26.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/16


KOMISJONI OTSUS,

25. jaanuar 2005,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ, et pikendada kolmandatest riikidest pärineva puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude imporditingimustes tehtud erandit

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 114 all)

(2005/54/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 92/34/EMÜ artikli 16 lõikele 1 peab komisjon otsustama, kas kolmandas riigis toodetud ning tarnija kohustuste, identsuse, iseloomulike tunnuste, taimetervise, kasvusubstraadi, pakendi, kontrollimise korra, markeerimise ja pitseerimise osas samu tagatisi pakkuv viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud on eeltoodu suhtes samaväärsed ühenduses toodetud ja kõnealuse direktiivi nõuetele vastava paljundusmaterjali ja viljapuudega.

(2)

Praegu kättesaadav teave kolmandates riikides kehtivate nõuete kohta pole siiski piisav, et võimaldada komisjonil käesoleval ajal sellise otsuse vastuvõtmist mis tahes kolmanda riigi kohta.

(3)

Et vältida kaubavoogude katkemist, tuleks kolmandatest riikidest viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuid importivatel liikmesriikidel lubada jätkata sarnaste ühenduse toodete suhtes kehtivate tingimuste rakendamist vastavalt direktiivi 92/34/EMÜ artikli 16 lõikele 2.

(4)

Direktiivi 92/34/EMÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud erandi kohaldamisperioodi, mida komisjoni otsusega 2002/112/EÜ (2) pikendati 31. detsembrini 2004, tuleks seega veel kord pikendada.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas puuviljade botaanilistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluva paljundusmaterjali ja taimede alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 92/34/EMÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus asendatakse kuupäev “31. detsembrini 2004” kuupäevaga “31. detsembrini 2007”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.7.2003, lk 23).

(2)  EÜT L 41, 13.2.2002, lk 44.