28.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/71


KOMISJONI OTSUS,

27. jaanuar 2005,

milles sätestatakse üleminekumeetmed, mida Küpros peab kohaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohase loomsete kõrvalsaaduste kohapealse põletamise või matmise suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 133 all)

(Ainult kreekakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/62/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (1) eriti selle artikli 24 lõiget 6 ja artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002 tohib seoses loomsete kõrvalsaaduste kohapealse põletamise või matmisega erandeid teha piiratud asjaoludel. Ka on nimetatud määruses sätestatud, et erandeid ei tohi teha loomade suhtes, kelle puhul kahtlustatakse nakatumist trasmissiivsesse spongioossesse entsefalopaatiasse (TSE) või kellel TSE esinemine on ametlikult kinnitatud.

(2)

Komisjoni 12. mai 2003. aasta määruses (EÜ) nr 811/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 rakendamise kohta kalade liigisisese ringlussevõtu keelu, loomsete kõrvalsaaduste matmise ja põletamise ning teatavate üleminekumeetmete osas (2) sätestatakse rakenduseeskirjad loomsete kõrvalsaaduste kõrvaldamise kohta kohapealse põletamise või matmise teel.

(3)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsuses 2004/467/EÜ, milles sätestatakse üleminekumeetmed, mida Küpros ja Eesti kohaldavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohase loomsete kõrvalsaaduste kohapealse põletamise või matmise suhtes, (3) nähakse ette, et neist eeskirjadest tehtavat erandit kohaldatakse kuni 1. jaanuarini 2005.

(4)

Küpros on komisjoni teavitanud, et 1. jaanuariks 2005 ei ole tal toimivaid loomsete kõrvalsaaduste kogumissüsteeme. Seega on vaja säilitada otsuses 2004/467/EÜ sätestatud üleminekumeetmed täiendava ajavahemiku jooksul.

(5)

Üleminekuperioodil peab Küpros kasutusele võtma vajalikud meetmed, et vältida inimeste või loomade tervise või keskkonna ohtu seadmist, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 811/2003.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 4 lõikest 2, artikli 5 lõikest 2 ja artikli 6 lõikest 2 võib Küpros lubada kuni 1. novembrini 2005 oma territooriumil loomsete kõrvalsaaduste kohapealset põletamist või matmist.

2.   Lõikes 1 osutatud erandit ei kohaldata määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud 1. kategooria materjali suhtes.

Artikkel 2

Küpros võtab käesoleva otsuse artikliga 1 ettenähtud kohapealset põletamist või matmist lubades vastavalt määruse (EÜ) nr 811/2003 artiklites 6 ja 9 sätestatud rakenduseeskirjadele kõik vajalikud meetmed, et vältida inimeste ja loomade tervise ning keskkonna ohtu seadmist. Küpros teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike kõrvaldamissüsteemi loomisel tehtud edusammudest 1. juuniks 2005.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005 kuni 1. novembrini 2005.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Küprose Vabariigile.

Brüssel, 27. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 668/2004 (ELT L 112, 19.4.2004, lk 1).

(2)  ELT L 117, 13.5.2003, lk 14.

(3)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 1.