auditeerida, et täpsemalt kontrollida selle vastavust ühenduse eeskirjadega sätestatud ülesannetele, kohustustele ja abikõlblikkusele.

(8)

Vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 3 lõikele 2 ühise põllumajanduspoliitika kohta (8) rahastab Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu ühenduse eeskirjade kohaselt võetud veterinaar- ja taimetervisemeetmeid. Finantskontrolli eesmärgil kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikleid 8 ja 9.

(9)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Finantsabi Hispaaniale otsusest 93/383/EMÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Hispaaniale otsuse 93/383/EMÜ artiklis 4 sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks mereliste biotoksiinide järelevalveks, teostaja Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Hispaania.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 201 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Hispaaniale finantsabi, et lõikes 1 viidatud laboratoorium saaks organiseerida seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 30 000 eurot.

3.   Komisjon teostab lõikes 1 viidatud labori tehnilist ja finantskontrolli enne 30. juunit 2005.

Artikkel 2

Finantsabi Prantsusmaale direktiivist 92/46/EMÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab Prantsusmaale finantsabi direktiivi 92/46/EMÜ D lisa II peatükis sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks piima ja piimatoodete analüüsiks ja kontrollimiseks, teostaja Agence française de sécurité sanitaire des aliments’i (endise nimega the Laboratoire d'etudes et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments) Laboratoire d'etudes et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, Maisons-Alfort, Prantsusmaa.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 200 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Prantsusmaale finantsabi, et lõikes 1 viidatud laboratoorium saaks organiseerida seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 27 000 eurot.

Artikkel 3

Finantsabi Madalmaadele otsusest 2004/564/EÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Madalmaadele otsusega 2004/564/EÜ salmonelloosi suhtes sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks, teostaja Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Madalamaad.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 270 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Madalmaadele finantsabi, et lõikes 1 viidatud labor saaks organiseerida seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 28 000 eurot.

Artikkel 4

Finantsabi Ühendkuningriigile otsusest 1999/313/EÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Ühendkuningriigile otsuse 1999/313/EÜ artiklis 4 sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks kahepoolmeliste karploomade viirusliku ja bakteriaalse saastatuse seire osas, teostaja laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Ühendkuningriik.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 248 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigile, et lõikes 1 viidatud labor saaks korraldada seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 30 000 eurot.

Artikkel 5

Finantsabi Ühendkuningriigile määrusest (EÜ) nr 999/2001 tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Ühendkuningriigile määruse (EÜ) nr 999/2001 B peatüki X lisas sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate seireks, teostaja Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Ühendkuningriik.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 500 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Ühendkuningriigile finantsabi, et lõikes 1 viidatud labor saaks korraldada seminare. Nimetatud finantsabi ei ületa 70 500 eurot.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 156/2004 artikli 4 lõikest 1 on lõikes 1 viidatud laboril õigus taotleda finantsabi käesoleva artikli lõikes 2 viidatud seminaridest ühe puhul maksimaalselt 50 osaleja osavõtuks.

Artikkel 6

Adresseerimine

Käesolev otsus on adresseeritud Hispaania Kuningriigile, Prantsusmaa Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 7. veebruar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/99/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31).

(2)  ELT L 27, 30.1.2004, lk 5.

(3)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 166, 8.7.1993, lk 31. Otsust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(5)  EÜT L 120, 8.5.1999, lk 40.

(6)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 36/2005 (ELT L 10, 13.1.2005, lk 9).

(7)  ELT L 251, 27.7.2004, lk 14.

(8)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.