21.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/73


KOMISJONI OTSUS,

29. oktoober 2004,

millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja nähakse ette tehniliste meetmete kooskõlastamine euromüntide kaitsmiseks võltsimise eest

(2005/37/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 211,

võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsust 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (1) ja nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsust 2003/862/EÜ, millega kohaldatakse võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd käsitlevat otsust 2003/861/EÜ ka nende liikmesriikide suhtes, kus ei ole eurot ühisrahana kasutusele võetud, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed, (3) eriti selle artikliga 5, nähakse ette, et võltsitud euromünte analüüsivad ja liigitavad igas EL liikmesriigis siseriiklikud mündianalüüsikeskused ja Euroopa tehnika- ja teaduskeskus (ETTK). Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1339/2001 (4) laiendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1338/2001 artiklite 1–11 mõju nendele liikmesriikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud.

(2)

Nõukogu eesistuja ja Prantsuse rahandusministri vahel 28. veebruaril ja 9. juunil 2000 vahetatud kirjade kohaselt on ETTK alates 2001. aasta oktoobrist ajutiselt täitnud oma ülesandeid Prantsusmaa rahapajas, kusjuures juhtimisalast ja halduslikku tuge on pakkunud komisjon.

(3)

ETTK aitab kaasa Periklese programmi eesmärkide saavutamisele, lähtudes nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsusest 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (5) ja nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust 2001/924/EÜ, millega laiendatakse mõju, mis on otsusel, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), liikmesriikidele, kus euro ei ole ühisrahana kasutusele võetud. (6)

(4)

Otsuse 2003/861/EÜ artiklis 1 on sätestatud, et komisjon asutab ETTK ja tagab selle toimimise ning pädevate tehniliste asutuste tegevuse kooskõlastamise, et kaitsta euromünte võltsimise eest. Otsuse 2003/862/EÜ artikliga 1 laiendatakse nõukogu otsuse 2003/861/EÜ mõju liikmesriikidele, kus euro ei ole ühisrahana kasutusele võetud.

(5)

Prantsuse rahandusministri 6. septembri 2004. aasta kirjaga on Prantsuse ametiasutused võtnud kohustuse säilitada praegune asjaomaste kulude jaotamise kord. Pettuste vastase võitluse eest vastutavate komisjoni liikmete ja Prantsuse rahandusministri kirjavahetuses, milles käsitletakse alalise ETTK loomist võltsitud euromüntide analüüsimiseks ja liigitamiseks ning võetakse kokku põhimõtted, mis tulenevad ETTK tegevusest ajal, kui ta tegutses ajutiselt Prantsusmaa rahapajas vastavalt nõukogu eesistuja ja Prantsuse rahandusministri vahelisele 28. veebruari ja 9. juuni 2000. aasta kirjavahetusele.

(6)

Majandus- ja rahanduskomiteed, Euroopa Keskpanka, Europoli ja pädevaid siseriiklikke asutusi tuleb regulaarselt teavitada ETTK tegevusest ja euromüntide võltsimise olukorrast.

(7)

Seetõttu tuleks ETTK asutada komisjoni raames Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurde Brüsselis.

(8)

Komisjon kooskõlastab pädevate tehniliste asutuste euromüntide võltsimise eest kaitsmiseks võetavaid meetmeid; kooskõlastamine hõlmab võltsitud euromüntide analüüsimeetodeid, uute võltsimisjuhtude uuringuid ning nende tagajärgede hindamist, siseriiklike mündianalüüsikeskuste ja ETTK tegevuse alast teabevahetust, välisinformatsiooni võltsitud müntide kohta, võltsitud müntide avastamist münditöötlusmasinate abil ning võltsitud müntidega seonduvate tehniliste probleemide uuringuid.

(9)

Selline kooskõlastamine nõuab, et võltsitud müntide ekspertgrupp, kuhu kuuluvad siseriiklike mündianalüüsikeskuste ja ETTK vastutavad eksperdid ning mida juhib komisjon, teeks pettustevastase võitluse nõuandekomitee (7) raames jätkuvaid jõupingutusi ja teavitaks korrapäraselt majandus- ja rahanduskomiteed.

(10)

Otsuste 2003/861/EÜ ja 2003/862/EÜ rakendamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) asutatakse komisjoni raames Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurde Brüsselis.

Artikkel 2

ETTK analüüsib ja liigitab iga uue võltsitud euromündi liigi määruse (EÜ) nr 1338/2001 artiklis 5 sätestatud korras. ETTK aitab kaasa Periklese programmi eesmärkide saavutamisele, lähtudes otsuse 2001/923 EÜ artiklist 4. ETTK aitab siseriiklikke mündianalüüsikeskusi ja õiguskaitseorganeid ning teeb asjaomaste asutustega koostööd võltsitud euromüntide analüüsimisel ning euromüntide kaitse tugevdamisel.

Artikkel 3

ETTK toimib järgmiste põhimõtete alusel:

Komisjon võib oma personali lähetada Prantsusmaa rahapajasse, et kasutada sealseid müntide analüüsivahendeid.

Oma ülesannete täitmisel saab ETTK kasutada Prantsuse siseriikliku mündianalüüsikeskuse personali ja seadmeid ning Prantsuse rahapaja laboratooriumi Pessacis. Prantsusmaa ametiasutused annavad asjaomase personali ja seadmed eelisjärjekorras ETTK käsutusse.

Kohaldatavate finantsmääruste kohaselt kaetakse ETTK tööga seonduv kulude osa Euroopa ühenduste üldeelarves. Kuna Prantsusmaa annab ETTK käsutusse vajalikud töötajad ning tagab tööruumid ja seadmed ning vastutab nende hoolduse eest, siis ühenduse eelarvest kaetakse komisjoni värvatud personali palgad, reisi- ja mitmesugused väiksemad jooksevkulud.

OLAF määratleb koostöös Prantsuse rahapajaga ETTK suhtes kohaldatavad eeskirjad ja halduskorra.

Artikkel 4

Komisjon kooskõlastab euromüntide võltsimise eest kaitsmiseks vajalikke meetmeid võltsitud müntide ekspertide koosolekute kaudu.

Majandus- ja rahanduskomiteed, Euroopa Keskpanka, Europoli ja pädevaid siseriiklikke asutusi tuleb regulaarselt teavitada ETTK tegevusest ja euromüntide võltsimise olukorrast.

Brüssel, 29. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Michaele SCHREYER


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 44.

(2)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 45.

(3)  EÜT L 181, 04.07.2001, lk 6.

(4)  EÜT L 181, 04.07.2001, lk 11.

(5)  EÜT L 339, 21.12.2001, lk 50.

(6)  EÜT L 339, 21.12.2001, lk 55.

(7)  Komisjoni otsus 94/140/EÜ. (EÜT L 61, 4.3.1994, lk 27).