21.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/75


KOMISJONI OTSUS,

27. detsember 2004,

täiendavate sadamast äraoleku päevade eraldamise kohta Madalmaadele kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 2287/2003 V lisaga

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5269 all)

(Autentne on ainult hollandikeelne tekst)

(2005/38/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2287/2003, millega määratakse 2004. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle V lisa lõike 6 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2287/2003 V lisa lõike 6 punktis a määratakse kindlaks, mitu päeva võivad teatavad ühenduse kalalaevad olla ära sadamast 1. veebruarist kuni 31. detsembrini 2004 kõnealuse lisa lõikes 2 määratletud geograafilistes piirkondades.

(2)

Kõnealuse lisa lõike 6 punktiga c võimaldatakse komisjonil eraldada selle lisa alla kuuluvatele kalalaevadele alates 1. jaanuarist 2002 tegevuse lõpetamise programmides saavutatud tulemuste alusel täiendavaid laeva sadamast äraoleku päevi, kui laeva pardal on selle lisa lõikes 4 määratletud püügivahend.

(3)

Madalmaad on esitanud 2002. ja 2003. aasta andmed tegevuse lõpetamise kohta kalalaevade osas, mille pardal on piimtraalid võrgusilma suurusega vähemalt 80 mm.

(4)

Arvestades esitatud andmeid, tuleks Madalmaadele anda täiendavaid päevi nende kalalaevade jaoks, mille pardal on määruse (EÜ) nr 2287/2003 V lisa lõike 4 punktis c määratletud püügivahend,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Madalmaadele antakse määruse (EÜ) nr 2287/2003 V lisa lõike 6 punktis a sätestatud päevadele lisaks kaks päeva kalendrikuus kalalaevadele, mille pardal on piimtraalid võrgusilma suurusega vähemalt 80 mm.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 27. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 344, 31.12.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1928/2004 (ELT L 332, 6.11.2004, lk 5).