10.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 37/14


EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU, KOMISJONI, KOHTU, KONTROLLIKOJA, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE, REGIOONIDE KOMITEE JA OMBUDSMANI OTSUS,

26. jaanuar 2005,

millega asutatakse Euroopa haldusjuhtimise kool

(2005/118/EÜ)

EUROOPA PARLAMENT, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, EUROOPA KOHUS, EUROOPA KONTROLLIKODA, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE, REGIOONIDE KOMITEE, EUROOPA OMBUDSMAN,

võttes arvesse nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (1) kehtestatud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, eriti nimetatud personalieeskirjade artikli 2 lõiget 2,

olles konsulteerinud personalieeskirjade komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Institutsioonid peavad rohkem investeerima oma töötajate ametialaste oskuste täiustamisse.

(2)

Tihedam institutsioonidevaheline koostöö selles valdkonnas võimaldab luua sünergiaid vajalike rahaliste ja inimressursside osas, tugevdades ühtlasi institutsioonidevahelist kogemustevahetust ning ühiste väärtuste ja ühtse tööpraktika levikut.

(3)

Sel eesmärgil tuleb mitmeid institutsioone ühendavale organile eraldada vahendeid Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate ametialaste oskuste täiustamiseks.

(4)

Kokkuhoiu ja tõhususe huvides peab kõnealune institutsioonidevaheline organ vähemalt töö alustamise faasis kuuluma olemasoleva institutsioonidevahelise organi haldusalasse, milleks käesoleval juhul on Euroopa ühenduste personalivaliku amet, mis asutati Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja ombudsmani otsusega nr 2002/620/EÜ, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa haldusjuhtimise kooli asutamine

Käesolevaga asutatakse Euroopa haldusjuhtimise kool, edaspidi “kool”.

Artikkel 2

Ülesanded

1.   Kooli ülesandeks on käesolevale otsusele alla kirjutanud institutsioonide (edaspidi “institutsioonid”) nimel ja nende määratud raamides rakendada mõningaid töötajate ametialaste oskuste täiustamise meetmeid seoses inimressursside arenduse ja teenistuskäigu toetamisega.

2.   Vastavalt institutsioonidelt saadud taotlustele kool:

a)

töötab välja, korraldab ja hindab koolituskursusi;

b)

hõlbustab osalemist väljaspool institutsioone korraldatavatel koolituskursustel;

c)

võib täita mis tahes muid oma tegevust täiendavaid või toetavaid ülesandeid.

3.   Kooli ülesandeks olevad koolitusvaldkonnad määravad kindlaks ja vajaduse korral muudavad neid institutsioonide peasekretärid, Euroopa Kohtu sekretär ja ombudsmani esindaja.

4.   Institutsiooni, organi, ameti või asutuse taotlusel võib kool osutada tasu eest abi koolituste korraldamisel.

Artikkel 3

Taotlused, nõudmised ja kaebused

Artikli 2 lõikes 2 osutatud ülesannetega seotud taotlused ja nõudmised esitatakse koolile. Kõnealuste valdkondadega seotud mis tahes kaebused on suunatud komisjoni vastu.

Artikkel 4

Alluvus

1.   Kool kuulub Euroopa ühenduste personalivaliku ameti (edaspidi “amet”) haldusalasse.

2.   Allumine tähendab eelkõige seda, et:

ameti juhatus täidab ka kooli juhatuse ülesandeid,

kooli direktor on ameti direktor,

kooli töötajad kuuluvad ameti personali hulka,

kooli tulud ja kulud moodustavad osa ameti eelarvest.

3.   Hiljemalt 15. veebruaril 2008, võib alluvussuhte lõpetada juhatuse otsusega, mis võetakse vastu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni peasekretäride, Euroopa Kohtu sekretäri, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee peasekretäride ja Euroopa Ombudsmani esindaja otsuse 2002/621/EÜ (3) artikli 5 lõikes 6 kindlaksmääratud kvalifitseeritud häälteenamusega ning tingimusel, et vähemalt viis alla kirjutanud institutsioonidest on sellega nõus.

Artikkel 5

Rakendamine

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni peasekretärid, Euroopa Kohtu sekretär, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee peasekretärid ja Euroopa Ombudsmani esindaja võtavad ühisel kokkuleppel käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Euroopa Parlamendi nimel

president

Josep BORRELL FONTELLES

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO

Euroopa Kontrollikoja nimel

president

Hubert WEBER

Regioonide komitee nimel

president

Peter STRAUB

Nõukogu nimel

eesistuja

Jean ASSELBORN

Euroopa Kohtu nimel

president

Vassilios SKOURIS

Majandus- ja sotsiaalkomitee nimel

president

Anne-Marie SIGMUND

Ombudsman

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 31/2005 (ELT L 8, 12.1.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 197, 26.7.2002, lk 53.

(3)  EÜT L 197, 26.7.2002, lk 56.