13.11.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1934/2004,

27. oktoober 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1726/2000 Lõuna-Aafrikaga tehtava arengukoostöö kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 179,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1726/2000 Lõuna-Aafrikaga tehtava arengukoostöö kohta (2) alusel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. oktoobriks 2003 vahearuande. Selle vahearuande alusel on soovitatud teha määrusesse (EÜ) nr 1726/2000 teatavaid muudatusi.

(2)

Vaheläbivaatus hõlmab soovitusi ja ettepanekuid Lõuna-Aafrika arengukoostöö rakendamise parandamiseks, millest mõned ettepanekud on juba esitatud 2002. aasta riigi strateegiadokumendis ning mida on arvesse võetud 2003.–2005. aasta näidisprogrammis. Need käsitlevad muuhulgas soolise võrdõiguslikkuse teema süvalaiendamist projekti kõigil tasanditel kavandamisest kuni rakendamiseni; haldusmenetluste tõhustamist; projekti hindamise ja programmi kavandamise kriteeriumite parandamist ning rekonstrueerimise ja arendamise Euroopa programmi (EPRD) raames toetuste andmist piirkondlikele programmidele.

(3)

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (3) kohaselt on Lõuna-Aafrika Vabariiki võimalik rahastada otsese eelarvelise toetuse abil. Määrust (EÜ) nr 1726/2000 võib siiski tõlgendada selliselt, et suunamata eelarvelised toetused on määruse kohaldamisalast välja arvatud. Lisaks, 25. juuni 2002. aasta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (4) teise osa IV jaotis sisaldab “Välistegevuse” erisätteid. Seega on kohane viia määrus (EÜ) nr 1726/2000 vastavusse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ja komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (5)

(4)

Pidades silmas EPRD ja eriti 2000–2002 mitmeaastase näidisprogrammi rakendamist, tuleks kohandada määrust (EÜ) nr 1726/2000, eelkõige seoses valdkonda hõlmavate programmide vastuvõtmisega, eelarvetoetuse kaudu rahastamisega ning piirkondlikku koostööd ja integreerimist puudutavate projektide ja programmide ühise rahastamisega.

(5)

Määrus (EÜ) nr 1726/2000 jõustus 2000. aastal ja kehtib 31. detsembrini 2006. Siiski tuleb ellu viia artikli 6 lõikes 1 nõutud kolme aasta näidisprogrammid. Selleks et programmid vastaksid määruse kehtivusajale, tuleks sätestada ka nelja aasta näidisprogrammid.

(6)

Koostööleping ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (6), mille osaline Lõuna-Aafrika on, kirjutati alla Cotonous 23. juunil 2000. aastal. Nimetatud lepingu protokoll 3 määratleb Lõuna-Aafrika piiratud seisundit lepingu alusel.

(7)

Nõukogu otsus 1999/753/EÜ (7) kiitis heaks Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu ajutise kohaldamise. Lepingu lisas X sätestatakse, et ühendus osutab abi Lõuna-Aafrika veini- ja kangete alkohoolsete jookide sektorite ümberkujundamiseks ning Lõuna-Aafrika veinide ja kangete alkohoolsete jookide turustamiseks ja levitamiseks. Kaks lepingut vastavalt veini ja kangete alkohoolsete jookide kaubanduse kohta on heaks kiidetud vastavate nõukogu otsustega 2002/51/EÜ (8) ja 2002/52/EÜ (9). Seetõttu on vajalik lisada määruses (EÜ) nr 1726/2000 ettenähtud võrdlussummale lisasumma.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1726/2000 kontekstis on Euroopa Arengufondi komitee tegelikult tegutsenud kui “Lõuna-Aafrika komitee”. Vormiliselt on nüüd sobiv aeg on komitee loomiseks.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1726/2000 artikli 8 lõikes 5 taotletakse, et komisjon konsulteeriks komiteega rahastamisotsuste suhtes, mida kavatsetakse vastu võtta üle 5 miljoni euro ulatuvate projektide ja programmide osas. Usaldusväärse finantshalduse ja menetluste ratsionaliseerimise huvides on kohane suurendada ülempiiri 8 miljoni euroni.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1726/2000 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1726/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Programmid keskendatakse vaesuse vastu võitlemisele, neis võetakse arvesse varem ebasoodsas olukorras olnud kogukondade vajadusi, integreeritakse arengu keskkonnamõõde ja süvalaiendatakse soolise võrdõiguslikkuse teemat, eelkõige tugevdades naiste osalust poliitika kõigil tasanditel, kavandamisel ja rakendamisel. Kõigis programmides pööratakse erilist tähelepanu institutsioonilise suutlikkuse tugevdamisele.”

2.

Artikli 2 lõikes 2 asendatakse sissejuhatav lause järgmisega:

“Käesolevamääruse järgi tehtav arengukoostöö keskendub peamiselt Cotonou lepingu Lõuna-Aafrikat puudutava 3. protokolli artiklis 8 viidatud koostöövaldkondadele ja eelkõige:”.

3.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

esimese lõigu sissejuhatav fraas asendatakse järgmisega:

“2.   Ühendusepoolne rahastamine võib hõlmata:”;

ii)

esimese lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

valitsuse eelarvelised kulud reformide toetamiseks ja poliitika rakendamiseks poliitilise dialoogi teel kindlaks määratud prioriteetsetes sektorites, kasutades kõige kohasemaid vahendeid, sealhulgas eelarvetoetusena ja muude eelarvetoetuse erivormidena.”;

iii)

teine lõik asendatakse järgmisega:

“Osa rahastamisest võib suunata riskikapitali või muus vormis rahalise osaluse kujul lõplikele abisaajatele (näiteks tegevust alustavatele ettevõtjatele). Euroopa Investeerimispank võib vajaduse korral tegeleda nende vahendite haldamisega. Käesoleva määruse alusel kättesaadavaks tehtud vahendeid ei kasutata viisil, mis võimaldab kõlvatut konkurentsi.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

“4a.   Piirkondliku koostöö ja integreerimise üksikute projektide ja programmide rahastamine toimub EPRD kaudu ja/või Euroopa Arengufondi (EAF) piirkondlikest vahenditest.

Komisjon püüab mitmeaastase näidisprogrammi tasemel tagada tasakaalustatud rahastamist mõlemast allikast, eraldades EPRD vahenditest piirkondliku koostöö ja integratsiooni jaoks protsentuaalselt sama suure osa kui EAFi vahenditest on Cotonou lepingu finantsprotokollis eraldatud piirkondlikuks koostööks ja integratsiooniks.”

4.

Artikkel 5 jäetakse välja.

5.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

Programmide koostamine

1.   Mitmeaastased näidisprogrammid koostatakse tihedas koostöös Lõuna-Aafrika valitsusega ja arvesse võttes artikli 4 lõigetes 6 ja 7 osutatud kooskõlastamise tulemusi. Näidisprogrammide koostamisel järgitakse täielikult põhimõtet, et programmi koostamist juhib abisaaja.

2.   Selleks et valmistuda iga programmi koostamiseks laiemas kooskõlastuses liikmesriikidega, sealhulgas kohapeal, koostab komisjon koostöös Lõuna-Aafrika valitsusega riigi strateegiadokumendi. Riigi strateegiadokumendis võetakse arvesse kõige värskemat üldhinnangut määruse (EÜ) nr 2259/96 ja käesoleva määruse alusel rahastatavatele tegevustele ning muid regulaarseid tegevuste hindamisi. See seostatakse probleemidele keskendatud analüüsiga ning integreeritakse selliste laiahaardeliste teemadega nagu vaesuse vähendamine, sooline võrdõiguslikkus, keskkond ja jätkusuutlikkus. Riigi strateegiadokumendile lisatakse mitmeaastase näidisprogrammi projekt. Valitakse piiratud arv koostöösektoreid, mis põhinevad käesoleva määruse artiklis 2 kindlaksmääratud valdkondadel. Nende sektorite tarvis kehtestatakse üksikasjalik kord ja kaasnevad meetmed. Võimaluse korral töötakse välja tulemuslikkuse näitajad, et võimaldada eesmärkide elluviimist ja mõju hindamist. Riigi strateegiadokumendi ja mitmeaastase näidisprogrammi projekti vaatab läbi artikli 8 lõikes 1 osutatud geograafilistel alustel moodustatud ja arenguküsimustes pädev komitee, edaspidi “komitee”. Komitee esitab oma arvamuse artikli 8 lõikes 2 ettenähtud korras.

3.   Komisjon ja Lõuna-Aafrika valitsus peavad läbirääkimisi mitmeaastase näidisprogrammi üle ja allkirjastavad selle. Läbirääkimiste lõpptulemus saadetakse komiteele teadmiseks. Dokumenti arutatakse komitees, kui üks või mitu komitee liiget seda soovib.

4.   Komitee vaatab kord aastas läbi riigi strateegiadokumendi ja mitmeaastase näidisprogrammi toimimise, tulemused ja asjakohasuse. Komitee võib teha komisjonile ettepaneku pidada läbirääkimisi Lõuna-Aafrika valitsusega muudatuste tegemiseks mitmeaastasesse näidisprogrammi, kui selleks annavad aluse hindamised või muud asjakohased arengud.

5.   Komisjoni ettekande põhjal arutab komitee üks kord aastas järgmisel aastal elluviidavate tegevuste üldsuuniseid.”

6.

Artikli 7 lõige 2 jäetakse välja.

7.

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Komisjoni abistab Lõuna-Aafrika komitee, edaspidi “komitee”.”;

b)

lõigetes 5 ja 6 toodud summa “5 miljonit eurot” asendatakse summaga “8 miljonit eurot”.

8.

Artikli 10 lõikes 1 toodud summa “885,5 miljonit eurot” asendatakse summaga “900,5 miljonit eurot”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 27. oktoober 2004

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

A. NICOLAI


(1)  Parlamendi 31. märtsi 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 13. septembri 2004. aasta otsus.

(2)  EÜT L 198, 4.8.2000, lk 1.

(3)  EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(6)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(7)  EÜT L 311, 4.12.1999, lk 1.

(8)  EÜT L 28, 30.1.2002, lk 3.

(9)  EÜT L 28, 30.1.2002, lk 112.