11.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 7/7


KOMISJONI OTSUS,

7. jaanuar 2005,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) artiklis 30 sätestatud menetluse üksikasjalikke rakenduseeskirju

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5769 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/15/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. asta direktiivi 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Õiguskindluse tagamiseks tuleks Euroopa Liidu Teatajas avaldada teadaanded direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel algatatud menetluste, komisjonile ettenähtud tähtaegade pikendamise ning tähtaja lõppemisest johtuva artikli 30 lõike 1 kohaldatavuse kohta. Samuti tuleb kindlaks määrata teave, mida nimetatud teadaandes edastatakse.

(2)

Arvestades direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel algatatud menetluste läbiviimiseks ette nähtud rangeid tähtaegu, on asjakohane sätestada, et artikli 30 lõike 1 kohaldatavuse taotlused peavad sisaldama taotluse läbivaatamiseks vajalikku ja asjakohast teavet. Sel eesmärgil tuleks kehtestada taotlusele lisatava vajaliku teabe loetelu ning muud taotlustega seotud praktilised menetlused. Artikli 30 lõikes 1 ettenähtud tingimuste hindamine peab toimuma ainult direktiivi 2004/17/EÜ alusel ning ilma et see piiraks konkurentsireeglite kohaldamist.

(3)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas riigihangete nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõike 1 kohaldatavuse taotlused peavad sisaldama vähemalt käesoleva otsuse I lisas sätestatud teavet.

2.   Juhul kui asjaomase tegevuse suhtes pädev sõltumatu asutus on vastu võtnud põhjendatud seisukoha direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõigete 1 ja 2 suhtes asjakohaste küsimuste kohta, lisatakse nimetatud seisukoht taotlusele.

3.   Lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotlused ja seisukohad saadetakse elektroonilisel kujul järgmisele aadressile:

Markt-C3@cec.eu.int

Juhul kui ei ole võimalik saata taotlusi ja seisukohti elektroonilisel kujul, saadetakse need kolmes eksemplaris järgmisele aadressile:

Commission européenne

Direction générale Marché intérieur et Services

Direction des Politiques des Marchés Publics

B-1049 Bruxelles

Artikkel 2

1.   Kui komisjon saab direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõike 1 kohaldatavuse kohta taotluse, avaldab ta teadaande, mis sisaldab vastavalt taotluse päritolule käesoleva otsuse II lisa A või B osas sätestatud teavet.

2.   Juhul kui vastavalt direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõike 6 esimese lõigu teisele ja kolmandale lausele pikendatakse komisjonile ettenähtud tähtaega taotluse suhtes otsuse vastuvõtmiseks, avaldab komisjon teadaande, mis sisaldab vastavalt taotluse päritolule käesoleva otsuse III lisa A või B osas sätestatud teavet.

3.   Kui direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõiget 1 kohaldatakse vastavalt nimetatud direktiivi artikli 30 lõike 4 teisele või kolmandale lõigule või vastavalt artikli 30 lõike 5 neljandale lõigule, avaldab komisjon teadaande, mis sisaldab vastavalt taotluse päritolule käesoleva otsuse IV lisa A või B osas sätestatud teavet.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud teadaanded avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1874/2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 17).


I LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ ostjaartikli 30 lõike 1 kohaldatavuse taotlustes esitatav teave

1.   1. jagu – taotleja andmed ja staatus

Direktiivi 2004/17/EÜ artiklis 30 on sätestatud, et artikli 30 lõike 1 kohaldatavuse taotlusi võivad teha liikmesriigid või ostjad, kui asjaomase liikmesriigi seadusandlus seda lubab. Vastavalt asjaoludele võib mõiste “taotleja” seega tähendada kas liikmesriiki või ostjaid. Mõistet kasutatakse ainult teksti lihtsustamiseks.

1.1.   Taotleja nimi ja täpne aadress.

Juhul kui siin osutatud taotlejaga seotud ettevõtted (sidusettevõtted) (1) teostavad käesolevas taotluses nimetatud tegevust, katab mõiste “taotleja” nii punktis 1.1 nimetatud ettevõtet kui ka temaga seotud ettevõtteid. Seega tuleb nii defineeritud “taotleja” kohta anda vajalik teave, eriti 5. ja 6. jaos.

1.2.   Taotleja staatus: ostja, (2) riigi osalusega äriühing (3) või eraettevõte?

1.3.   Ostjatele: kas teete taotluse oma liikmesriigi eest ja nimel?

Kui jah, siis esitage teave, mida nõutakse 2.–6. jao punktides. 5. ja 6. jao punktides tuleb esitada vajalik teave iga ettevõtte kohta, kelle tegevusala on käesolevas taotluses mainitud. Kui selliseid ettevõtteid on palju, võib nimetatud teabe esitada ainult ettevõtete kohta, kelle käes on vähemalt 10 % asjaomasest geograafilisest turust. (4) Kui teave on sarnane või sama rohkem kui ühe ettevõtte puhul, võib andmeid vastava täpsustuse olemasolul esitada rühmiti.

1.4.   Ostjatele (tellivad asutused, riigi osalusega äriühingud ja eraettevõtted, mille tegevusala on nimetatud direktiivis 2004/17/EÜ (5)): viidake siseriikliku õigusakti sättele, mis näeb ette, et ostjad võivad teha taotlusi artikli 30 alusel.

2.   2. jagu – käesolevas taotluses nimetatud tegevuse kirjeldus

2.1.   Kirjeldage tegevust, millele teie arvates võiks kohaldada artikli 30 lõike 1 (6) tingimusi.

2.2.   Kui tegevus ei toimu rahvusriigi territooriumil, märkige territoorium, kus käesoleva taotluse eesmärgiks olev tegevus toimuks. Märkige üksnes territoorium, kus teie arvates artikli 30 lõike 1 tingimused oleksid täidetud.

3.   3. jagu – asjaomane turg

Asjaomane kaubaturg hõlmab kõiki neid tooteid ja/või teenuseid, mis tarbija seisukohast on oma iseloomulike omaduste, hinna ja otstarbekohase kasutuse põhjal omavahel vahetatavad ja asendatavad. (7)

Asjaomase kaubaturu määratlemisel loetakse reeglina tähtsaks järgmisi tegureid, mida tuleb analüüsil arvesse võtta (8):

kõnealuste toodete ja/või teenuste välise sarnasuse aste,

toodete lõppkasutuse erinevus,

kahe toote hinnaerinevused,

ühe toote teise vastu vahetamise kulud, kui on tegemist kahe potentsiaalselt konkureeriva tootega,

ühe tootetüübi või tootekategooria väljakujunenud või kinnistunud eelistamine tarbijate poolt,

toodete liigitus (nt kutseühingute liigitused jne).

Asjaomane geograafiline turg hõlmab ala, kus kõnealused ettevõtted tegelevad kaupade ja teenuste pakkumisega, ning mille konkurentsitingimused on piisavalt ühtlased ja mida saab naaberaladest eristada eelkõige just märgatavalt erinevate konkurentsitingimuste alusel.

Asjaomase geograafilise turu määratlemise seisukohast oluliste teguritena mainitakse (8)

toodete või teenuste iseloomu ja omadusi,

turutõkkeid,

tarbijate eelistusi,

turuosade märgatavaid erinevusi või olulisi hinnaerinevusi naaberaladel,

transpordikulusid.

3.1.   Selgitage eelnevat silmas pidades asjaomase kaubaturu (-turgude) määratlust, mida komisjon peaks teie arvates kasutama oma analüüsi alusena.

Oma vastuses põhjendage hinnanguid ja järeldusi ning selgitage, kuidas on eelnevalt mainitud tegureid arvesse võetud. Eelkõige osutage neile toodetele või teenustele, mida käesolev taotlus otseselt või kaudselt puudutab ning määrake kindlaks asendustoodete kategooriad, lähtudes teie turumääratlusest.

Järgnevates küsimustes tähistab seda määratlust (neid määratlusi) mõiste “asjaomane tooteturg (asjaomased tooteturud)”.

3.2.   Selgitage asjaomase geograafilise turu (või turgude) määratlust, mida komisjon peaks teie arvates kasutama oma analüüsi alusena. Oma vastuses põhjendage hinnanguid ja järeldusi ning selgitage, kuidas on eelnevalt mainitud tegureid arvesse võetud. Eelkõige määrake kindlaks geograafiline ala, kus käesoleva taotlusega seotud ettevõte või ettevõtted asjaomasel kaubaturul tegutseb ja juhul kui te leiate, et asjaomane geograafiline turg on laiem kui ühe liikmesriigi territoorium, siis selgitage selle põhjuseid.

Järgnevates küsimustes tähistab seda määratlust (neid määratlusi) mõiste “asjaomane geograafiline turg (asjaomased geograafilised turud)”.

4.   4. jagu – direktiivi 2004/17/EÜ XI lisas nimetatud õigusaktide kohaldatavus

4.1.   Kas käesolevas taotluses kirjeldatud tegevus on allutatud mõnele direktiivi 2004/17/EÜ (9) XI lisas nimetatud õigusaktile? Kui jah, siis palun osutage siseriiklikule seadusaktile või aktidele, millega vastavad ühenduse õigusaktid on üle võetud.

5.   5. jagu – asjaomase turu ning turulepääsu kohta käiv informatsioon

Antud jaotis tuleb täita olenemata vastusest eelnevale punktile 4.1.

5.1.   Selgitage palun, mille alusel te arvate, et asjaomasele turule pääs ei ole piiratud.

5.2.   Esitage iga asjaomase turu, iga kolme viimase majandusaasta (10) ning iga järgneva ala kohta:

a)

Euroopa Majanduspiirkonna ala,

b)

ühendus tervikuna,

c)

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide ala tervikuna,

d)

iga liikmesriik ja iga EFTA liikmesriik, kus taotleja tegutseb, ning

e)

asjaomane geograafiline turg, (11) juhul kui taotleja hinnangul on tegemist erineva turuga,

punktides 5.2.1. kuni 5.2.9 ette nähtud teave:

5.2.1.   hinnang turu suuruse kohta müügiväärtusena (eurodes) ja müügimahuna (ühikutes). (12) Esitage arvutuste lähtesumma ja nende allikad ning võimaluse korral arvutusi kinnitavad dokumendid;

5.2.2.   müügiväärtus ja müügimaht koos hinnanguga taotleja käes olevate turuosade kohta;

5.2.3.   hinnang turuosa väärtuse (ja vajadusel mahu) kohta kõikide konkurentide kohta (sealhulgas importijate), kelle käes on vähemalt 10 % vastavast geograafilisest turust. Võimaluse korral esitage nende turuosade kohta käivaid arvutusi kinnitavad dokumendid ning lisage konkurentide nimed, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid ning kontaktisikute nimed või ametinimetused;

5.2.4.   hinnang Euroopa Majanduspiirkonnast väljastpoolt tuleva impordi väärtuse ja mahu kohta ning selle päritolu. Täpsustage:

a)

taotleja osa nimetatud impordist,

b)

teie hinnang kaubavahetusele rakendatavate kvootide, tolli- või muude barjääride mõju kohta impordile ning

c)

teie hinnang transpordi- ning muude kulude mõju kohta impordile.

5.2.5.   tõkked riikidevahelisele kaubavahetusele Euroopa Majanduspiirkonna siseselt, näiteks:

a)

transpordikulud ja muud kulud,

b)

muud kaubavahetustakistused (v.a tollibarjäärid).

5.2.6.   viis, kuidas taotleja tooteid või teenuseid valmistab ning müüb. Täpsustage näiteks, kas tootmine toimub kohapeal või kas müügiga tegelevad kohalikud jaotusvõrgustikud;

5.2.7.   taotleja hinnatasemete võrdlus igas liikmesriigis ning igas EFTA liikmesriigis ning sarnane hinnatasemete võrdlus ühenduse, EFTA riikide ning muude piirkondade kohta, kus neid tooteid valmistatakse (näiteks Ida-Euroopa riigid, Ameerika Ühendriigid, Jaapan või muu asjaomane regioon);

5.2.8.   taotleja vertikaalintegratsiooni iseloom ja ulatus võrreldes peamiste konkurentidega;

5.2.9.   nimetage võimalikud varad või infrastruktuurid, mida kasutatakse teiste ettevõtetega ühiselt või enam kui ühe direktiivis 2004/17/EÜ nimetatud tegevuse teostamiseks. Juhul kui nende varade või infrastruktuuride kasutamine allub eritingimustele (näiteks universaalteenuse kohustus või eriõigused), märkige need ära.

5.3.   Esitage järgnev teave:

5.3.1.   Kas viimase viie aasta jooksul on asjaomaste toodete geograafilisele turule (geograafilistele turgudele) sisenenud mõni uus oluline pakkuja (11)? Kui jah, siis esitage võimaluse korral vastava ettevõtte nimi, aadress ja telefoni- ja faksinumbrid ning kontaktisiku nimi või ametinimetus, samuti hinnang ettevõtte hallatava turuosa kohta.

5.3.2.   Kas taotleja hinnangul on ettevõtteid (sealhulgas need, mis hetkel tegutsevad vaid ühendusevälistel või EFTAst väljapoole jäävatel turgudel), mis võiksid turule tulla? Kui jah, siis põhjendage oma arvamust ning esitage nende ettevõtete nimed, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid ning kontaktisiku nimi või ametinimetus, samuti hinnang, millal nimetatud ettevõtted võiksid turule tulla.

5.3.3.   Kirjeldage erinevaid tegureid, mis käesoleval juhul mõjutavad asjaomasele turule tulemist, nii geograafilisest vaatenurgast kui toodete mõttes. Seejuures võtke vajadusel arvesse:

a)

turule tulemise kogukulud (uuringud ja arendamine, vajalikud jaotussüsteemid, müügiarendus, reklaam, avalikkus, müügijärgne teenindus jne) võttes aluseks olulise ja elujõulise konkurendi kulud ning viidates turuosale, mida selline konkurent haldaks;

b)

turuletulemise seadusandlusest või eeskirjadest tulenevad tõkked, näiteks riigivõimu luba või võimalike normatiivide olemasolu;

c)

kitsendused nendel turgudel, mis tulenevad patentide olemasolust, oskusteabe litsentside vajalikkusest või muudest intellektuaalomandi õigustest ning kõikvõimalikud nende õiguste litsentsimisest tulenevad piirangud;

d)

mil määral taotleja on patentide, oskusteabe või muude õiguste litsentsisaaja või litsentsiandja asjaomastel turgudel;

e)

suurtootmise olulisus toodete valmistamisel asjaomastele turgudele;

f)

ligipääs tarneallikatele, näiteks tooraine kättesaadavus.

Uuringud ning arendamine

5.3.4.

Hinnake uuringute ning arendamise olulisust asjaomastel turgudel tegutseva ettevõtte jaoks, et olla konkurentsivõimeline pikas perspektiivis. Täpsustage uurimis- ja arendustööde iseloomu, mida taotleja on läbi viinud asjaomastel turgudel.

Seejuures võtke vajadusel arvesse järgmisi punkte:

a)

uuringute ja arendamise suunad ja intensiivsus (13) neil turgudel ja taotleja jaoks;

b)

tehnoloogia areng neil turgudel asjakohase perioodi vältel (eelkõige toodete ja/või teenuste, tootmisprotsesside, jaotussüsteemide jne areng);

c)

peamised neile turgudele ilmunud uuendused ning ettevõtted, kes need uuendused kasutusele võtsid;

d)

nende turgude innovatsioonitsükkel ning taotleja paiknemine selles.

Koostöölepingud

5.3.5.

Mil määral on asjaomastel turgudel koostöölepinguid (horisontaalseid või vertikaalseid)?

5.3.6.

Esitage täpsemaid andmeid olulisemate koostöölepingute kohta, mis taotleja on sõlminud asjaomasel turul, näiteks lepingud uuringute ja arendamise valdkonnas, litsentsi-, ühistootmise, spetsialiseerumise ja levitamise lepingud, pikaajalised varustamislepingud ning infovahetuslepingud.

6.   6. jagu – avatus konkurentsile

Vastavalt direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõikele 2 tuleb tegevuse otsese konkurentsile avatuse kindlakstegemisel lähtuda kriteeriumidest, mis vastavad konkurentsi puudutavatele asutamislepingu sätetele nagu asjaomaste kaupade või teenuste omadused, alternatiivsete kaupade või teenuste olemasolu, hinnad ja mitme kõnealuseid kaupu või teenuseid pakkuva tarnija tegelik või võimalik kohalolek turul.

6.1.   Selgitage põhjuseid, mille alusel te arvate, et käesolevas taotluses nimetatud tegevus on avatud otsesele konkurentsile asjaomaste kaubaturgude geograafilistel turgudel. Eelkõige esitage järgnev teave:

Üldised tingimused asjaomasel turul

6.1.1.

Nimetage taotleja viis peamist sõltumatut tarnijat (14) ning neist igaühe osa taotleja hangetes (tooraine või asjaomaste toodete valmistamiseks vajalikud kaubad). Esitage tarnijate nimed, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid ning kontaktisikute nimed või ametinimetused.

Samuti nimetage taotlejaga seotud ettevõtted (sidusettevõtted) ning neist igaühe osa taotleja hangetes (tooraine või asjaomaste toodete valmistamiseks vajalikud kaubad). Edastage seotud ettevõtete nimed, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid ning kontaktisikute nimed või ametinimetused.

Pakkumise struktuur asjaomastel turgudel

6.1.2.

Kirjeldage asjaomase turu turustuskanaleid ning müügijärgse teeninduse võrgustikke. Seejuures võtke vajadusel arvesse järgmisi punkte:

a)

olemasolevad jaotussüsteemid ning nende tähtsus antud turgudel. Mil määral tagavad jaotuse kolmandad või taotlejaga seotud ettevõtted?

b)

olemasolevad müügijärgse teeninduse võrgustikud (näiteks hooldus- ja parandusteenused) ning nende tähtsus antud turgudel. Mil määral tagavad neid teenuseid kolmandad või taotlejaga seotud ettevõtted?

6.1.3.

Vajadusel esitage ka hinnang kolme viimase aasta koguvõimsusele ühenduses ja EFTA piirkonnas. Milline oli selle perioodi vältel taotleja võimsus ning kui suur oli selle kasutamise aste?

6.1.4.

Esitage ka muud pakkumisega seotud andmed, mis näivad teile asjakohased.

Nõudluse struktuur asjaomastel turgudel

6.1.5.

Nimetage taotleja viis peamist sõltumatut klienti asjaomasel turul ning igaühe osa taotleja asjaomaste toodete kogumüügist. Esitage klientide nimed, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid ning kontaktisikute nimed või ametinimetused.

6.1.6.

Kirjeldage nõudluse struktuuri, tuues välja:

a)

turgude faasid, näiteks: tekkimine, laienemine, küpsus ning kahanemine, samuti nõudluse kasvu prognoos;

b)

klientide eelistuste tähtsus margitruuduse, toodete eristamise ja täieliku tootevaliku pakkumise seisukohalt;

c)

turu kontsentratsiooni või fragmentatsiooni aste nõudluse poolelt;

d)

klientide jaotus eri rühmadeks, kirjeldades iga rühma “tüüpilist klienti”;

e)

ainuõiguslike turustuskokkulepete ja muud liiki pikaajaliste lepingute tähtsus;

f)

mil määral on oluline tellivate asutuste, avalik-õiguslike ettevõtete või muude sarnaste organite osa nõudlusest.

6.1.7.

Esitage oma hinnang, kui suur osa tarbijatest on viimase viie aasta jooksul vahetanud tarnijat või vaadanud lepingu ümber. Nimetage hinnangu andmiseks kasutatud allikad ning esitage võimalusel hinnangu kinnitamiseks vajalikud dokumendid.


(1)  Direktiivi 2004/17/EÜ artikli 23 lõike 1 tähenduses tähendab sidusettevõte “mis tahes ettevõtet, mille raamatupidamise aastaaruanne on ühendatud ostja aastaaruannetega vastavalt 13. juuni 1983. aasta seitsmenda nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ (mis põhineb asutamislepingu artikli 44 lõike 2 punktil g ja käsitleb raamatupidamise ühendaruandeid) nõuetele, või ettevõtete puhul, mille suhtes ei kohaldata nimetatud direktiivi, mis tahes ettevõtet, mille suhtes ostjal on otseselt või kaudselt valitsev mõju käesoleva direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses, või mis võib kasutada valitsevat mõju ostja suhtes, või mille suhtes koos ostjaga võib valitsevat mõju kasutada teine ettevõte tulenevalt omandist, rahalisest osalusest või ettevõtte tegevust reguleerivatest eeskirjadest”.

(2)  Direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses on ostja “riik, piirkondlikud või kohalikud asutused, avalik-õiguslikud isikud ning ühest või mitmest kõnealusest asutusest või avalik-õiguslikust isikust koosnevad ühendused”.

“Avalik-õiguslik isik” tähendab iga isikut,

mis on asutatud üldistes huvides ega tegele tööstuse ega kaubandusega,

mis on juriidiline isik ja

mida põhiliselt finantseerivad riik, piirkondlikud või kohalikud asutused või muud avalik-õiguslikud isikud, või mille juhtimist need isikud kontrollivad, või millel on haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan, millesse riik, piirkondlik või kohalik omavalitsus või teised avalik-õiguslikud isikud nimetavad üle poole liikmetest;

(3)  “Riigi osalusega äriühingud” – direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses on “kõik institutsioonid, mille suhtes ostjad võivad omandiõiguse, rahalise osaluse või neid ettevõtjaid reguleerivate eeskirjade alusel otseselt või kaudselt avaldada valitsevat mõju.

Eeldatakse, et ostjatel on ettevõtja suhtes valitsev mõju, kui need asutused otseselt või kaudselt:

omavad enamust äriühingu märgitud kapitalist või

kontrollivad enamust äriühingu käibelelastud aktsiatega määratud häältest või

võivad määrata rohkem kui poole äriühingu haldus-, juhtimis- või järelevalveorganist”.

(4)  Vt 3. jagu

(5)  Kõnealused tegevused või sektorid võivad olla:

 

elekter (tootmine, transport, jaotamine), gaas (tootmine, transport, jaotamine), soojus (tootmine, transport, jaotamine), süsivesinikud (nafta ja maagaas; leiukohtade uurimine ja kaevandamine), kivisüsi ja teised tahked kütused (leiukohtade uurimine ja kaevandamine), joogivesi (tootmine, transport, jaotamine), linnatransport (buss, metroo jms), raudtee (reisijate- ja kaubavedu; infrastruktuuride kasutuselevõtt ja transporditeenuste haldamine/osutamine), sadamad (mere- või siseveekogude sadamad, infrastruktuuride kasutuselevõtt ja haldamine/teenuse osutamine), lennujaamad (infrastruktuuride kasutuselevõtt, ja haldamine/teenuse osutamine) ja postiteenused. Mainitud tegevuste täpne määratlus on sätestatud direktiivi 2004/17/EÜ 3–7.

(6)  

“Lepingutele artiklites 3–7 mainitud tegevuse võimaldamiseks ei kohaldata käesolevat direktiivi, kui liikmesriigis, kus neid täidetakse, on see tegevus otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud.”

(7)  Vajaduse korral tuleb täpsustada, kas tegu on kergesti asendavate toodetega, parima asendustootega, vähem sobiva asendustootega või osaliselt asendava tootega.

Ükskõik millise asjaomase toote puhul (mõiste “toode” katab nii tooted kui teenused) on olemas seeria asendustooteid. See seeria koosneb kõikidest võimalikest asendustoodetest, st toodetest, mis suuremal või vähemal määral rahuldavad tarbijate vajadusi. Asendustoodete skaala ulatub väga lähedastest (või parimatest) asendustoodetest (tooted, mida tarbijad hakkaksid ostma näiteks kõnealuse toote väga mõõduka hinnatõusu puhul kohe) kuni väga kaugete (halvimate) asendustoodeteni (tooted, mida tarbijad ostaksid ainult kõnealuse toote väga suure hinnatõusu korral).

Asjaomast turgu määratledes võtab komisjon arvesse ainult kõnealuseid tooteid kergesti asendavad tooted. Kergesti asendavad tooted on need, mida tarbijad kõnealuse toote mõõduka, kuid märkimisväärse hinnatõusu (näiteks 5 %) puhul ostaksid. See võimaldab komisjonil hinnata konkurentsiolukorda asjaomase turu (mis moodustub kõikidest toodetest, mida kõnealuste toodete tarbijad esmajärjekorras ostaksid) kontekstis.

See ei tähenda, et komisjon jätab arvesse võtmata asjassepuutuvate ettevõtete konkurentsikäitumise piirangud, mis tulenevad halvimate asendatavate toodete olemasolust [tooted, mida tarbija kõnealuse toote mõõduka, kuid märkimisväärse hinnatõusu (näiteks 5 %) korral ei hakkaks ostma]. Neid mõjusid arvestatakse, kui turg on juba määratletud ja turuosad kvantifitseeritud.

Järelikult on komisjonil tähtis omada teavet nii kõnealuseid tooteid kergesti asendavate toodete kui halvemate asendustoodete kohta.

[Näide parimast asendatavusest: kivisöe baasil toodetud elektrienergia ja taastuvate energiaallikate baasil toodetud elektrienergia].

Osaliselt asendatavateks loetakse tooteid ja teenuseid, mis võivad üksteist asendada ainult mingis geograafilises piirkonnas, ainult teatud ajal aastas või ainult mingil kindlal otstarbel. [Näide: reisijate transpordil oleksid raudtee-, metroo-, trammi- ja bussitransport riiklikul tasandil osaliselt asendatavad, kuna need transpordiliigid eksisteerivad koos ainult ühes kindlas geograafilises piirkonnas. Nimetatud piirkonnas aga võiks neid lugeda üksteise parimateks asendustoodeteks.]

(8)  Loetelu ei ole lõplik ja taotleja võib viidata ka teistele teguritele.

(9)  XI lisa sõnastus on järgmine:

“A.

GAASI VÕI SOOJUSENERGIA TRANSPORTIMINE VÕI JAOTAMINE: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/30/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 1);

B.

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE, ÜLEKANDMINE VÕI JAOTAMINE: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/92/EÜ elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (EÜT L 27, 30.1.1997, lk 20);

C.

JOOGIVEE TOOTMINE, TRANSPORTIMINE VÕI JAOTAMINE: –;

D.

RAUDTEETEENINDUSTE VALDKONNA OSTJAD: –;

E.

LINNARONGI, TRAMMI-, TROLLIBUSSI- JA BUSSITEENINDUSE VALDKONNA OSTJAD: –;

F.

POSTITEENINDUSE VALDKONNA OSTJAD: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 15, 21.1.1998, lk 14). Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

G.

NAFTA VÕI GAASI LEIUKOHTADE UURINGUD JA KAEVANDAMINE: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiiv 94/22/EÜ süsivesinike (nafta ja maagaas) geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (EÜT L 164, 30.6.1994, lk 3);

H.

KIVISÖE VÕI MUUDE TAHKEKÜTUSTE LEIUKOHTADE UURINGUD JA KAEVANDAMINE: –;

I.

MERESADAMA- VÕI SISEVEESADAMA- VÕI MUU TERMINALIVARUSTUSTE VALDKONNA OSTJAD: –;

J.

LENNUVÄLJASEADMETE VALDKONNA OSTJAD: –.”.

(10)  Jaotistes 5.2.1 ning 5.2.2 nõutav teave tuleb esitada kõigi punktides a, b, c, d ning e nimetatud alade kohta.

(11)  Vt jaotis 3.

(12)  Turu väärtus ja maht peavad kajastama asjaomaste geograafiliste alade toodangut (pluss import, miinus eksport).

(13)  Uuringute ning arendamise intensiivsus määratakse kindlaks uuringu- ning arenduskulude osa põhjal käibest.

(14)  Sõltumatud tarnijad on tarnijad, kes ei ole taotlejaga seotud ettevõtted. Seotud ettevõtete (sidusettevõtete) määratlust vt punkt 1.1 joonealune märkus 1.


II LISA

Näidisteadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta

A.   Taotluse on esitanud liikmesriik

… sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (1) artikli 30 lõike 4 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnev tööpäev on …

Taotlus, mis pärineb (asjaomase liikmesriigi nimi), käsitleb (lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele) selles riigis. Eespool nimetatud artiklis 30 sätestatakse, et direktiivi 2004/17/EÜ ei kohaldata juhul, kui asjaomane tegevus on otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud. Nende tingimuste täitmise hindamist teostatakse üksnes vastavalt direktiivile 2004/17/EÜ ning ilma, et see piiraks konkurentsireeglite kohaldamist.

Komisjonil on taotluse kohta käiva otsuse vastuvõtmiseks aega kolm kuud arvates ülalnimetatud tööpäevast. Seega on tähtajaks …

Eelmainitud lõike 4 kolmanda lõigu sätted kuuluvad/ei kuulu (2) kohaldamisele. Seega võib komisjonile antud tähtaega vajadusel pikendada ühe/kolme (2) kuu võrra. Selline pikendamine kuulub avaldamisele.

B.   Taotluse on esitanud ostja

… sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõike 5 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnev tööpäev on …

Taotlus, mis pärineb (asjaomase ostja nimi), käsitleb (lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele) (viide asjaomasele liikmesriigile). Eelnimetatud artiklis 30 sätestatakse, et direktiivi 2004/17/EÜ ei kohaldata juhul, kui asjaomane tegevus on otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud. Nende tingimuste täitmise hindamist teostatakse üksnes vastavalt direktiivile 2004/17/EÜ ning ilma et see piiraks konkurentsireeglite kohaldamist.

Komisjonil on taotluse kohta käiva otsuse vastuvõtmiseks aega kolm kuud arvates ülalnimetatud tööpäevast. Seega on tähtajaks …

Seda tähtaega võib pikendada kolme kuu võrra. Selline pikendamine kuulub avaldamisele.

Vastavalt artikli 30 lõike 6 teises lõigus sätestatule ei käsitleta enne käesoleva taotlusega alanud ajavahemiku lõppu esitatud edasisi taotlusi (lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele) suhtes (viide vastavale liikmesriigile) uute menetlustena ning need lahendatakse käesoleva taotluse raames.


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1874/2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 17).

(2)  Tõmmake mittevajalik märge maha.


III LISA

Näidisteadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta – Tähtaja pikendamine

A.   Taotluse on esitanud liikmesriik

… sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (1) artikli 30 lõike 4 alusel koostatud taotluse.

Taotlus, mis pärineb [asjaomase liikmesriigi nimi], käsitleb [lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele] selles riigis. Taotlus avaldati ELTs: C …/… …. Esialgne tähtaeg lõppeb …

[Lühike pikendamise põhjuste selgitus] ning vastavalt artikli 30 lõike 6 teises/kolmandas lauses sätestatule pikendatakse komisjoni tähtaega taotluse kohta otsuse vastuvõtmiseks kolme/ühe kuu võrra.

Seega on lõpptähtaeg …

B.   Taotluse on esitanud ostja

… sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõike 5 alusel koostatud taotluse.

Taotlus, mis pärineb [asjaomase ostja nimi], käsitleb [lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele] [viide vastavale liikmesriigile]. Taotlus avaldati ELTs: C …/… …. Esialgne tähtaeg lõppeb …

[Lühike pikendamise põhjuste selgitus] ning vastavalt artikli 30 lõike 6 teises lauses sätestatule pikendatakse komisjoni tähtaega taotluse kohta otsuse vastuvõtmiseks kolme kuu võrra.

Seega on lõpptähtaeg …


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1874/2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 17).


IV LISA

Näidisteadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta – artikli 30 lõike 1 kohaldatavus, kui otsust ei ole tähtajaks vastu võetud

A.   Taotluse on esitanud liikmesriik

… sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (1) artikli 30 lõike 4 alusel koostatud taotluse.

Taotlus, mis pärineb [asjaomase liikmesriigi nimi], käsitleb [lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele] selles riigis. Taotlus avaldati ELTs: C …/… …. [Esialgset tähtaega pikendati, vt ELT C …/… … (2)].

Kuna otsuse vastuvõtmiseks määratud tähtaeg aegus … ilma et otsust oleks vastu võetud, kohaldatakse artikli 30 lõikes 1 ette nähtud sätteid. Seega ei kohaldata direktiivi 2004/17/EÜ sätteid lepingutele, mille eesmärgiks on võimaldada tegevust [lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele] [viide vastavale liikmesriigile].

B.   Taotluse on esitanud ostja

… sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõike 5 alusel koostatud taotluse.

Taotlus, mis pärineb [asjaomase ostja nimi], käsitleb [lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele] [viide vastavale liikmesriigile]. Nõue avaldati ELTs: C …/… …. [Esialgset tähtaega pikendati, vt ELT C …/… … (2)].

Kuna otsuse vastuvõtmiseks määratud tähtaeg aegus ... ilma et otsus oleks vastu võetud, kohaldatakse artikli 30 lõikes 1 ette nähtud sätteid. Seega ei kohaldata direktiivi 2004/17/EÜ sätteid lepingutele, mille eesmärgiks on võimaldada tegevust [lühike viide asjaomasele sektorile või tegevusele] [viide vastavale liikmesriigile].


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1874/2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 17).

(2)  Lisada vajaduse korral.