21.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2190/2004,

20. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1433/2003, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses rakendusfondide, rakenduskavade ja rahalise abiga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 48,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1433/2003 (2) artikkel 11 sätestab, et juba tunnustatud tootjaorganisatsioonid esitavad oma rakenduskavad heakskiitmiseks liikmesriigi pädevale asutusele.

(2)

Määruse (EÜ) 2200/96 artikli 11 lõike 2 alusel tunnustamist taotlevatele tootjarühmadele peab olema tagatud võimalus esitada oma rakenduskavad samaaegselt. Kavad saab heaks kiita vaid juhul, kui asjaomane tootjaorganisatsioon on tunnustatud liikmesriigi vastava asutuse poolt hiljemalt määruse (EÜ) nr 1433/2003 artikli 13 lõikes 2 sätestatud tähtajaks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1433/2003 artiklites 13 ja 14 on sätestatud, et liikmesriigi pädev asutus teeb kavade ja fondide või nende muutmisega seotud otsused hiljemalt 15. detsembriks, lähtudes tootjaorganisatsioonide poolt vastavalt nimetatud määruse artiklitele 11 ja 14 esitatud andmetest. Viimaste aastate kogemustele tuginedes on selgunud, et haldustegevuse koormatuse tõttu ei ole teatud liikmesriigid suutelised kõiki programme läbi vaatama ja neid puudutavaid otsuseid nimetatud kuupäevaks vastu võtma.

(4)

Süstemaatilise erandite tegemise asemel ja selleks, et ettevõtjaid mitte kahjustada ning võimaldada riiklikel asutustel esitatud taotluste läbivaatamist jätkata, on asjakohane lubada liikmesriikidel ainult nõuetekohaselt põhjendatud kaalutlustel lükata tähtaeg 15. detsembrilt edasi taotluse esitamisele järgneva aasta 20. jaanuarile. Liikmesriigid võivad kohaldada meetmeid tagamaks kulutuste abikõlblikkuse alates taotluse esitamisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

(5)

Määrust (EÜ) nr 1433/2003 tuleb vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögiviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1433/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklile 11 lisatakse järgmine lõik:

“Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 11 lõike 2 alusel tootjaorganisatsioonina tunnustamist taotlevad tootjarühmad võivad esitada samaaegselt heakskiidu saamiseks esimese lõigus osutatud rakenduskavad. Nimetatud kavade heakskiitmise tingimuseks on tunnustuse saamine hiljemalt artikli 13 lõikes 2 sätestatud tähtajaks.”

2.

Artikli 13 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Nõuetekohaselt põhjendatud kaalutlustel võivad liikmesriigid siiski võtta rakenduskava ja fonde käsitleva otsuse vastu hiljemalt taotluse esitamisele järgneva aasta 20. jaanuariks. Heakskiitev otsus võib ette näha, et kulutused on abikõlblikud alates taotluse esitamisele järgneva aasta 1. jaanuarist.”

3.

Artikli 14 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

“Nõuetekohaselt põhjendatud kaalutlustel võivad liikmesriigid siiski võtta rakenduskava muutmise taotlusi käsitleva otsuse vastu hiljemalt taotluse esitamisele järgneva aasta 20. jaanuariks. Heakskiitev otsus võib ette näha, et kulutused on abikõlblikud alates taotluse esitamisele järgneva aasta 1. jaanuarist.”

4.

Artikli 16 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Artikli 13 lõike 2 või artikli 14 lõike 3 kohaldamisel ja erandina esimesest ja teisest lõigust algab vastavalt kõnealustele sätetele heakskiidetud rakenduskava elluviimine hiljemalt heakskiitmisele järgneva aasta 31. jaanuarist.”

5.

Artikli 17 kolmas lõik asendatakse järgmiste lõikudega:

“Artikli 13 lõike 2 või artikli 14 lõike 3 kohaldamisel ja erandina teisest lõigust teatavad liikmesriigid heakskiidetud abisumma hiljemalt 20. jaanuariks.

Kõikide rakenduskavade tarbeks heakskiidetud abisumma teatavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt 31. jaanuariks.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 203, 12.8.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1813/2004 (ELT L 319, 20.10.2004, lk 5).